naglowek.jpg
 
Aktualności
Zapraszamy na obrady XL sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego
21-05-2014

Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego pan Krzysztof Nowak zaprasza na obrady XL sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego, którą zwołuje w dniu 29 maja 2014 r. o godz. 10.00.

Posiedzenie odbędzie się
w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XL sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku dziennego obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Zduńskowolskiego i Starosty Zduńskowolskiego o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

5. Powołanie Komisji Uchwał.

6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zduńskowolskiego za rok 2013 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz udzielenie absolutorium za rok 2013 dla Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego:

a) informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu w 2013 roku,

- projekcja pokazująca najważniejsze dane sprawozdawcze dotyczące roku 2013;

b) opinia Komisji Rewizyjnej z badania sprawozdań za rok 2013 – finansowego, a także sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego;

c) opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące sprawozdania Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z wykonania budżetu za 2013 rok i wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zduńskowolskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Zduńskowolskiego za wykonanie budżetu roku 2013;

d) rozpatrzenie przez Radę Powiatu Zduńskowolskiego sprawozdania finansowego za rok 2013 składającego się z (opinie Komisji Rady Powiatu Zduńskowolskiego):

- bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

- łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,

- łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,

- łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych;

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Zduńskowolskiego za 2013 rok - FK.16/14.

f) rozpatrzenie przez Radę Powiatu Zduńskowolskiego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego (opinie Komisji Rady Powiatu Zduńskowolskiego);

g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego – FK.17/14.

h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2013 dla Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego – FK.18/14.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Miasto Sieradz, Powiatem Zduńskowolskim, Gminą Miasto Zduńska Wola, Gminą Zduńska Wola, Gminą Zapolice, dotyczącego przygotowania do realizacji projektu pn: „Aktywna Dolina Rzeki Warty”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIV/104/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2014-2025 – FK.19/14.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIV/105/13 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014 - FK.20/14.

11. Interpelacje i zapytania Radnych.

12. Wnioski i oświadczenia Radnych.

13. Sprawy różne.

14. Zakończenie XL sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg