naglowek.jpg
 
Dziś jest: Niedziela, 07-3-2021
Imieniny: Flicyty, Kajetana, Pauli
Portal
Środowiskowy Dom Samopomocy w Przatówku
29-11-2019

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Przatówku

Dyrektor Agnieszka Golińska
Przatówek 1
98-240 Szadek
tel/fax
+48 43 675 16 15
e-mail: sdsprzatowek@o2.pl1.Informacje ogólne

Środowiskowy Dom Samopomocy w Przatówku działa na podstawie:

Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1592 z ze zm.);
Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 ze. zm.);
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy (Dz. U. z 1996 r. Nr 5 poz. 38);
Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.);
Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego nr XXXI/67/05 z dnia 2 września 2005 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku;
Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku;
Regulaminu organizacyjnego;
Innych przepisów prawa.

Siedzibą Domu jest wieś Przatówek. Terenem działania Domu jest Powiat Zduńskowolski. Dom jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego realizującym zadania z pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej.
Dom przeznaczony jest dla 30 uczestników przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie, skierowanych na podstawie decyzji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli. Przyjęcie do Domu odbywają się za zgodą uczestnika na podstawie decyzji administracyjnej Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w oparciu o właściwą dokumentację:

» wywiad środowiskowy
» dokumenty potwierdzające dochody
» orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
» zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa
» zaświadczenie lekarza rodzinnego


Środowiskowy Dom Samopomocy w Przatówku mieści się w części budynku "Dworek", stanowiących część nieruchomości Domu Pomocy Społecznej w Przatówku, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 13 grudnia 2000 r. w sprawie trwałego zarządu wykonywanego przez Dom Pomocy Społecznej w Przatówku. Ośrodek jest urządzony odpowiednio do potrzeb osób niepełnosprawnych. Placówka dysponuje bardzo dobrym wyposażeniem sal i pracowni specjalistycznych oraz sprzętem do rehabilitacji.
Zakres i poziom świadczonych form pomocy dostosowany jest do możliwości psychofizycznych uczestników, zajęcia prowadzone są indywidualnie i grupowo.

2. Zadania Domu.


Placówka świadczy usługi w zakresie opiekuńczym osobom z obniżoną lub zaburzoną sprawnością psychiczną i umysłową, zapewniając im w szczególności podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Środowiskowy Dom Samopomocy w Przatówku funkcjonuje przez 5 dni w tygodniu w godzinach od 7:30 do 15:30.
Dom zapewnia uczestnikom usługi transportowe polegające na dowożeniu na zajęcia z miejsca zamieszkania lub innego miejsca i odwożeniu po  zajęciach. W czasie pobytu w Domu uczestnicy mają możliwość spożywania gorącego posiłku w ramach treningu kulinarnego.
Każdy z uczestników z chwilą przybycia do ŚDS oceniany jest pod kątem:

» sprawności fizycznej,
» stanu zdrowia,
» jakości komunikacji,
» sytuacji prawnej,
» sytuacji rodzinnej.

Pozwala to na wstępne ustalenie stopnia wymaganej przez niego pomocy. Po dokonaniu analizy stanu psychofizycznego uczestnika, oraz jakości jego funkcjonowania, zespół wspierająco - aktywizujacego, ustalał w stosunku do każdego z uczestników indywidualny plan postępowania wspierająco - aktywizującego. Plan ten dostosowany jest do indywidualnych możliwości i potrzeb uczestników.
W odpowiedzi na potrzeby naszych podopiecznych realizacja ustalonego planu postępowania wspierająco - aktywizującego ma na celu:
» Realizację usług opiekuńczych;
» Podtrzymanie i doskonalenie umiejętności samoobsługowych;
» Prowadzenie zajęć z zakresu terapii zajęciowej podtrzymującej i doskonalącej zdolności manualne;
» Podtrzymanie i doskonalenie posiadanych umiejętności w zakresie zaradności życiowej;
» Podtrzymanie i doskonalenie funkcjonowania w życiu codziennym;
» Podtrzymania umiejętności w zakresie nawiązania kontaktów społecznych;
» Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu;
» Propagowanie zdrowego stylu życia;
» Utrzymanie kondycji fizycznej uczestników w dobrej formie;
» Świadczenie usług rehabilitacyjnych zgodnie z zaleceniami lekarza;
» Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu;
» Zapewnienie wsparcia psychologicznego;
» Zapewnienie poradnictwa socjalnego;
» Zapewnienie kontaktu z placówkami służby zdrowia i instytucjami kulturalno - oświatowymi.


W Środowiskowym Domu Samopomocy w Przatówku działają pracownie:

» Pracownia plastyczna
» Pracownia rękodzieła artystycznego
» Pracownia kulinarna
» Sala  rehabilitacyjna
» Sala fizykoterapii
» Pracownia gospodarstwa domowego
» Pracownia pedagogiczno - multimedialna

Prowadzone są zajęcia plastyczne, manualne, kulinarne, muzyczne, oraz pedagogiczne.
Prowadzone zajęcia terapeutyczne są dostosowane indywidualnie do stanu zdrowia i możliwości osób uczestniczących. Dzięki prowadzonej terapii zajęciowej podopieczni rozwijają swoje zainteresowania, doskonalą zdolności manualne, umiejętności planowania i przewidywania. Poprzez swoje prace wyrażają ekspresję świata własnych przeżyć, która pozwala nam ich lepiej poznać i zrozumieć. Z zajęć terapeutycznych korzystają uczestnicy ŚDS w zależności od potrzeb i zainteresowań. W czasie zajęć pracownicy prowadzą wśród uczestników treningi umiejętności samoobsługowych, zaradności życiowej i funkcjonowania w codziennym życiu.

Podopieczni ŚDS są motywowani do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Kształcą umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie, rozwijają zainteresowania lekturą, czasopismami i książkami. W czasie wolnym od zajęć słuchają audycji radiowych oglądają wybrane programy telewizyjne, uczestniczą w imprezach kulturalnych, sportowych i towarzyskich.
Uczestnicy ŚDS oraz członkowie ich rodzin, mają możliwość korzystania z poradnictwa psychologicznego i socjalnego. Każdy z uczestników ma zapewniony kontakt z lekarzem rodzinnym oraz lekarzami innych specjalności (psychiatra, neurolog, stomatolog). Kontakt zapewnia rodzina lub opiekun sprawujący bezpośrednio opiekę nad uczestnikiem.
Środowiskowy Dom Samopomocy ściśle współpracuje z rodzinami uczestników, wymieniając informacje, dotyczące funkcjonowania uczestnika w domu i Środowiskowym Domu Samopomocy. Podczas różnego rodzaju imprez rekreacyjnych, członkowie rodzin i opiekunowie uczestników mają możliwość uczestniczenia w nich. Co sprzyja wspólnej integracji, oraz pozwala obserwować wzajemne relacje. Dla zapewnienia jak najlepszej integracji społecznej uczestników, Środowiskowy Dom Samopomocy współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, ze społecznością lokalną, z Ośrodkami Kultury, z biblioteką oraz z innymi środowiskami domami samopomocy.
W Środowiskowym Domu Samopomocy organizowane są różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, wycieczki turystyczne. Ważniejsze wydarzenia z życia Domu upamiętnione zostają w Kronice. Uczestnicy ŚDS biorą również udział w spotkaniach i imprezach okolicznościowych organizowanych przez inne instytucje.
W Środowiskowym Domu Samopomocy w Przatówku działa samorząd uczestników. Reprezentantem i rzecznikiem ich interesów jest Rada Uczestników, która co najmniej jeden raz w miesiącu, spotyka się z Dyrekcją, oraz członkami zespołu wspierająco - rehabilitacyjnego, celem omówienia spraw dotyczących organizacji życia społecznego w ŚDS.

Personel Domu


Realizacja w/w zadań możliwa była dzięki ścisłej współpracy członków zespołu wspierająco-rehabilitacyjnego, w skład którego wchodzą: Dyrektor, Psycholog, Pracownik socjalny, Terapeuci, Rehabilitant.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg