naglowek.jpg
 
Aktualności
XXXV sesja Rady Powiatu Zduńskowolskiego
03-02-2014

 

 

 

 

Na posiedzeniu w dniu 30 stycznia radni powiatowi przyjęli szereg sprawozdań dotyczących prac komisji stałych Rady w 2013 roku, także Komisji Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego (do prac tej komisji Rada wydelegowała ponownie radnych Andrzeja Witczaka i Waldemara Miszczaka) oraz sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji zadań powierzonych Miejskiej Bibliotece Publicznej – wyrażono uznanie dla wartościowych inicjatyw podejmowanych przez tę placówkę.


Zatwierdzono projekt „Przedsiębiorca 50+”, który zakłada wsparcie 30 osób powyżej 50 roku życia z terenu powiatu w rozpoczęciu działalności gospodarczej. Upoważniono Zarząd Powiatu do zawarcia partnerskiej umowy z powiatem łaskim w celu realizacji projektu przebudowy ciągu drogowego Janiszewice–Gajewniki–Borszewice–Okup Wielki; partnerstwo nie obejmuje wzajemnych świadczeń finansowych, pozwoli natomiast na ubieganie się o dofinansowanie z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w wysokości 50 % wartości zadania. W 2014 roku powiat zduńskowolski, z udziałem środków gminy Zduńska Wola, przebuduje odcinek Janiszewice–Gajewniki.

 


Do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego wprowadzono zadanie dotyczące prac budowlanych w obiektach pomocy społecznej powiatu zduńskowolskiego, które zastąpi przedsięwzięcie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków DPS w Przatówku” – zmiana polega na wyborze innego źródła dofinansowania (zamiast Mechanizmu Finansowego EOG i funduszy norweskich – NFOŚiGW i WFOŚiGW); wartość projektu wynosi nieco ponad 4 mln zł. Do wykazu przedsięwzięć powiatu włączono zadanie obejmujące przebudowę wolno stojącego budynku po byłych warsztatach przy Zespole Szkół Elektronicznych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli (planuje się pozyskanie dofinansowania z PFRON i budżetu państwa); wartość projektu to blisko 890 tys. zł.

 

 

Sprawozdanie międzysesyjne starosty zduńskowolskiego, zawierające informacje m.in. o pracach planistycznych dotyczących obszaru rozwoju gospodarczego w rejonie Karsznic, pracach budowlanych na terenie PMOS, kontrakcie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego z NFZ, miało przedłużenie w trzech polemikach.

Dyrektor ZSP sp. z o.o. Barbara Kałużewska odniosła się do zarzutów kierowanych pod adresem kierownictwa spółki przez poprzedniego dyrektora szpitala; stwierdziła, że dodatni wynik finansowy SPZOZ na koniec 2012 roku był zyskiem „na papierze”, gdyż działalność podstawowa była deficytowa, a szpital miał ponad 5 mln zł długu – w ubiegłym roku spółka spłaciła ponad 2 mln zł zobowiązań.

Wywiązała się dyskusja na temat organizacji opieki na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym – jak wiadomo, zgłosiło się 11 poszkodowanych rodzin (10 przypadków dotyczy okresu 2008–2012, jeden wydarzył się w 2013 r.).


Starosta Wojciech Rychlik zapowiedział, że na następnej sesji Rady zostaną przedstawione główne zarysy koncepcji rozbudowy szpitala (studium ma być ukończone do połowy marca).

Z drugą polemiką wystąpiła radna Małgorzata Zalewska, która uzasadniała swoją decyzję o poparciu budżetu powiatu na 2014 rok wbrew zaleceniom kierownictwa Porozumienia 3P; radna już na poprzedniej sesji złożyła rezygnację z członkowstwa w Klubie Radnych 3P. 24 grudnia do Biura Rady Powiatu wpłynęło pismo Zarządu Stowarzyszenia 3P o rozwiązaniu Klubu Radnych 3P w Radzie Powiatu Zduńskowolskiego.

 


W ramach spraw różnych przedstawiciele Zarządu Klubu Sportowego „Resursa” wyrazili obawę, że w wyniku remontu budynku Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego klub zostanie pozbawiony pomieszczenia biurowego, które zajmuje od 1976 roku, gdy decyzją władz województwa sieradzkiego cały obiekt został klubowi odebrany (ośrodek sportowy został wybudowany przez stowarzyszenie rzemieślników) i przekazany Szkolnemu Ośrodkowi Sportowemu. W 1999 roku mienie ośrodka przejął z kolei powiat zduńskowolski, który w tych zasobach prowadzi obecnie misję publiczną; roszczenia poprzednich właścicieli mogą być kierowane pod adresem Skarbu Państwa za pośrednictwem wojewody. KS „Resursa” jest gotów zrezygnować z roszczeń w zamian za możliwość użytkowania pomieszczenia biurowego. Starosta Wojciech Rychlik zobowiązał dyrektor J. Jarosławską, zarządzającą obiektami PMOS, do spisania z Zarządem KS „Resursa” porozumienia dotyczącego współdziałania z Klubem, które zostanie przedstawione Zarządowi Powiatu na wtorkowym posiedzeniu.


Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Nowak poinformował o skierowanym na jego ręce zaproszeniu na spotkanie samorządowców w siedzibie starostwa w dniu 11 lutego, które będzie dotyczyło współpracy lokalnych samorządów przy pozyskiwaniu środków z nowego rozdania środków unijnych o raz wstępnych ustaleń w sprawie ustanowienia budżetu obywatelskiego w powiecie zduńskowolskim w 2015 roku.

 


PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg