naglowek.jpg
 
Aktualności
POWIATOWY URZĄD PRACY W ZDUŃSKIEJ WOLI INFORMUJE,
16-07-2020

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZDUŃSKIEJ WOLI INFORMUJE,

ŻE W TERMINIE od 20.07.2020r. do 22.07.2020 r.

BĘDZIE PROWADZIŁ NABÓR WNIOSKÓW PRACODAWCÓW O SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Nabór powtarzany będzie do wyczerpania głównego limitu środków z KFS.

W przypadku wykorzystania środków KFS z limitu głównego nabór zostanie zakończony, a podany zostanie termin naboru z rezerwy KFS pod warunkiem otrzymania dodatkowych środków.

Zapraszamy pracodawców, którzy spełniają priorytety Ministra Rodziny, Pracy

i Polityki Społecznej wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2020 do składania wniosków o sfinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS.

W roku 2020 obowiązują następujące priorytety wydatkowania środków KFS:

Priorytet I

Wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.

Przyjęty zapis priorytetu pierwszego pozwala na sfinansowanie niezbędnych form kształcenia ustawicznego (np. matce, ojcu, opiekunowi prawnemu), które powracają na rynek pracy po przerwie spowodowanej sprawowaniem opieki nad dzieckiem (urlop macierzyński, wychowawczy, rodzicielski). Priorytet adresowany jest przede wszystkim do osób, które w ciągu jednego roku przed datą złożenia przez pracodawcę wniosku, podjęły pracę po przerwie spowodowanej sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Wnioskodawca powinien w dostateczny sposób wykazać, że potencjalny uczestnik kształcenia ustawicznego spełnia warunki dostępu do priorytetu.

Priorytet II

Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

Ze środków może skorzystać osoba, która w momencie składania przez pracodawcę wniosku ukończyła 45 rok życia (zarówno pracodawca jak i pracownik).

Priorytet III

Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (określonych w Barometrze zawodów na 2020 rok oraz informacji sygnalnej za I półrocze 2019 roku dla województwa łódzkiego i powiatu zduńskowolskiego).

Załączniki do Priorytetu III znajdziecie państwo na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli.

https://zdunskawola.praca.gov.pl/-/12924479-nabor-wnioskow-kfs

Priorytet IV

Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzonych przez firmy narzędzi pracy.

Przez „nowe technologie czy narzędzia pracy” należy rozumieć technologie, maszyny czy rozwiązania nowe dla wnioskodawcy. Wsparciem kształcenia ustawicznego w ramach priorytetu można objąć jedynie osoby, które w ramach wykonywania swoich zadań zawodowych/na stanowisku pracy korzystają lub będą korzystać z nowych technologii i narzędzi pracy. Wnioskodawca musi udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a osoby objęte kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/planowanymi do wprowadzenia zmianami. Pracodawca zobowiązany jest do przedłożenia wiarygodnego dokumentu potwierdzającego, że wpisuje się w powyższy priorytet.

Priorytet V

Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju wg informacji zawartej w Regionalnej Strategii Innowacji dla województwa łódzkiego „Loris 2030”: tj:

1. Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo);

2. Zaawansowane materiały budowlane;

3. Medycyna, farmacja, kosmetyki;

4. Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno -spożywcze;

5. Informatyka i telekomunikacja.

Wnioskodawca, który chce skorzystać z tego priorytetu powinien posiadać odpowiedni kod PKD dotyczący w/w branż zawarty w „Wykazie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych., (informacje o branżach wraz z kodami PKD w załączniku poniżej)

Załączniki do Priorytetu V znajdziecie państwo na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli.

https://zdunskawola.praca.gov.pl/-/12924479-nabor-wnioskow-kfs

Priorytet VI

Wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjąć się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

W ramach tego priorytetu środki KFS będą mogły sfinansować:

1) obowiązkowe szkolenia branżowe nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, publicznych placówkach kształcenia ustawicznego, publicznych centrach kształcenia zawodowego;

2) różne formy kształcenia ustawicznego osób, którym powierzono obowiązki instruktorów praktycznej nauki zawodu lub deklarujących chęć podjęcia się takiego zajęcia, opiekunów stażu uczniowskiego. Grupę tę stanowią pracodawcy lub pracownicy podmiotów przyjmujących uczniów na staż bądź osoby prowadzące indywidualne gospodarstwo rolne.

Priorytet VII

Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanego na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

Podmioty uprawnione do korzystania ze środków w ramach tego priorytetu to:

a) Przedsiębiorstwa społeczne wpisane na listę przedsiębiorstw społecznych prowadzoną przez MRPIPS – lista ta jest dostępna po adresem http://www.bazaps.ekonomiaspoleczna.gov.pl

b) Spółdzielnie socjalne

c) Zakłady aktywności zawodowej

Nabór na rezerwę KFS zostanie ogłoszony po wykorzystaniu środków limitu głównego z KFS, pod warunkiem otrzymania środków z rezerwy.

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS w roku 2020

Priorytet I

Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;

Priorytet II

Wsparcie w nabywaniu kompetencji cyfrowych;

Priorytet III

Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;

Priorytet IV

Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;

Priorytet V

Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych u pracodawców, którzy

w latach 2017 – 2019 nie korzystali ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Złożone wnioski będą rozpatrywane zgodnie z zasadami Przyznawania Środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zduńskiej Woli (zasady do pobrania ze strony internetowej www.zdunskawola.praca.gov.pl - zakładka dla pracodawców i przedsiębiorców, druki do pobrania)

Przy rozpatrywaniu wniosków Zespół ds. opiniowania wniosków uwzględnia:

a) Zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;

b) Zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego

z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;

c) Koszt usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;

d) Posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

e) W przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

f) Plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

g) Możliwości sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku,

z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy,

h) Spełnienie warunków koniecznych do udzielenia pomocy de minimis.

Uwaga:

Pracodawca nie może otrzymać dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, świadczonych przez usługodawcę, z którym jest powiązany osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między pracodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu pracodawcy, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Kształcenie musi rozpocząć się w 2020 r. i środki muszą być wydatkowane przez pracodawcę w 2020r.

Wnioski można pobierać ze strony internetowej www.zdunskawola.praca.gov.pl (zakładka dla pracodawców i przedsiębiorców, druki do pobrania)

Dodatkowe informacje:

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli pok. 2

Tel: (43) 823 23 27 wew. 257, 511 413 469

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg