naglowek.jpg
 
Aktualności
Aktywizacja bezrobotnych
07-02-2017

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje o możliwości składania wniosków o zorganizowanie stażu oraz prac interwencyjnych w ramach projektu „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim (III)” Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 – 2020.

 

Wnioski będą przyjmowane od 15.02.2017r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

 

Projekt skierowany jest dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, dla których ustalono II profil pomocy i które należą do jednej z poniżej wymienionych kategorii:

 

- osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zasadniczym zawodowym, średnim zawodowym i ogólnym),

- osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy, dotyczy również okresu przed rejestracją w PUP),

- osoby powyżej 50. roku życia,

- osoby niepełnosprawne,

- kobiety.

 

Organizator stażu jest zobowiązany do zatrudnienia osoby bezrobotnej bezpośrednio po odbytym stażu:

- na podstawie umowy o pracę na okres min. 3 pełnych miesięcy w wymiarze co najmniej 1/2 etatu,

- na podstawie umowy cywilnoprawnej na okres min. 3 pełnych miesięcy i wartości umowy równej lub wyższej trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- w przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, jej wartość musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

 

W przypadku organizowania prac interwencyjnych preferowane będą wnioski z deklaracją dalszego zatrudnienia po okresie refundacji i wymaganym ustawowo okresie zatrudnienia.

Wnioski z logiem „Promuje Łódzkie” można pobierać ze strony internetowej www.pupzdwola.pl

 

Informacje: Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli, pok. 18 oraz 19; Tel: (43) 823 23 27 wew. 27.

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje o możliwości składania wniosków o zorganizowanie stażu, prac interwencyjnych oraz przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim (III)” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Wnioski będą przyjmowane od 15.02.2017r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

 

Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne w wieku 18 - 29 lat (nieukończone 30 lat), dla których ustalono II profil pomocy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

- nie pracują,

- nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),

- nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy finansowanych ze środków publicznych - w okresie ostatnich 4 tygodni).

 

W pierwszej kolejności do udziału w projekcie będą kwalifikowane osoby bezrobotne:

• z orzeczeniem o niepełnosprawności;

• długotrwale bezrobotne (w wieku poniżej 25 roku życia pozostające bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, w wieku powyżej 25 roku życia pozostające bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy, dotyczy również okresu przed rejestracją w PUP);

• osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zasadniczym zawodowym, średnim zawodowym i ogólnym),

Osobom do 25 roku życia kwalifikującym się do udziału w projekcie wsparcie musi być udzielone w okresie do 4 miesięcy od dnia rejestracji w PUP.

 

Organizator stażu jest zobowiązany do zatrudnienia osoby bezrobotnej bezpośrednio po odbytym stażu:

- na podstawie umowy o pracę na okres min. 3 pełnych miesięcy w wymiarze co najmniej 1/2 etatu,

- na podstawie umowy cywilnoprawnej na okres min. 3 pełnych miesięcy i wartości umowy równej lub wyższej trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- w przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, jej wartość musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

 

W przypadku organizowania prac interwencyjnych preferowane będą wnioski z deklaracją dalszego zatrudnienia po okresie refundacji i wymaganym ustawowo okresie zatrudnienia.

 

Wnioski z logiem „Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój”

można pobierać ze strony internetowej www.pupzdwola.pl

Informacje: Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli

pok. 1,8,9, 18 oraz 19; Tel: (43) 823 23 27 wew. 265, 264, 262, 279, 280

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
Beznazwy-1.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
co gdzie kiedy.jpg
baner niska jakość.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
baner_right3.png
bez tytułu.JPG
EDUKACJA.pdf.01.jpg
paragrafy.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg