naglowek.jpg
 
Dziś jest: Niedziela, 12-7-2020
Imieniny: Brunona, Jana, Wery
Portal
Zduńska Wola - Ptaszkowice do granic powiatu
08-05-2012

 

 Projekt pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4915E na odcinku Zduńska Wola - Ptaszkowice do granic powiatu" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Powiat Zduńskowolski i Gminę Zapolice.

W dniu 22 września 2010 r. zakończono realizację II Etapu ww. inwestycji tj. przebudowę drogi od km 0+000 (granica miasta Zduńska Wola) do km 4+342,00 (skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 4916E w Ptaszkowicach) o długości ok. 4,3 km i wartości ok. 2 800 000 zł, a tym samym zakończono realizację całości Projektu.

Koszt całego Projektu przebudowy, o całkowitej długości ok. 6,8 km, po przetargach wyniósł ok. 4 400 000 zł, w tym koszty kwalifikowane ok. 4 200 000 zł. Niekwalifikowany koszt wykonania dodatkowego wzmocnienia podbudowy na poszerzeniach jezdni wyniósł prawie 200 000 zł. Dofinansowanie z EFRR do 75% wartości kosztów kwalifikowanych wyniosło 3 150 541 zł. Pozostała kwota: ok. 1 250 000 zł to wkład własny Powiatu Zduńskowolskiego, a w tym 100 000 zł dofinansowania przez Gminę Zapolice do realizacji projektu.

Inwestycja zrealizowana została w dwóch etapach:

Etap I
- (zrealizowany w roku 2009) - od km 6+838,18 do km 4+342,00 (od granic powiatu do skrzyżowania z droga Nr 4916E w m. Ptaszkowice),

Etap II
- (zrealizowany w roku 2010) - od km 4+342,00 (ww. skrzyżowanie z drogą Nr 4916E) do km 0+000 (granica miasta Zduńska Wola).

W trakcie realizacji II Etapu, w ciągu przebudowywanej drogi, na odcinku o długości ok. 1,3 km, w miejscowościach Marżynek i Paprotnia Gmina Zapolice zrealizowała wcześniej budowę odcinka kanalizacji sanitarnej, tak aby prace te nie kolidowały z kontynuacją przebudowy drogi na Etapie II.
W ramach projektu przebudowy na odcinku Etapu I wykonano 50 zjazdów na nieruchomości oraz 1 peron przystanku autobusowego.
Na Etapie II wykonano 79 zjazdy oraz 3 perony autobusowe. Łącznie, w ramach przebudowy, zgodnie z istniejącym projektem technicznym wykonanych zostało 129 zjazdów oraz 4 perony komunikacji zbiorowej. Dodatkowe zjazdy (10 szt.) zostały wykonane za każdorazową, indywidualną zgodą Starosty Zduńskowolskiego przez wykonawcę przebudowy na prośbę zainteresowanych właścicieli nieruchomości i na ich koszt (dokumentacja+wykonawstwo).

Za wszelkie utrudnienia w ruchu, które wystąpiły podczas realizacji inwestycji PRZEPRASZAMY, ale mamy nadzieję, że osiągnięty efekt rzeczowy - nowo przebudowana droga wynagrodzi Państwu te problemy.


Wszystkim korzystającym z przebudowanej drogi życzymy bezpiecznej jazdy!
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.

 Przebudowa drogi powiatowej Nr 4915E Zduńska Wola - Ptaszkowice do granic powiatu.

Kontynuowana jest przebudowa drogi na etapie II długości ok. 4,3 km od skrzyżowania w Ptaszkowicach z drogą powiatową Nr 4916E w kierunku granic miasta Zduńska Wola. W dniu 24.06.2010 r. dokonano odbioru częściowego, zgodnie z umową na wykonanie całej przebudowy odcinka od granic miasta Zd.Wola do skrzyżowania w m. Paprotnia, który poprawi warunki objazdu ze Zd.Woli do Zapolic z uwagi na zamknięte ulice w ramach przebudowy ulic projektu ,,Północ-Południe". Na całym odcinku Etapu II wykonano już wzmocnienia podbudowy na poszerzeniach jezdni, wykopano i wyprofilowano rowy odwadniające oraz położono pierwszą warstwę asfaltu - wyrównawczą na jezdni. Końcowa warstwa ścieralna nawierzchni jezdni, kształtowanie poboczy oraz inne prace wykończeniowe przewidziane są do wykonania w III kwartale, a szczególnie w miesiącu sierpniu tj. zgodnie z zadeklarowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji projektu przebudowy. Wartość dotychczas wykonanych robót drogowych w II kwartale br. na dzień ww. odbioru częściowego to
672 740 zł + 9 150 zł
(nadzór inwestorski) oraz 2 757 zł (promocja projektu - nowe tablice informacyjne na odcinku Etapu II)

Łączne dotychczasowe (I i II kwartał) koszty tegorocznego Etapu II to 685 379 zł
, a dofinansowanie z RPO WŁ do tych wydatków kwalifikowalnych to 515 077 zł. W maju Gmina Zapolice zgodnie z planem zakończyła budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Paprotnia i Marżynek, na odcinku naszego Etapu II. Aktualnie oprócz planowanych prac związanych z przebudową drogi wykonawca przebudowy wykonuje też dodatkowe, indywidualne zjazdy na nieruchomości po każdorazowej, uprzedniej zgodzie starosty i zadeklarowaniu się wnioskodawcy budowy nowego zjazdu pokrycia kosztów projektu i budowy takiego zjazdu. Jest to konieczne z uwagi na ścisłe rozliczenie otrzymywanych środków z UE, które nie przewiduje w ramach otrzymanego dofinansowania pokrywania kosztów dodatkowych, niezewidencjonowanych wcześniej zjazdów na nieruchomości, a tym samym nie ujętych w projekcie technicznym przebudowy i jej kosztach. Z Urzędu Marszałkowskiego otrzymano oficjalne potwierdzenie prawidłowego rozliczenia wniosku o płatność, sprawozdawczo-finansowego za I kw. 2010 r., a tym samym rozliczającego wydatki z tego okresu (praktycznie tylko koszt ogłoszenia w prasie, w ramach promocji projektu). Po opłaceniu faktur za II kwartał br. przygotowano kolejny wniosek o płatność sprawozdawczo-finansowy za miniony kwartał, który złożono w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 13 lipca br. Planowane zakończenie całości prac drogowych na przebudowywanym odcinku to 15 września 2010 r., a wartość tegorocznego Etapu II to łącznie 2 533 703 zł
 


 
 
 
Po przerwie zimowej, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji kontynuowana jest przebudowa drogi powiatowej na Etapie II długości ok. 4,3 km od skrzyżowania w Ptaszkowicach z drogą powiatową Nr 4916E w kierunku granic miasta Zduńska Wola. Prace rozpoczęto na przełomie marzec/kwiecień 2010 r. Planowane zakończenie całość prac do 15 września 2010r., a wartość tegorocznego etapu to łącznie 2 533 703 zł. Z uwagi na konieczność wykonania wzmocnienia podbudowy na poszerzeniach drogi na całym odcinku przebudowy koszty niekwalifikowalne, pokrywane z budżetu Powiatu wzrosły do 200 000 zł.

Jednocześnie gmina Zapolice rozpoczęła budowę planowanej kanalizacji sanitarnej we wsiach Paprotnia i Marżynek, w tym także częściowo na odcinku Etapu II przebudowy drogi powiatowej. Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem Zduńskowolskim roboty na odcinku kolidującym z naszym etapem mają zakończyć się do końca maja 2010 r. Na spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli w dniu 4 marca br. wykonawcy kanalizacji oraz przebudowy drogi powiatowej uzgodnili warunki realizacji inwestycji i swoją wzajemną współpracę wraz z inspektorami nadzoru, tak by końcowy efekt przebudowy zapewnił trwałość projektu, zgodnie z wymogami dofinansowania projektu przebudowy z funduszy UE. W związku z koniecznością zamknięcia dla ruchu przebudowywanego odcinka drogi zorganizowano objazdy, a za wszelkie utrudnienia związane z pracami drogowymi przepraszamy. Mamy nadzieję, że osiągnięty efekt końcowy - nowa, szersza nawierzchnia jezdni na całym przebudowanym odcinku drogi zrekompensuje obecne utrudnienia.
 
  
  
  
Projekt pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4915E na odcinku Zduńska Wola - Ptaszkowice do granic powiatu" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Powiat Zduńskowolski i Gminę Zapolice - aktualizacja


Władze samorządowe Powiatu Zduńskowolskiego realizujące Projekt "Przebudowa drogi powiatowej Zduńska Wola - Ptaszkowice", informują, że
w dniu 1 grudnia 2009 r. zakończono realizację I Etapu inwestycji od km 6+838,18 (granica powiatu zduńskowolskiego) do km 4+342,00 (skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 4916E) o długości ok. 2,5 km i wartości ok. 1 600 000 zł.

Koszt całego Projektu, to po przetargach
4 200 721 zł (koszty kwalifikowane), dofinansowanie z EFRR wynosi 75% = 3 150 541 zł. Pozostała kwota: 1 050 180 zł to wkład własny Powiatu Zduńskowolskiego, w tym 100 000 zł dofinansowania przez Gminę Zapolice.

Inwestycja realizowana jest w dwóch etapach:


Etap I
w roku 2009 - od km 6+838,18 do km 4+342,00

Etap II
w roku 2010 - od km 0+000 (granica miasta Zduńska Wola) do km 4+342,00 ( ww. skrzyżowanie z drogą Nr 4916E)

Realizacja II Etapu rozpocznie się w II kwartale br., a planowane zakończenie całości prac to wrzesień 2010 r. Do 31.05.2009 r. w ciągu przebudowywanej drogi Gmina Zapolice zobowiązała się ukończyć budowę planowanego odcinka kanalizacji sanitarnej, aby prace nie kolidowały z kontynuacją przebudowy drogi - Etap II.

Informujemy również, że w związku z pojawiającymi się problemami dotyczącymi budowy zjazdów na nieruchomości położone wzdłuż przebudowywanej drogi Powiat Zduńskowolski może działać wyłącznie na podstawie i w granicach prawa tzn. zgodnie z obowiązującym prawem wykonywać w ramach przebudowy
wyłącznie zalegalizowane zjazdy na nieruchomości.

W związku z robotami budowlanymi w II i III kwartale br. nastąpią ograniczenia w ruchu pieszych i pojazdów mechanicznych na przebudowywanym odcinku drogi. Ruch pojazdów będzie odbywał się w sposób wahadłowy, przy jednostronnym zwężeniu jezdni. Za wszelkie utrudnienia w ruchu przepraszamy. Dołożymy wszelkich starań, aby ograniczenia w ruchu drogowym były jak najmniej uciążliwe, a roboty budowlane przebiegały w sposób sprawny.


Uwagi lub pytania dotyczące przebudowy (w tym dotyczące zjazdów) prosimy kierować do inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi:


Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze "MULTIDROG" s.c. Ewa Bartosik - Borowska, Bogusław Boryna, 98-220 Zduńska Wola, ul. Hetmańska 31, tel/fax. (0-43) 823 21 87


lub bezpośrednio do inwestora:

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, Wydział Inwestycji, Dróg i Funduszy Zewnętrznych - Referat ds. Dróg, pokój Nr 4, telefon (0-43) 823 22 04 wew. 114.

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego


Przebudowa drogi powiatowej Nr 4915E na odcinku Zduńska Wola - Ptaszkowice do granic powiatu.

W dniu
25 lutego 2009 r. Powiat Zduńskowolski złożył wniosek w Urzędzie Marszałkowskim w konkursie na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I: Infrastruktura transportowa, Działanie I.1. Drogi. Po pozytywnym ocenie formalnej i merytorycznej wniosku, w dniu 25.06.09 r. podpisano umowę z Zarządem Województwa Łódzkiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 4915E od granic miasta Zduńska Wola przez miejscowości Paprotnia i Ptaszkowice o całkowitej długości 6.838,18 m. Wartość projektu, zgodnie ze złożonym wnioskiem to ogółem 7 085 545,27 zł, a dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) to kwota 5 314 158,95 zł, co stanowi 75% kosztów kwalifikowanych projektu. Wkład własny Powiatu do inwestycji to 1 671 386 zł, plus wsparcie przez samorząd gminy Zapolice kwotą 100 000 zł (łącznie: 1 771 386 zł). Droga po przebudowie będzie miała szerokość 5,50 m, otrzyma nową podbudowę nawierzchni, nawierzchnię, chodniki dla pieszych, rowy odwadniające, przepusty, zjazdy, przystanki komunikacji zbiorowej i oznakowanie. 

Wykonanie przebudowy podzielono na dwa etapy, licząc od granic miasta Zduńska Wola w stronę Ptaszkowic i dalej do granic powiatu zduńskowolskiego:


Etap I w roku 2009 - od km 6+838,18 do km 4+342,


Etap II w roku 2010 - od km 0+000 do km 4+342


Kolejność budowy etapów została zamieniona na prośbę gminy Zapolice w stosunku do proponowanej we wniosku o dofinansowanie z uwagi na budowę kanalizacji na pierwotnie Etapie I (po zmianie Etap II).


W przetargu na wykonanie tejże przebudowy złożono 9 ofert. Najtańsza oferta złożona to oferta na wykonanie zadania za 4 030 657,27 zł, którą złożyła wyłoniona w przetargu na wykonawcę, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych firma:

"BUD-TRANS"
Roboty Budowlano-Drogowe JAN KARBOWIAK
Ul. Uniejowska 170 A
98-200 SIERADZ


Najdroższa firma w ofercie proponowała wykonanie przebudowy za kwotę 4 684 756,39 zł
Rozpoczęcie prac wykonawczych to III kwartał 2009 r.(przekazanie placu budowy Wykonawcy do 16.09.2009 r.), a zakończenie całości do 30 września 2010 r.

W przetargu na nadzór inwestorski ze strony Inwestora - Powiatu Zduńskowolskiego w tym zadaniu złożono dwie oferty. Wybrano ofertę za kwotę 36.600,00 zł brutto firmy:

"MULTIDROG" s.c.
Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze
Ewa Bartosik-Borowska, Bogusław Boryna
Ul. Hetmańska 31
98-220 Zduńska Wola


Przewidywany, łączny koszt wykonania całości ww. Projektu (projekt techniczny + prace budowlane + nadzór inwestorski + promocja Projektu, zgodnie z wymogami UE) to po wyłonieniu ww. Wykonawców w przetargach i podpisaniu umów: 4 247 207 zł, tj. ok. 60% wartości pierwotnej Projektu.
 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg