naglowek.jpg
 
Dziś jest: Niedziela, 12-7-2020
Imieniny: Brunona, Jana, Wery
Portal
Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego
03-12-2013

PREZENTACJA:

http://pliki.powiatzdunskowolski.pl/Prezentacje/2013/2013-11-26-Geodezja-Projekt/index.html

 

 


 

 


   


Projekt "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego" Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


W dniu 12 sierpnia 2009 roku została podjęta UCHWAŁA NR 1301/09 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO w sprawie dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne-Działanie IV.2 E-usługi publiczne).

 

Projekt ma charakter partnerski.

Partnerami projektu są:

1. Województwo Łódzkie
2. Powiat Łaski
3. Powiat Łowicki
4. Powiat Łódzki Wschodni
5. Powiat Opoczyński
6. Powiat Piotrkowski
7. Powiat Rawski
8. Powiat Skierniewicki
9. Powiat Tomaszowski
10. Powiat Zduńskowolski
11. Powiat Zgierski
12. Miasto Piotrków
13. Miasto Łódź

Umowa partnerska została podpisana 17.02.2009 r.
Całkowita wartość projektu 30.645.674,20 złotych  

Kwota dofinansowania z EFRR 20.000.000,00 złotych
Wartość projektu Powiatu Zduńskowolskiego 435.000,00 złotych
Kwota dofinansowania z EFRR 284.359,50 złotych

Projekt "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego - Powiat Zduńskowolski" podejmuje działaniaskierowane na budowanie e-Administracji w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli. Należy do grupy przedsięwzięć przyczyniających się do poprawy funkcjonowania administracji samorządowej wykorzystującej nowoczesne i zaawansowane systemy teleinformatyczne.

Celem głównym projektu "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego-Powiat Zduńskowolski" jest zapewnienie szerszego dostępu do usług publicznych oraz wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych poprzez zinformatyzowanie i zautomatyzowanie czynności podejmowanych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zduńskiej Woli.

Projekt "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego - Powiat Zduńskowolski" w celu pełnej implementacji zakłada:

1. Podłączenie sieci informatycznej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zduńskiej Woli w bezpieczny sposób do szerokopasmowej sieci Internet. Umożliwi to komunikację na drodze elektronicznej z mieszkańcami i przedsiębiorcami powiatu, turystami, a także z innymi jednostkami administracji samorządowej jak i centralnej.

2. Zakup i instalacja 2 serwerów bazodanowych oraz aplikacyjnego wraz z niezbędnym oprogramowaniem systemowym i narzędziowym, koniecznych do stworzenia bezpiecznej i wydajnej platformy przetwarzania i składowania danych oraz dokumentów wraz z systemem pamięci masowej.

3. Zakup i uruchomienie Systemu Backupu i Archiwizacji do poprawienia jakości, bezpieczeństwa i efektywności pracy administracji Urzędu.

4. Modernizację systemu wspomagającego prace Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) - systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie jednostką administracji samorządowej w obszarze danych geodezyjnych, opartego na jednej relacyjnej bazie danych.

5. Zakup i instalacja infrastruktury sprzętowej dla projektu.

Projekt będzie realizowany na terenie Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, które posiada odpowiednie zaplecze organizacyjne, umożliwiające prawidłowe wdrożenie zaplanowanych zadań. Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.

Projekt ma za zadanie przygotowanie i sukcesywne wdrażanie systemu informatycznego umożliwiającego digitalizacje danych: o terenie, zagospodarowaniu przestrzennym, drogach i innych obiektach, takich jak: urzędy, zakłady opieki zdrowotnej, apteki, placówki edukacji, zabytki itp.

Cyfrowy zapis treści usprawni proces wyszukiwania informacji, ich segregowania, a w rezultacie wpłynie na poprawę obsługi interesanta.
Funkcjonalność projektowanego systemu polega miedzy innymi na przenoszeniu i przetwarzaniu danych analogowych pochodzących z map papierowych do postaci cyfrowej. Umożliwi to dostęp do wszystkich danych znajdujących się w elektronicznym archiwum składającym się z map i danych tekstowych w postaci szkiców z pomiarów, protokołów itp. oraz szybkie wyszukiwanie i filtrowanie informacji potrzebnych zainteresowanym podmiotom oraz instytucjom, w tym firmom wykonującym opracowania geodezyjno-kartograficzne.Powiat Zduńskowolski w ramach realizacji projektu "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego" podjął dotychczas następujące działania:

Przeprowadził procedury zamówień publicznych w ramach kategorii kosztów:

BAZY DANYCH I OPROGRAMOWANIE


Przedmiot zamówienia:
"Archiwizacja baz danych- przetworzenie zasobu powiatowego z postaci papierowej do postaci cyfrowej - operatów prawnych znajdujących się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zduńskiej Woli z terenu m. Szadek, gm. Zduńska Wola i gm. Zapolice, pow. zduńskowolski, woj. łódzkie - zgodnie z opracowanymi warunkami technicznymi" o wartości 44 400,90 pln brutto.

Procedura wszczęta została w dniu 4 sierpnia 2009 roku i przeprowadzona została zgodnie z polityką dotyczącą zamówień publicznych, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami).


Wykonawcą została firma:


"FRACHT Leciak Marcin"
ul. Starzyńskiego 8 m.164
42-200 Częstochowa


Przedmiot zamówienia: "
Archiwizacja baz danych- przetworzenie zasobu powiatowego z postaci papierowej do postaci cyfrowej - operatów prawnych znajdujących się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zduńskiej Woli z terenu części miasta Zduńska Wola, pow. zduńskowolski, woj. łódzkie - zgodnie z opracowanymi warunkami technicznymi" o wartości 28 980,00 pln brutto. Procedura wszczęta została w dniu 24 sierpnia 2009 roku i przeprowadzona została zgodnie z polityką dotyczącą zamówień publicznych, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami).

Wykonawcą została firma:


"FRACHT Leciak Marcin"
ul. Starzyńskiego 8 m. 164
42-200 Częstochowa

Umowa została podpisana w dniu 22 września 2009 roku i wykonana została do 30 listopada 2009 roku.


ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług Kierownika Podprojektu oraz promocja dla projektu "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego" o wartości 15 860,00 pln brutto. Procedura wszczęta została w dniu 12 marca 2010 roku i przeprowadzona została zgodnie z polityką dotyczącą zamówień publicznych, w formie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (DZ. U. z 2007 Nr 233, poz. 1655 z późniejszymi zmianami).

Wykonawcą została firma:

EF Consultancy Sp. z o.o.
Wódka, Pszeniczna 19
92-701 Łódź


Umowa została podpisana w dniu 30 marca 2010 roku i realizowana będzie do 30 grudnia 2013 roku. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług polegających na zarządzaniu oraz promocji projektu. Obecnie przygotowywana jest Tablica informacyjna do umieszczenia w siedzibie Beneficjenta, informująca o realizacji projektu oraz współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz artykuł informacyjny, który ukaże się w prasie lokalnej.
"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"
Uchwała Nr 1301/09 z dnia 12 sierpnia 2009 roku
UDA-RPLD.04.02.00-00-021/09-00
Uchwała Nr 711/10 z dnia 12 maja 2010 roku
Aneks nr UDA-RPLD.04.02.00-00-021/09-01

Powiat Zduńskowolski
 
w ramach projektu partnerskiego zrealizował w II i III kwartale 2010 roku następujące działania:


W II kwartale 2010 roku, ramach działań promocyjnych, w budynku Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, zainstalowana została Tablica informacyjna, informująca o wsparciu finansowym otrzymanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W dniu 28 maja 2010 roku w lokalnej prasie "Nasz Tygodnik Zduńska Wola - Łask" ukazał się artykuł informujący o realizacji projektu.

Przygotowany został także wzór plakietek służących do oznaczania sprzętu, który zakupiony zostanie w ramach projektu.

Wszystkie działania promocyjne zrealizowane zostały przez Kierownika Podprojektu, firmę EF Consultancy Sp. z o.o. z Łodzi, w ramach umowy z dnia 30marca 2010 roku.

W III kwartale 2010 roku Powiat Zduńskowolski przeprowadził procedurę zamówienia publicznego pn.:

"Archiwizacja baz danych - przetworzenie zasobu powiatowego z postaci papierowej do postaci cyfrowej - operatów prawnych znajdujących się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zduńskiej Woli z terenu m. Zduńska Wola, gm. Zduńska Wola gm. Zapolice, gm. Szadek - zgodnie z opracowanymi warunkami technicznymi".

W dniu 16 września 2010 roku, w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759), wybrany został wykonawca, firma "FRACHT" Leciak Marcin z Częstochowy.

Archiwizacją objęte zostały następujące gminy:

Gmina Szadek - 927 operatów Gmina Zduńska Wola - 1492 operaty Gmina Zapolice - 18 operatów Miasto Zduńska Wola 1 operat

Zgodnie z umową, podpisaną z wykonawcą w dniu 18 października 2010 roku, zakończenie realizacji nastąpiło w wyznaczonym terminie tj. w dniu 9 listopada 2010 roku.
Odbiór prac odbył się w dniu 24 listopada 2010 roku.


 

 

 

Uchwała Nr 2013/10 z dnia 21 grudnia 2010 roku

UDA-RPLD.04.02.00-00-021/09-02

Powiat Zduńskowolski

w ramach projektu partnerskiego 

zrealizował w 2011 roku następujące działania:

 

Przeprowadził procedury zamówień publicznych pn.:

 

„Zakup baz danych – archiwizacja baz danych - przetworzenie zasobu powiatowego z postaci papierowej do postaci cyfrowej – skanowanie matryc mapy zasadniczej i syt. – wys. z terenu całego powiatu zduńskowolskiego, woj. Łódzkie”

 

Wykonawca: „Archi – scan” Sp. z o. o. z Zabrza

Umowa podpisana w dniu 1 września 2011 roku.

Zakończenie realizacji zaplanowano do 15 listopada 2011 roku.

 

„Zakup sprzętu – dostawa i instalacja serwera wraz z oprogramowaniem systemowym w ramach projektu ,,Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”

 

Wykonawca: Unizeto Technologies S. A. – Oddział Warszawa z/s w Szczecinie

Umowa podpisana w dniu 2 września 2011 roku.

Zakończenie realizacji nastąpiło, zgodnie z umową w dniu 26 września 2011 roku.     

 

Powiat Zduńskowolski poniósł dotychczas wydatki na poziomie 34,75 % wartości całego projektu, w tym:

 

  • wydatki ogółem                                                                                     151 329,90 pln
  • dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego      98 806,10 pln

 

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 2013 rok.

 

 


 

Powiat Zduńskowolski

w ramach projektu partnerskiego zrealizował w 2012 roku następujące działania:

 

Przeprowadził procedury zamówień publicznych pn.:

1. Zakup sprzętu – dostawa i instalacja zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym oraz urządzenia wielofunkcyjnego wielkoformatowego w ramach projektu ,,Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”

                       Wykonawca: „ASCAD” Adam Skarbiecki

                                             ul. Podwisłocze 21

                                             35-309 Rzeszów

Umowa podpisana w dniu 28 maja 2012 roku.

Realizacja zamówienia nastąpiła w dniu 06 czerwca 2012 roku.

 

2. „Instalacja systemu gaśniczego KD-200 na gaz FM200 w pomieszczeniach serwerowni”

                      Wykonawca: „MEGASYSTEM”

                                            ul. Rybitwy 100a

                                            30-722 Kraków

Umowa podpisana w dniu 15 października 2012 roku.

Termin realizacji zamówienia do dnia 16 listopada 2012 roku.

W celu realizacji zamówienia niezbędne było zawarcie trzech umów, a tym samym poniesienie kosztów niekwalifikowanych, na:

 

3. Przygotowanie projektu wykonawczego, szczegółowej specyfikacji technicznej, przedmiaru robót oraz kosztorysów inwestorskich

                     Wykonawca: „PROJKOM” Paweł Angerman

                                          ul. Ogrodowa 6/14

                                          98-220 Zduńska Wola

Umowa podpisana w dniu 06 lipca 2012 roku.

Realizacja zamówienia nastąpiła w dniu 27 lipca 2012 roku.

 

4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży instalacji sieci i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

                    Wykonawca: „PROJKOM” Paweł Angerman

                                          ul. Ogrodowa 6/14

                                          98-220 Zduńska Wola

Umowa podpisana w dniu 09 października 2012 roku

Czas trwania: do 16 listopada 2012 roku

 

5. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży instalacji elektrycznej

                      Wykonawca: Michał Sadowski

                      ul. Południowa 18

                      98-220 Zduńska Wola

Umowa podpisana w dniu 10 października 2012 roku

Czas trwania: do 16 listopada 2012 roku

 

Powiat Zduńskowolski poniósł dotychczas wydatki na poziomie 64,91 % wartości całego projektu, w tym:

  • wydatki ogółem                                                                                       286 736,78 PLN
  • dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego      184 576,04 PLN

 

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na II kwartał 2013 roku.

 

 


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

Uchwała Nr 2013/10 z dnia 21 grudnia 2010 roku

 

UDA-RPLD.04.02.00-00-021/09-02

 

Powiat Zduńskowolski

 

w ramach projektu partnerskiego

 

zrealizował w 2013 roku następujące działania:

 

 

Przeprowadził procedurę zamówienia publicznego pn.:

Zakup sprzętu - dostawa i instalacja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby realizacji Projektu pn. Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”

Nazwa wykonawcy: INVAR PC MEDIA Sp. z o.o. z Sieradza

W ramach zamówienia w dniu 20.08.2013 r. podpisane zostały cztery umowy:

GK.273.2.1.2013 z dnia 20.08.2013 r. na Część 1 dotycząca serwera aplikacyjnego

GK.273.2.2.2013 z dnia 20.08.2013 r. na Część 2 dotycząca macierzy dyskowej

GK.273.2.3.2013 z dnia 20.08.2013 r. na Część 3 dotycząca biblioteki taśmowej

GK.273.2.4.2013 z dnia 20.08.2013 r. na Część 4 dotycząca urządzeń sieciowych

Zakończenie realizacji nastąpiło do 29 sierpnia 2013 roku.

 

W ramach realizacji inwestycji Powiat Zduńskowolski osiągnął zakładane wskaźniki produktu:

  • Liczba zakupionych serwerów – 2 sztuki

  • Liczba zakupionych zestawów komputerowych – 1 sztuka

 

Powiat zakończy realizację projektu do końca grudnia br.

 

Stan realizacji na zakończenie projektu

  • wydatki ogółem 398 914,39 pln

  • dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 256 272,29 pln

 

 

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.

  

 

 

margin-bottom: 0cm;

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg