naglowek.jpg
 
Aktualności
Powrót na rynek pracy. Spotkanie informacyjne w PUP
26-01-2017

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 14 lutego br. o godz. 10.00 w sali nr 16 (I piętro PUP).

 

Prelegentami będą przedstawiciele Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Spotkanie będzie dotyczyło ogłoszonego konkursu na dofinansowanie projektów organizowanych w ramach Osi Priorytetowej X. Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, z wyłączeniem:

 

a) osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),

b) podmiotów wykluczonych na podstawie w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013r., poz. 885 z późn. zm);

c) podmiotów wykluczonych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);

d) podmiotów wykluczonych na podstawie art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: Dz.U. 2014 r. poz. 1417 ze zm.).


W ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów ułatwiające powrót lub wejście na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3:

 

1. tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:

w formie instytucjonalnej:

a) żłobków

b) klubów dziecięcych

c) opiekuna dziennego

i pozainstytucjonalnej :

d) niani

 

2. aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 m.in. w formie:

a) doradztwa zawodowego

b) doradztwa indywidualnego

c) pośrednictwa pracy

d) szkoleń

 

Spotkanie informacyjne ma na celu przybliżenie zainteresowanym podmiotom zasad i warunków uczestnictwa w danym działaniu RPO WŁ oraz zapoznanie z jego regulaminem.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o dokonanie zapisu w Powiatowym Urzędzie Pracy - pokój nr 3 tel. (43) 823 23 27 wew. 258 lub (43) 824 71 33.

 

Więcej szczegółowych informacji dostępnych jest na stronach internetowych: www.rpo.lodzkie.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
Beznazwy-1.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
co gdzie kiedy.jpg
baner niska jakość.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
baner_right3.png
bez tytułu.JPG
EDUKACJA.pdf.01.jpg
paragrafy.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg