naglowek.jpg
 
Dziś jest: Niedziela, 12-7-2020
Imieniny: Brunona, Jana, Wery
Portal
Północ - Południe
07-05-2012

 

                    Rady budowy w projekcie „Północ – Południe”21 lipca 2011 r.

 

W ramach prac związanych z realizacją projektu „Północ – Południe” w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli organizowane są spotkania robocze - rady budowy mające na celu omówienie bieżących problemów realizacyjnych. W spotkaniach tych często uczestniczą m.in. przedstawiciele władz samorządów biorących udział w realizacji projektu, w tym Starosta Zduńskowolski, jako przedstawiciel Lidera Projektu. Za każdym razem w spotkaniach uczestniczą koordynatorzy poszczególnych podprojektów, pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za poszczególne kwestie związane z realizacją inwestycji, przedstawiciele wykonawców, oraz inżynier kontraktu wraz z inspektorem nadzoru. Na spotkaniach omawiane są kwestie dotyczące bieżącego stopnia realizacji robót budowlanych, ewentualne problemy realizacyjne na terenie budowy, czy kwestie zmian w organizacji ruchu.

 


 

 

Zmiana organizacji ruchu - podprojekt III

11 lipca 2011 r.


Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego uprzejmie informuje, że w związku z realizacją robót budowlanych w ramach projektu „Północ - Południe” -Podprojekt III, na terenie miasta Zduńska Wola zmianie ulegnie organizacja ruchu. Roboty budowlane będą realizowane na odcinku:


Plac Wolności na odcinku od skrzyżowania z ul. Łaską i ul. Kościelną do ul. Juliusza w stronę skrzyżowania z ul. Żeromskiego.

Objazd wyznaczony będzie ulicami :
Dla obu kierunków ruchu (z południa na północ i z północy na południe) od drogi krajowej nr 12(14) – ulicami Kilińskiego, Piwną, Paprocką, Zduńską, Widawską w stronę Zapolic.
Dla samochodów osobowych możliwe będzie jednocześnie objechanie sektora roboczego (bez wyznaczania objazdu tablicami oznakowania pionowego) ulicami Sieradzką, Komisji Edukacji Narodowej, Mickiewicza i Kościelną.
Należy spodziewać się dodatkowych utrudnień w ruchu i ograniczeń w parkowaniu pojazdów na ulicach Kruczej, Żeromskiego, Komisji Edukacji Narodowej.
Organ zarządzający ruchem, którym jest Starosta Zduńskowolski, nie wyklucza konieczności wprowadzenia kolejnych zmian w oznakowaniu, jeżeli będzie to konieczne ze względu na sposób prowadzenia robót drogowych i konieczność zapewnienia dojazdu służb ratowniczych do nieruchomości znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie budowy.   
Termin wprowadzenia zmian w oznakowaniu: 14.07.2011 r.
Planowany termin przywrócenia poprzedniej organizacji ruchu: 08.08.2011 r.
Za wszelkie utrudnienia w ruchu przepraszamy. Czasowy zarządca drogi – Miasto Zduńska Wola oraz Wykonawca robót budowlanych dołoży starań aby utrudnienia te były jak najmniej uciążliwe i trwały jak najkrótszy okres.
W przypadku uwag lub pytań prosimy o kontakt z
 
inżynierem kontraktu, odpowiedzialnym za nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi:
 
Biuro Projektowe „MULTIDROG - TRASA”
Ryszard Michalski    tel. 603 841 313
Bogusław Boryna     tel. 601 811 502
 
lub bezpośrednio z inwestorem:
Urząd Miasta Zduńska Wola, Biuro Inwestycji i Infrastruktury Technicznej, ul. Złotnickiego 3, tel. +48 43 824 31 36,
Do dyspozycji pozostaje również właściciel drogi:
Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, Referat ds. Dróg, Wydział Inwestycji, Dróg i Funduszy Zewnętrznych, Zduńska Wola ul. Złotnickiego 25, tel. +48 43 823 22 04.
                                                                 Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego

Mapka 1 Mapka 2


 

Zaawansowanie robót budowlanych – III etap realizacji

25 maja 2011 r.Trwają intensywne prace budowlane na w ramach wszystkich trzech Podprojektach na terenie miasta Zduńska Wola, Gminy Zapolice i Gminy Widawa.

 

W ramach Podprojektu I, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, roboty budowlane przebiegają na odcinku południowym: Rembieszów – Ligota. Obecnie są one realizowane w miejscowości Kalinowa i rozpoczęły się w miejscowości Rembieszów.
Na odcinku od granicy z Powiatem Łaskim do miejscowości Rembieszów jest wykonana warstwa wiążąca nawierzchni bitumicznej. Przebudowano istniejące przepusty drogowe i wykonano ciągi pieszo - rowerowe. Obecnie wykonywane są pobocza, regulowane są rowy odwadniające korpus drogowy.
W miejscowości Rembieszów rozpoczęły się prace przygotowawcze do przebudowy tego odcinka drogi.

Podprojekt II, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łasku - Powiatowy Zarząd Dróg w Łasku, obejmuje przebudowę odcinka Ligota – Widawa, oraz Zborów – Wola Kleszczowa.
Od miejscowości Górki Grabińskie do miejscowości Podgórze wykonano podbudowę bitumiczną i aktualnie wykonywane są roboty związane z odwodnieniem korpusu drogowego. W miejscowości Podgórze realizowane są roboty związane z wykonaniem ciągów pieszo - rowerowym na odcinku drogi, gdzie wcześniej wybudowany został wodociąg na zlecenie Urzędu Gminy w Widawie. Na odcinku od miejscowości Podgórze do miejscowości Widawa wykonywana jest ścieżka rowerowa.
W miejscowości Zborów realizowane są prace związane z wykonywaniem ciągów pieszo –rowerowych. Rozpoczęto wykonywanie podbudowy bitumicznej.

Podprojekt III, realizowany przez Urząd Miasta Zduńska Wola, obejmuje przebudowę ul. Szadkowskiej, ul. Juliusza i Placu Wolności.
Obecnie wykonywane są roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciągu ul. Szadkowskiej od Ronda Solidarności do ul Przemysłowej oraz w ciągu ul. Juliusza od  Ronda Solidarności do ul. Fabrycznej.
Roboty drogowe dotyczące jezdni i chodników są realizowane w ciągu ul. Szadkowskiej na odcinku od Ronda Solidarności do ul. Pomorskiej oraz na odcinku od ul. Hetmańskiej do ul. Żytniej.
Prace są prowadzone w taki sposób aby umożliwić w jak największym stopniu komunikację, dlatego podzielone są na krótkie odcinki i tam gdzie tylko jest to możliwe pozostawia się przejezdność skrzyżowań.


Harmonogram robót budowlanych na rok 2011 ustalony

15 marca 2011 r.

 

 

 

Harmonogram robót budowlanych na rok 2011 ustalony.

Znane są już terminy realizacji poszczególnych etapów robót budowlanych w ramach wszystkich trzech podprojektów. Wyznaczono je w taki sposób, aby zminimalizować utrudnienia w ruchu drogowym.
W przypadku odcinków pozamiejskich ruch będzie odbywał się w większości w sposób wahadłowy, natomiast w przypadku terenu miasta Zduńska Wola wyznaczono krótkie odcinki przebudowy, które umożliwią szybką realizację oraz możliwość wyznaczenia jak najprostszych objazdów.
Ważny aspektem branym pod uwagę podczas opracowywania planu organizacji ruchu na czas robót była komunikacja miejska oraz ruch autobusów PKS (dworzec PKS przy ul. Juliusza). Harmonogramy uwzględniają również funkcjonowanie dużych zakładów produkcyjnych w strefie budowy, w tym przede wszystkim firmy FERAX oraz młynu zbożowego przy ul. Szadkowskiej.
Harmonogram realizacji robót w poszczególnych podprojektach:

Podprojekt I
Planowane rozpoczęcie robót budowlanych na odcinku A1 (tzw. południowym): Ligota – Rembieszów wyznaczono na dzień 21 marca. Zgodnie z harmonogramem roboty na tym odcinku powinny zakończyć się do 30 czerwca br. Prace budowlane będą przebiegać od miejscowości Ligota w kierunku Rembieszowa. Natomiast prace na odcinku B1 (tzw. północnym) od miejscowości Suchoczasy w kierunku miasta Zduńska Wola – rozpoczną się 1 czerwca br. Prace na tym odcinku będą trwały do 8 października.

Podprojekt II
Pierwszy etap robót budowlanych rozpocznie się 3 kwietnia na odcinku Ligota – Widawa i będzie trwał do 10 listopada br. Roboty na kolejnym odcinku realizowane w ramach tego podprojektu tj. Zborów – Wola Kleszczowa  rozpoczną się 11 kwietnia i potrwają do 30 lipca.

Podprojekt III
Prace na tym podprojekcie rozpoczęły się 18 marca. W pierwszej kolejności realizowane będą odcinki:
ul. Szadkowska, od Ronda Solidarności w kierunku ul. Dąbrowskiego oraz
ul. Juliusza od ul. Fabrycznej w kierunku Ronda Solidarności,
ul. Szadkowska, od Hetmańskiej do ul. Przemysłowej.
 
Kolejne etapy robót będą realizowane zgodnie z harmonogramem załączonym poniżej.

HARMONOGRAM

 

 


Rozpoczęcie III etapu robót na trasie „Północ – Południe”

7 marca 2011 r.

  


Od początku marca rozpoczęły się prace przygotowawcze do zasadniczych robót budowlanych w ramach III etapu realizacji projektu „Północ-Południe”. Obecnie realizowane są prace związane z wycinką zieleni wysokiej w pasie dróg powiatowych nr 4913E (ul. Juliusza) i nr 4907E (ul. Szadkowska) w ramach Podprojektu III.

 

Niebawem rozpoczną się prace polegające na sfrezowaniu nawierzchni asfaltowej na wyznaczonych odcinkach przebudowywanego ciągu komunikacyjnego, a następnie wykonaniu niezbędnych robót ziemnych mających na celu rozbiórkę starej nawierzchni oraz pod budowę nowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zduńska Wola. Jednocześnie będą wykonywane prace związane z rozbiórką istniejących chodników i budową nowych ciągów pieszo - rowerowych.
 
Plan prac budowlanych na 2011 r. wygląda następująco:
Podprojekt I: w części południowej przebudowę odcinka Rembieszów - Ligota (2,6 km), w części północnej: przebudowę odcinka Zduńska Wola - Suchoczasy (3,2 km),
Podprojekt II: przebudowę odcinka Wola Kleszczowa - Zborów (1,5 km), oraz odcinka Ligota – Widawa (3,0 km),
Podprojekt III: przebudowę Placu Wolności (120 mb), ul. Juliusza (470 mb) oraz ul. Szadkowskiej (1900 mb), wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną.
 
W związku z realizacją robót budowlanych nastąpią znaczne ograniczenia w ruchu pieszych i pojazdów mechanicznych na przebudowywanych odcinkach dróg. Zostaną wyznaczone objazdy lub ruch pojazdów będzie odbywał się w sposób wahadłowy, przy jednostronnym zwężeniu jezdni.
 
Za wszelkie utrudnienia w ruchu przepraszamy. Dołożymy starań, aby ograniczenia w ruchu drogowym były jak najmniej uciążliwe, a roboty budowlane przebiegały w sposób sprawny.
 
W przypadku uwag lub pytań prosimy o kontakt z inżynierem kontraktu, odpowiedzialnym za nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi:
 
Biuro Projektowe „MULTIDROG - TRASA”
Ryszard Michalski    tel. 603 841 313
Bogusław Boryna     tel. 601 811 502

lub bezpośrednio z inwestorami:
Podprojekt I: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, Wydział Inwestycji, Dróg i Funduszy Zewnętrznych, Zduńska Wola ul. Złotnickiego 25, Tel. + 48 43 823 22 04.
Podprojekt II: Powiatowy Zarząd Dróg w Łasku, Łask, ul. M. Konopnickiej 21, tel. +48 43 676 19 90, Starostwo Powiatowe w Łasku, ul. Południowa 1, tel. +48 43 675 68 00. 
Podprojekt III: Urząd Miasta Zduńska Wola, Biuro Inwestycji, ul. Złotnickiego 3, tel. +48 43 824 31 36.

 

Podsumowanie II etapu robót budowlanych w ramach realizacji projektu „Północ – Południe”

28 stycznia 2011 r.W konferencji uczestniczyli przedstawiciele samorządów biorących udział w projekcie, radni, pracownicy urzędów, pełniący merytoryczne funkcje w projekcie, przedstawiciele wykonawców, inżynier kontraktu wraz z inspektorami nadzoru oraz inni przedstawiciele służb i instytucji powiatowych.

Uroczyste otwarcie przebudowanego odcinka odbyło się zarówno na odcinku północnym w miejscowości Suchoczasy, jak również na odcinku południowym w miejscowości Zapolice.

W ramach podprojektu I gdzie inwestorem jest Powiat Zduńskowolski wykonano przebudowę odcinka Suchoczasy – Wielka Wieś o długości 5 km oraz odcinka Marcelów – Rembieszów o długości prawie 7 km. Wartość całkowita tegorocznego etapu osiągnęła kwotę około 10 mln zł, w tym 7 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Reszta środków pochodzi z budżetu Powiatu Zduńskowolskiego, Gminy Zduńska Wola i Gminy Zapolice.
Ogółem przebudowa objęła w 2010 r. 12 km dróg wraz z budową ciągów rowerowo – pieszych na terenach zwartej zabudowy we wszystkich miejscowościach na trasie tegorocznego odcinka, budowę zatok autobusowych, przebudowę skrzyżowań z elementami tzw. uspokojenia ruchu w miejscowości Zapolice.
W dniu 1 grudnia 2010 r. odbył się odbiór II etapu robót budowlanych w ramach Podprojektu II.
Realizatorem tego podprojektu jest Powiat Łaski, któremu udało się wykonać w bieżącym roku przebudowę odcinka Wola Kleszczowa – Zborów o długości 2 km, oraz odcinek Ligota – Widawa o długości 3,8 km. Wartość prac to prawie 4 mln 900 tys., z czegoponad 3 mln zł z EFRR. Pozostałe środki pochodzą z budżetu Powiatu Łaskiego i Gminy Widawa.
Na podprojekcie III odbiór II etapu robót budowlanych odbył się 3 grudnia 2010 r. W ramach tego podprojektu, którego realizatorem jest Miasto Zduńska Wola wykonano przebudowę ul. Złotej o długości ponad 1200 m wraz z budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz przebudowę ul. Widawskiej o długości ponad 1140 m wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Wartość prac to około 15 mln 800 tys. zł, z czego ponad 8 mln zł z EFRR. Pozostałe środki pochodzą z budżetu Miasta Zduńska Wola oraz Powiatu Zduńskowolskiego.

 GALERIA

 

Drugi etap realizacji „Projektu Północ-Południe” na ukończeniu

26 października 2010 r.

 

 

Prace budowlane w ramach drugiego etapu realizacji projektu „Północ-Południe” weszły w decydującą fazę.

 
W ramach Podprojektu I, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, roboty budowlane przebiegają w ramach odcinka południowego: Marcelów – Zapolice – Rembieszów (ponad 7 km) oraz w części północnej: odcinek Suchoczasy - Wielka Wieś (ponad 5 km).
 
Zakończono prace związane z wykonywaniem nawierzchni bitumicznych, wykonano oznakowanie poziome i pionowe. Zakończono prace brukarskie związane z ciągami pieszo – rowerowymi, wjazdami i zatokami autobusowymi.
Obecnie trwają prace wykończeniowe związane z wykonaniem poboczy, regulacją rowów odwadniających oraz prace porządkowe.
Przewidywanytermin zakończenie robót to 20 listopada 2010 r. 

 
 
Podprojekt II, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łasku oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Łasku, obejmuje przebudowę odcinka Wola Kleszczowa - Zborów (ponad 2 km) oraz odcinek Ligota – Widawa (3,8 km)
 
Dotychczas wykonano około 95 % prac związanych z realizacją robót bitumicznych, oznakowaniem poziomym i pionowym. Zakończono prace brukarskie związane z ciągami pieszo – rowerowymi, wjazdami i zatokami autobusowymi.
Obecnie trwają prace związane z wykonaniem pozostałych 400 m nawierzchni bitumicznej oraz roboty wykończeniowe związane z wykonaniem poboczy, regulacją rowów odwadniających, oraz prace porządkowe.
Przewidywany termin zakończenie robót to 20 listopada 2010 r.) 

 

 
Podprojekt III, realizowany przez Urząd Miasta Zduńska Wola, obejmuje przebudowę ul. Złotej (około 1200 mb) oraz ul. Widawskiej (około 1100 mb) oraz jednoczesną realizację budowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej na ww. odcinkach.
Na ul. Złotej wykonano 95 % prac związanych z realizacją robót bitumicznych, ciągów pieszo – jezdnych, wjazdów, oznakowaniem poziomym i pionowym.
Obecnie trwają prace związane z zakończeniem robót bitumicznych, brukarskich, oznakowaniem poziomym i pionowym, nasadzeniem drzew, wykonaniem trawników i porządkowaniem terenu budowy.
Przewidywany termin zakończenie robót bitumicznych to 30 października 2010 r. Pozostałe roboty zostaną zakończone do  20 listopad 2010 r.
 
Roboty budowlane na ul. Widawskiej mimo początkowych opóźnień znacznie posunęły się do przodu. Wykonano 95% prac związanych z realizacją kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W dużej mierze opóźnienia były spowodowane majowymi intensywnymi opadami deszczu, które wywołały podtopienia i czasowo praktycznie uniemożliwiły prace związane z budową kanalizacji. Korzystniejsze warunki atmosferyczne pozwoliły w dużej mierze na nadrobienie opóźnień.
Obecnie trwają prace związane z wykonywaniem kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ciągów pieszo – rowerowych, wjazdów oraz konstrukcji nawierzchni.
Przewidywany termin zakończenie robót to 20 listopada 2010 r.

 
 
W przypadku uwag lub pytań dot. przebiegu prac budowlanych prosimy o kontakt z inżynierem kontraktu, odpowiedzialnym za nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi:
Biuro projektowe „MULTIDROG- Trasa”, ul. Hetmańska 31
tel. 603 841 313, 601 811 502
 
lub bezpośrednio z inwestorami:
Podprojekt I: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, Wydział Inwestycji, Dróg i Funduszy Zewnętrznych, Zduńska Wola ul. Złotnickiego 25, Tel. + 48 43 823 22 04.
Podprojekt II: Powiatowy Zarząd Dróg w Łasku, Łask, ul. M. Konopnickiej 21, tel. +48 43 676 19 90, Starostwo Powiatowe w Łasku, ul. Południowa 1, tel. +48 43 675 68 00. 
Podprojekt III: Urząd Miasta Zduńska Wola, Biuro Inwestycji, ul. Złotnickiego 3, tel. +48 43 824 31 36.


Zaawansowanie prac budowlanych - galeria

12 maja 2010 r.

 Prace budowlane w ramach II etapu realizacji projektu „Północ-Południe” właśnie się rozpoczęły. Obecnie trwają prace rozbiórkowe w ramach Podprojektu III na ul. Złotej. Frezowana jest nawierzchnia asfaltowa i niebawem rozpoczną się roboty ziemne pod budowę nowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Jednocześnie będą wykonywane prace związane z rozbiórką istniejących chodników i budową nowych ciągów rowerowo-pieszych. W maju planowane jest rozpoczęcie robót również na ul. Widawskiej.
 
Fot. Przebudowa skrzyżowania Złota – Szymanowskiego - Prosta
 
Roboty budowlane w ramach Podprojektu I, na odcinku Marcelów – Zapolice – Rembieszów oraz Suchoczasy - Wielka Wieś rozpoczną się od 11 marca, natomiast odcinek Kleszczów - Zborów w powiecie łaskim w ramach Podprojektu II po 15 marca br.
 
Plan prac budowlanych na 2010 r. wygląda następująco:

Podprojekt I: w części południowej przebudowę odcinka Marcelów – Zapolice – Rembieszów (ponad 7 km), w części północnej: przebudowę odcinka Suchoczasy - Wielka Wieś (ponad 5 km),
Podprojekt II: przebudowę odcinka Wola Kleszczowa - Zborów (ponad 3,5 km),
Podprojekt III: przebudowę ul. Złotej (około 1200 mb) oraz ul. Widawskiej (około 1100 mb) oraz jednoczesną realizację budowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

 
Fot. Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej na ul. Złotej
 
W związku z realizacją robót budowlanych nastąpią znaczne ograniczenia w ruchu pieszych i pojazdów mechanicznych na przebudowywanych odcinkach dróg. Zostaną wyznaczone objazdy lub ruch pojazdów będzie odbywał się w sposób wahadłowy, przy jednostronnym zwężeniu jezdni.
Za wszelkie utrudnienia w ruchu przepraszamy. Dołożymy starań, aby ograniczenia w ruchu drogowym były jak najmniej uciążliwe, a roboty budowlane przebiegały w sposób sprawny.
Fot. Rozbiórka warstw podbudowy drogi na ul. Złotej
 
W przypadku uwag lub pytań prosimy o kontakt z inżynierem kontraktu, odpowiedzialnym za nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi:
Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze „MULTIDROG” s.c.
Biuro inżyniera kontraktu: Zduńska Wola, ul. Dolna 41, teren Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.
tel.  601 811 501,
lub bezpośrednio z inwestorami:
Podprojekt I: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, Wydział Inwestycji, Dróg i Funduszy Zewnętrznych, Zduńska Wola ul. Złotnickiego 25, Tel. + 48 43 823 22 04.
Podprojekt II: Powiatowy Zarząd Dróg w Łasku, Łask, ul. M. Konopnickiej 21, tel. +48 43 676 19 90, Starostwo Powiatowe w Łasku, ul. Południowa 1, tel. +48 43 675 68 00. 
Podprojekt III: Urząd Miasta Zduńska Wola, Biuro Inwestycji, ul. Złotnickiego 3, tel. +48 43 824 31 36.

 


Konferencja podumowująca realizację projektu
"Północ - Południe" w 2009 r.

7 grudnia 2009 r.W dniu 7 grudnia w Ośrodku Pamięci Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Zduńskiej Woli odbyła się konferencja pn „Jak środki z Unii Europejskiej zmieniają drogi powiatowe”, której głównym celem było podsumowanie I etapu realizacyjnego projektu „Północ-Południe”.

     Konferencję poprzedziła wizyta przedstawicieli samorządów biorących udział w realizacji projektu w miejscowości Widawa i wizja lokalna wszystkich przebudowanych odcinków drogi w ramach projektu w 2009 r. Samorządowcy po przejechaniu z miejscowości Widawa do Zduńskiej Woli uczestniczyli w uroczystym otwarciu przebudowanej ul. Kościelnej. Symbolicznego otwarcia drogi dokonał Marszałek Województwa Łódzkiego, Włodzimierz Fisiak.

Z ul. Kościelnej uczestnicy konferencji udali się do Ośrodka Pamięci Świętego Maksymiliana, gdzie przedstawiono efekty pierwszego roku realizacji projektu. Koordynator projektu, Radosław Stefaniak w przygotowanej prezentacji multimedialnej przybliżył najważniejsze fakty i wydarzenia związane z dotychczasową realizacją projektu.
 
Konferencja posłużyła również przybliżeniu uczestnikom innych, nie mniej ważnych inwestycji drogowych, które zostały zrealizowane przez Powiat Zduńskowolski w 2009 r., zarówno współfinansowanych ze źródeł Unii Europejskiej, jak i dotacji krajowych. Kolejna prezentacja. przedstawiona przez Jarosława Andrysiaka, dotyczyła I etapu przebudowy drogi na odcinku Zduńska Wola-Ptaszkowice, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Kierownik Referatu ds. Dróg, Piotr Pacelt przedstawił informację na temat przebudowywanych dróg powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011, zwanych „schetynówkami” (przebudowa ul. Tymienickiej, Getta Żydowskiego, ul. Łaskiej, ul. Kilińskiego) oraz przebudowy ul. Szkolnej.

     Po prezentacjach głos na konferencji zabrali: Starosta Zduńskowolski, Wojciech Rychlik, Marszałek Województwa Włodzimierz Fisiak, Przewodniczący Rady Powiatu, Janusz Kochelski, Wójt Gminy Widawa Jerzy Blaźlak oraz Prezydent Miasta Zduńska Wola, Piotr Niedźwiecki. Wszyscy podkreślali rolę partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych, w tym przede wszystkim inwestycji drogowych oraz znaczenie środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej.

 W konferencji uczestniczyli zarówno przedstawiciele władz samorządowych biorących udział w projekcie, jak i województwa łódzkiego, ale również: przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, radni, pracownicy urzędów, pełniący merytoryczne funkcje w projekcie, przedstawiciele wykonawców, projektanci, inżynier kontraktu wraz z inspektorami nadzoru. Dyskusji przysłuchiwali się również przedstawiciele Komedy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, Straży Pożarnej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Zduńskowolskiego.


Zakończenie robót budowlanych w ramach I etapu realizacyjnego
26-30 listopada 2009 r.Zakończyły się prace budowlane w ramach I etapu realizacyjnego projektu „Północ-Południe” zaplanowanego na rok 2009. 


    W ramach podprojektu I, gdzie inwestorem jest Powiat Zduńskowolski, wykonano przebudowę odcinka Zduńska Wola – Marcelów o długości 2,5 km, o wartości całkowitej 2 mln 133 tys. zł, w tym 1 mln 462 tys. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Reszta środków pochodzi z budżetu Powiatu Zduńskowolskiego i Gminy Zapolice.


    W ramach podprojektu II, którego realizatorem jest Powiat Łaski wykonano przebudowę odcinka Widawa – Wola Kleszczowa o długości 1,5 km. Wartość prac to 2 mln 874 tys. zł, z czego 1 mln 985 tys. zł z EFRR. Pozostałe środki pochodzą z budżetu Powiatu Łaskiego i Gminy Widawa.


    Podprojekt III, realizowany przez Miasto Zduńska Wola, obejmował w 2009 r. na przebudowę ul. Kościelnej (703 mb) wraz z budową parkingu (840 m2), kanalizacji deszczowej i sanitarnej (213 mb), o wartości całkowitej 3 mln 916 tys. zł, w tym 2 mln 487 tys. zł z EFRR. Wkład własny stanowią środki finansowe Miasta Zduńska Wola i Powiatu Zduńskowolskiego.


    W dniach 26-30 listopada zostały przeprowadzone odbiory robót  budowlanych na wszystkich trzech podprojektach.


   Nadal jednak trwają prace budowlane. Wykonawcy zdecydowali się na kontynuowanie robót awansem. W ramach podprojektu III przebudowywana jest właśnie ul. Złota od ul. Dolnej do ul. Szymanowskiego, a w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych już w styczniu rozpoczną się prace na dalszych odcinkach ul. Złotej. W ramach podprojektu I wykonawcy są gotowi rozpocząć w ciągu najbliższych kilku tygodni prace nad ciągami pieszo – rowerowymi w miejscowości Zapolice.

 

Podprojekt I - odbiór robót 27.11.2009

Podprojekt II - odbiór robót 26.11.2009

Podprojekt III - odbiór robót 30.11.2009

 

 


Zaawansowanie prac budowlanych - galeria zdjęć
2-4 listopada 2009 r. 


Zaawansowanie prac budowlanych w projekcie - raport

21 września 2009 r.

 


Prace budowlane w ramach projektu „Północ-Południe” ruszyły. Są realizowane na każdym z podprojektów, a więc w mieście Zduńska Wola, na terenie powiatu zduńskowolskiego na odcinku Zduńska Wola-Marcelów, w kierunku Zapolic, oraz na terenie powiatu łaskiego, na odcinku Widawa – Wola Kleszczowa.

Prezentujemy krótki raport dotyczący zaawansowania prac budowlanych na poszczególnych odcinkach.Podprojekt I
Na terenie powiatu zduńskowolskiego poza miastem Zduńska Wola, w pierwszej kolejności realizowany jest odcinek Zduńska Wola – Marcelów od km 9+600 do km 12+142.
Wykonawca robót budowlanych na odcinku od km 9+600 do km 11+300 firma ERBEDIM z Piotrkowa Trybunalskiego wykonała dotychczas:

-  roboty przygotowawcze,

-  frezowanie nawierzchni asfaltowej,

-  koryto na poszerzeniach od km 9+600 do km 10+170 strona prawa (z zatoką autobusową),

-  warstwę mrozoodporną na poszerzeniach od km 9+600 do km 10+170 strona prawa (z zatoką autobusową),

-  koryto na poszerzeniach od km 10+229 do km 11+300 strona lewa,

-  warstwę mrozoodporną na poszerzeniach od km 10+229 do km 11+060 strona lewa,

- podbudowę na poszerzeniach z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

 

prace przy poszerzeniach nawierzchni na odcinku Zduńska Wola-Marcelów


W niedługim czasie do realizacji prac budowlanych ma dołączyć firma DROMAK z m. Poręby, partner w konsorcjum wykonawców z przedsiębiorstwem ERBEDIM. Będzie ona realizowała część robót drogowych od granicy miasta Zduńska Wola, poprzez skrzyżowania z m. Poręby, Holendry i w kierunku m. Piaski, aż do początku odcinka, gdzie obecnie trwają już prace drogowe.

Zgodnie z harmonogramem robót budowlanych odcinek ten ma zostać zakończony do 20 listopada 2009 roku.Podprojekt II
Na terenie powiatu łaskiego prace realizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z miejscowości Czartki, koło Sieradza.

Obecnie roboty są realizowane w miejscowości Widawa na odcinku od km 8+655 do km 8+889 oraz na odcinku od km 7+389 do km 8+015.

Dotychczas wykonano :

Na odcinku od km 7+389 do km 8+015:

-  roboty przygotowawcze,
-  frezowanie istniejącej na wierzchni na całej szerokości jezdni,
-  poszerzenia jezdni po stronie prawej,
-  podbudowę z kamienia bazaltowego (½ szerokości jezdni),
-  rozpoczęto roboty po stronie lewej.

Na odcinku od km 8+655 do km 8+889:

-  frezowanie istniejącej nawierzchni,
-  krawężnik obustronny (500 m),
-  poszerzenia obustronne,
-  ciągi piesze obustronne (1200 m2 ).

 

prace budowlane w m. Widawa

 

Podprojekt III

Na terenie miasta Zduńska Wola trwa przebudowa ul. Kościelnej. Prace realizuje firma DROMAK wraz z partnerami, m.in. BUD-INŻ ze Zgierza oraz BINŻ z Bełchatowa.

Obecnie realizowane są prace nad kanalizacją sanitarną i deszczową. Wycięte zostały drzewa, których stan fito-sanitarny oraz usytuowanie nie pozwalały na ich pozostawienie na przebudowywanej ulicy. W ich miejsce sukcesywnie w trakcie przebudowy zostaną przeprowadzone nasadzenia nowych drzew. Wybór ich gatunku zapewni, że korony nie będą zbyt wysokie i rozłożyste, a bryła korzeniowa nie zniszczy nawierzchni asfaltowej oraz chodników i ścieżek rowerowych.
Jednocześnie przy skrzyżowaniu ul. Kościelnej z ul. Mickiewicza powstaje parking, na około 40 pojazdów. Pokryty kostką brukową zastąpi dotychczasowy, gruntowy plac, który w centrum miasta nie był, zapewne, jego wizytówką. Deszczowe pogody sprawiały, że zamieniał się w błotniste pole, nie ułatwiając korzystania z niego mieszkańcom Zduńskiej Woli oraz wszystkim przyjezdnym, odwiedzającym kościół pw. WNMP oraz miejskie targowisko podczas dni targowych.

Zakres wykonanych prac:

- wycinka drzew zgodnie z zezwoleniem na wycinkę,

- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej,

- rozbiórka istniejącej podbudowy tłuczniowej,

- budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Targowej do ul. Mickiewicza (od km 2+606 do km 2+739 ) od studni 9 do studni 10,

- budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Targowej do rzeki Pichny

(od km 2+606 do km 2+539 ) od studni 7 do studni 8,

- roboty ziemne pod separator,

- rozpoczęto roboty rozbiórkowe związane z ciągami pieszo-rowerowymi.

rozbiórka nawierzchni na ul. Kościelnej

 

Miedzy ul. Targową i Mickiewicza

- ustawiono 50 m krawężnika,
- parking przy ul. Mickiewicza – 70 % powierzchni.Stan na dzień 16.09.2009 r.W przypadku uwag lub pytań prosimy o kontakt z inżynierem kontraktu, odpowiedzialnym za nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi:

Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze „MULTIDROG” s.c.
Biuro inżyniera kontraktu: Zduńska Wola, ul. Dolna 41, teren Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.
tel.  601 811 501.


Podprojekt I - galeria - 23.09.2008

 

 

 

 

 

Ruszają roboty budowlane

11 sierpnia 2009 r.

 


W wyniku przetargu nieograniczonego został dokonany wybór wykonawców robót budowlanych. Projekt „Północ – Południe” został podzielony na III podprojekty (zadania):


Podprojekt I – obejmujący przebudowę ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu zduńskowolskiego  (poza miastem Zduńska Wola) realizować będzie konsorcjum, którego liderem jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM Sp. z o. o. z Piotrkowa Trybunalskiego (partner w konsorcjum - Firma Drogowa DROMAK Krakowski, Ośródek, Rosiński sp. j. z m. Poręby).

 

 

Podprojekt II - obejmujący przebudowę ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu łaskiego, realizować będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o. o., z miejscowości Czartki, koło Sieradza.


Podprojekt III - obejmujący przebudowę dróg powiatowych wraz z budową kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta Zduńska Wola, realizować będzie konsorcjum wykonawców, którego liderem jest Firma Drogowa DROMAK Krakowski, Ośródek, Rosiński sp. j. z m. Poręby koło Zduńskiej Woli (partnerzy: „BUD-INŻ” Sp. z o.o. ze Zgierza).

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Projektowe „BINŻ” s. a. z Bełchatowa, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM Sp. z o. o. z Piotrkowa Trybunalskiego i firma DROMAK Sp. z o.o. ze Zduńskiej Woli).
Umowy z wykonawcami zostały uroczyście podpisane 3 sierpnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.

 

Tereny budów zostały przekazane wykonawcom 10 sierpnia.

 

 

Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w drugiej połowie miesiąca w ramach wszystkich podprojektów na odcinkach:

Podprojekt I: odcinek Zduńska Wola – Marcelów,

Podprojekt II: odcinek Widawa – Wola Kleszczowa,

Podprojekt III: ul. Kościelna (od ul. Dolnej do pl. Wolności).Planowane zakończenie prac na ww. odcinkach to grudzień 2009 r.


W związku z prowadzonymi robotami budowlanymi nastąpią znaczne ograniczenia w ruchu pieszych i pojazdów mechanicznych na przebudowywanych odcinkach dróg. Zostaną wyznaczone objazdy lub ruch pojazdów będzie odbywał się w sposób wahadłowy, przy jednostronnym zwężeniu jezdni.
Za wszelkie utrudnienia w ruchu przepraszamy. Dołożymy wszelkich starań, aby ograniczenia w ruchu drogowym były jak najmniej uciążliwe, a roboty budowlane przebiegały w sposób sprawny.


W przypadku uwag lub pytań prosimy o kontakt z inżynierem kontraktu, odpowiedzialnym za nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi:


Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze „MULTIDROG” s.c.
Biuro inżyniera kontraktu: Zduńska Wola, ul. Dolna 41, teren Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.

tel.  601 811 501, 

lub bezpośrednio z inwestorami:
Podprojekt I: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, Wydział Inwestycji, Dróg i Funduszy Zewnętrznych, Zduńska Wola ul. Złotnickiego 25, Tel. + 48 43 823 22 04.
Podprojekt II: Powiatowy Zarząd Dróg w Łasku, Łask, ul. M. Konopnickiej 21, tel. +48 43 676 19 90, Starostwo Powiatowe w Łasku, ul. Południowa 1, tel. +48 43 675 68 00. 
Podprojekt III: Urząd Miasta Zduńska Wola, Biuro Inwestycji, ul. Złotnickiego 3, tel. +48 43 824 31 36.


Inżynier kontraktu rozpoczyna pracę w projekcie

26 czerwca 2009 r.W dniu 24 czerwca br. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Zduńskowolskim i Przedsiębiorstwem Projektowo-Wykonawczym „MULTIDROG” s.c., która będzie pełniła funkcję inżyniera kontraktu. Firma w ramach usługi będzie sprawowała nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi oraz będzie odpowiedzialna za finansowe rozliczenie projektu  z Urzędem Marszałkowskim i partnerami projektu.

 

W przypadku uwag lub pytań dotyczących przebiegu prac budowlanych w ramach projektu „Północ-Południe” prosimy o kontakt z inżynierem kontraktu w jego biurze, które znajduje się w Zduńskiej Wola, przy ul. Dolnej 41, na terenie Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji (tel. 601 811 501).

 

 

Oferty o przetargach otwarte
10 czerwca 2009 r.

 

            W dniu 03.06.2009 r. o godz. 12:30 w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli odbyło się otwarcie ofert w przetargu na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu w ramach projektu „Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ – Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim”.Złożono 1 ofertę. Obecnie komisja przetargowa zajmuje się jej weryfikacją. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie www.powiatzdunskowolski.pl w zakładce „Zamówienia Publiczne” 2009.

             Dnia 08.06.2009 r. o godz. 10:30 również w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli odbyło się otwarcie ofert w przetargu dotyczącym wykonawstwa robót budowlanych w projekcie „Północ – Południe”. Zostało złożonych 9 ofert. Komisja przetargowa zajmuje się ich weryfikacją. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na każdy z podprojektów również zostanie umieszczona na stronie www.powiatzdunskowolski.pl.

Ruszyły przetargi w projekcie "Północ - Południe"

19 maja 2009 r.

 


W kwietniu br. uruchomiona została procedura przetargowa na wykonawstwo robót budowlanych w ramach projektu „Północ – Południe”. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zostało ogłoszone w dniu 9 kwietnia 2009 r., a planowany termin otwarcia ofert to 1 czerwca br.

     Zamówienie składa się z 3 części (podprojektów):
Część 1 (Podprojekt I) - obejmuje roboty drogowe w ramach przebudowy ciągu komunikacyjnego na terenie powiatu zduńskowolskiego w gminach: Gmina i Miasto Szadek, Gmina Zduńska Wola oraz Gmina Zapolice.
Część 2 (Podprojekt II) - obejmuje roboty drogowe w ramach przebudowy ciągu komunikacyjnego na terenie powiatu łaskiego, w gminie Widawa.
Część 3 (Podprojekt III) - obejmuje roboty drogowe w ramach przebudowy ciągu komunikacyjnego na terenie miasta Zduńska Wola.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych na realizację poszczególnych Podprojektów.
Wiecęj informacji na stronie:

 
     W dniu 8 maja br. ogłoszony został również przetarg na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w ramach projektu „Północ – Południe”. Planowany termin otwarcia ofert to 29 maja. Inżynier kontraktu będzie pełnił swoją funkcję poprzez nadzór inwestorski i rozliczenie finansowe projektu wraz ze sprawozdawczością (opracowywanie wniosków o płatność). Wiecej informacji na stronie:

 
Zapraszamy do składania ofert.

 

 

 

Konferancja prasowa na temat projektu "Północ - Południe"

8 kwietnia 2009 r.

 

8 kwietnia 2009 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli odbyła się konferencja prasowa dotycząca projektu pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej

Północ-Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim”.


 

 

Zapraszamy do galerii

 

Liderem projektu jest powiat zduńskowolski, reprezentowany na konferencji przez starostę zduńskowolskiego Wojciecha Rychlika, wicestarostę Witolda Oleszczyka, panią skarbnik Annę Królikowską oraz naczelnika Wydziału Inwestycji, Dróg i Funduszy Zewnętrznych Włodzimierza Piegata – przewodniczącego komisji przetargowej na inżyniera kontraktu oraz na wykonawstwo robót budowlanych. Partnerów projektu z powiatu łaskiego reprezentował starosta łaski Cezary Gabryjączyk wraz z wicestarostą Michałem Włodarczykiem i panią skarbnik Dorotą Cieślak. Miasto Zduńska Wola reprezentował zarządca komisaryczny Janusz Ratajczyk i pani skarbnik Maria Jabłońska. Na konferencji obecni byli reprezentanci samorządów gminnych: przewodniczący Rady Gminy Widawa Robert Majczyk, wójt gminy Zapolice Zenon Kowalski i zastępca wójta gminy Zduńska Wola Antoni Wujda.

 

Starosta zduńskowolski Wojciech Rychlik w swoim przemówieniu przedstawił zakres inwestycji: obejmuje ona przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych

o długości 38 km na odcinku Wielka Wieś-Zduńska Wola-Zapolice-Widawa-Zborów wraz

z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Ciąg komunikacyjny łączy drogę wojewódzką 710, drogę krajową 12 (14), drogi wojewódzkie 480 i 481 i prowadzi do drogi krajowej nr 8.

Planowana droga ekspresowa S8 ma również przecinać ten kluczowy ciąg komunikacyjny. Projekt umożliwi zintegrowanie infrastruktury transportowej dróg wojewódzkich i krajowych

w zachodniej części województwa łódzkiego oraz znacznie poprawi stan techniczny przebudowywanego ciągu, wpływając również na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Projekt ma charakter partnerski, został przygotowany i będzie realizowany przez

6 samorządów: powiat zduńskowolski, powiat łaski, miasto Zduńska Wola, gminę Zduńska Wola, gminę Zapolice, gminę Widawa. Powiat zduńskowolski – jako lider projektu – koordynuje wszelkie prace z nim związane.

 

Wartość projektu to 82 126 482,60 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to ponad 53 335 567,99 zł.

 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje przebudowę ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu zduńskowolskiego i łaskiego poprzez wzmocnienie jej nawierzchni, budowę zatok autobusowych oraz przebudowę i budowę (łącznie na długości 14 km) chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów rowerowo-pieszych. Wybudowany zostanie również odcinek kanalizacji deszczowej, parking oraz odcinek kanalizacji sanitarnej w mieście Zduńska Wola.

 

 

 

Podpisanie umowy "Północ - Południe"

26 luty 2009 r.

 

 

26 lutego władze Województwa Łódzkiego oraz władze Powiatu Zduńskowolskiego podpisały umowę na dofinansowanie projektu z pieniędzy unijnych budowy drogi, która przetnie powiat Zduńskowolski z południa na północ.

 

 

Projekt pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ-Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim” jest jednym z tych, które znalazły się na liście projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 -2013.

Podpisy na dokumentach złożyli : Włodzimierz Fisiak, Marszałek Województwa Łódzkiego, Członek Zarządu Elżbieta Hibner oraz Wojciech Rychlik Starosta Zduńskowolski i Wicestarosta Witold Oleszczyk.

Przedmiotem projektu będzie przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych na długości prawie 38 km na odcinku Wielka Wieś - Zduńska Wola – Zapolice –Widawa – Zborów, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Projekt umożliwi zintegrowanie infrastruktury transportowej dróg wojewódzkich i krajowych w zachodniej części województwa łódzkiego oraz znacznie poprawi stan techniczny przebudowywanego ciągu, wpływając również na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Projekt ma charakter partnerski, został przygotowany i będzie realizowany przez 6 samorządów: Powiat Zduńskowolski, Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gminę Zduńska Wola, Gminę Zapolice, Gminę Widawa. Powiat Zduńskowolski jest pomysłodawcą i Liderem projektu – koordynuje i jest odpowiedzialny za wszelkie prace związane z projektem.

Wartość projektu to ponad 82 mln zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to ponad 53 mln zł.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje przebudowę ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu zduńskowolskiego i łaskiego poprzez wzmocnienie jej nawierzchni, budowę zatok autobusowych, przebudowę lub budowę chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów rowerowo-pieszych. Wybudowany zostanie również odcinek kanalizacji deszczowej, parking oraz odcinek kanalizacji sanitarnej w mieście Zduńska Wola.

Projekt został wyłoniony spośród wielu inicjatyw w województwie łódzkim i wpisany na listę Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w sierpniu 2007 r. Jest to lista 40 najważniejszych w regionie łódzkim inwestycji, które w najbliższych latach mają największą szansę na szybką realizację przy finansowym wsparciu ze środków unijnych.

Projekt Powiatu Zduńskowolskiego, jako jeden z pierwszych podpisał umowę dotyczącą przygotowania projektu w sierpniu 2008 r. Dzięki temu, iż Powiat Zduńskowolski wykonał wiele z prac uregulowanych ww. umową jeszcze przed jej podpisaniem wniosek o dofinansowanie został złożony w Urzędzie Marszałkowskim, jako pierwszy wśród projektów kluczowych w woj. łódzkim, już 28 listopada 2008 r. Projektów uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną.

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg