naglowek.jpg
 
Dziś jest: Piątek, 05-3-2021
Imieniny: Aurory, Fryderyka, Oliwii
Portal
Dom Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach
01-12-2015

Dom Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach 

 

 

Dyrektor Monika Walczak
Wojsławice 119
98-220 Zduńska Wola
tel. +48 43 825 12 67
e-mail: ddziecka119.onet.pl@op.pl

 

 

 

 


1. Sytuacja organizacyjna

W dniu 30 czerwca 2006 roku Rada Powiatu Zduńskowolskiego podjęła Uchwałę nr XXXIX/52/06 w sprawie utworzenia Domu Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach.

Zgodnie z §2 przedmiotowej uchwały Dom Dziecka jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, zapewniającą opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców. Placówka przeznaczona jest dla 30 dzieci.


Domem Dziecka kieruje Dyrektor, zatrudniony przez Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego. Od dnia 01.07.2006 r. funkcję Dyrektora Domu Dziecka pełni Pani Monika Walczak.


Do zadań Dyrektora należy kierowanie  bieżącą działalnością opiekuńczo-wychowawczą Domu Dziecka oraz reprezentowanie go na zewnątrz, kierowanie i nadzór nad całością spraw administracyjno-gospodarczych i finansowych Domu Dziecka zgodnie z obowiązującymi przepisami,  nadzór nad przestrzeganiem standardu wychowania i opieki w Domu Dziecka, współpraca ze Starostwem Powiatowym w Zduńskiej Woli, jednostkami organizacyjnymi samorządu terytorialnego i organizacjami zajmującymi się statutowo pomocą rodzinom, działającymi w środowisku rodziców dzieci, właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania.

Siedzibą Domu Dziecka jest parter internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach, który został zaadaptowany i dostosowany do potrzeb wynikających z przepisów prawa. W Domu Dziecka wyodrębniono część administracyjno-obsługową i część mieszkalną. Częścią wspólną, z której korzystają wychowankowie Domu Dziecka i młodzież mieszkająca na I i II piętrze internatu jest stołówka mieszcząca się na parterze budynku, w bezpośrednim sąsiedztwie Domu Dziecka.

W Domu Dziecka można wyszczególnić następujące stanowiska pracy:


1) Wychowawca

 do zadań wychowawcy  należy w szczególności organizowanie pracy w grupie oraz praca indywidualna z dzieckiem, kierowanie procesem wychowawczym dziecka i prowadzenie karty pobytu dziecka, opracowanie planu pomocy dziecku we współpracy z asystentem rodziny prowadzącym pracę z rodziną dziecka, odpowiedzialność za realizację zadań wynikających z planu pomocy dziecku, współpraca z rodziną dziecka, z osobami biorącymi udział w procesie wychowawczym dziecka, z sądem oraz innymi instytucjami, udział w pracach zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.


 

2) Psycholog i pedagog
do zadań psychologa lub pedagoga należy w szczególności sporządzenie diagnozy psychofizycznej dziecka, prowadzenie zajęć terapeutycznych, prowadzenie karty udziału dziecka w zajęciach prowadzonych przez psychologa lub  pedagoga, prowadzenie arkuszy badań i obserwacji psychologicznych i pedagogicznych, poradnictwo psychologiczne- pedagogiczne dla rodziców dzieci przebywających w Domu Dziecka.3) Pracownik socjalny
do zadań pracownika socjalnego  należy w szczególności rozpoznanie sytuacji rodzinnej dziecka, utrzymywanie kontaktu z instytucjami wspierającymi rodzinę dziecka, inspirowanie działań niezbędnych do unormowania sytuacji rodzinnej i umożliwienie powrotu dziecka do rodziny.


 

4) Pracownik administracyjno-biurowy
do zadań pracownika administracyjno-biurowego należy w szczególności wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, opracowywanie projektów regulaminów i instrukcji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Domu Dziecka, prowadzenie sekretariatu Domu Dziecka,  gospodarowanie środkami rzeczowymi, inwentarzem ruchomym, prasą, materiałami biurowymi, prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, prowadzenie spraw z zakresu bhp i p. poż.5) Pracownik obsługi
do zadań pracownika obsługi należy w szczególności świadczenie usług pralniczych i sprzątających, sporządzanie zapotrzebowania na środki czystości niezbędne do wykonywania usług pralniczych i sprzątających, dbanie o czystość odzieży, bielizny pościelowej, ręczników itp.,  dbanie o czystość w Domu Dziecka i wokół placówki, utrzymanie sprawności eksploatacyjno-technicznej urządzeń, wyposażenia Domu Dziecka w celu zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym w nim wychowankom i pracownikom.


 


6) wieloosobowe stanowisko do spraw księgowości, sprawozdawczości i analiz
do zakresu działania wieloosobowego stanowiska do spraw księgowości, sprawozdawczości i analiz należy w szczególności  prowadzenie rachunkowości Domu Dziecka, prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa, wykonywanie całokształtu prac związanych z opracowywaniem projektu budżetu Domu Dziecka i jego zmianami.

 


W Domu Dziecka działa Zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, który ocenia sytuację umieszczonego dziecka. Zespołowi przewodniczy Dyrektor. W skład Zespołu wchodzą:
1) Dyrektor Placówki lub osoba przez niego wyznaczona,
2) Pedagog, psycholog oraz pracownik socjalny,
3) Wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka,
5) przedstawiciel organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,
6) lekarz i pielęgniarka, w miarę indywidualnych potrzeb dziecka,
7) rodzice dziecka, z wyjątkiem rodziców pozbawionych praw   rodzicielskich,
8) inne osoby, w szczególności asystent rodziny prowadzący pracę z rodziną dziecka oraz przedstawiciel ośrodka adopcyjnego.

 


Zespól dokonuje okresowej oceny zasadności  dalszego pobytu dziecka  w Domu Dziecka.

 


Działalność Domu Dziecka może być uzupełniona pracą wolontariuszy, której celem w szczególności jest:

1)  rozszerzenie zakresu opieki nad dziećmi w Domu Dziecka,
2) wsparcie pracy wychowawców poprzez organizowanie kół zainteresowań i rozwijanie indywidualnych zdolności dzieci,
3)  promocja idei wolontariatu.
W celu prawidłowego funkcjonowania placówki, Dom Dziecka ściśle współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Zduńskiej Woli, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Sądem Rodzinnym, Policją, szkołami do których uczęszczają wychowankowie oraz rodzinami naturalnymi dzieci umieszczonych w placówce.

2. Sytuacja opiekuńczo-wychowawcza

W Domu Dziecka im św. Maksymiliana Marii Kolbego przebywa 30 wychowanków w wieku od 6 do 21 lat, pochodzących nie tylko z terenu powiatu zduńskowolskiego ale i innych powiatów województwa łódzkiego. Powodem umieszczenia dzieci w placówce była bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm rodziców, brak prawidłowego nadzoru nad dzieckiem, postępująca demoralizacja dziecka objawiająca się lekceważeniem obowiązku szkolnego, złym zachowaniem w środowisku, kradzieże, włamania, wulgarne słownictwo, palenie papierosów itp. Dzieci zostały skierowane do placówki na podstawie postanowienia Sądu opiekuńczego.

W placówce opiekuńczo-wychowawczej cele terapeutyczne składają się na strukturę procesu wychowawczego. Kadra wychowawcza ma zadanie diagnozowania indywidualnych potrzeb dziecka i organizowania pracy w taki sposób, aby zmierzała ona do rozwoju  jego kompetencji  społecznych oraz pozytywnych cech osobowości.

 

W naszym domu zajęcia terapeutyczne prowadzone są przez psychologa, pedagoga oraz wychowawców. Organizowane są one w grupach wiekowych oraz w formie indywidualnych konsultacji terapeutycznych.

 

W zakresie terapii manualnej wykorzystujemy zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, teatralne. Celem tych zajęć jest: rozwój kreatywności dziecka, rozwój  zdolności i zainteresowań, usprawnienie manualne, wzrost poczucia własnej wartości.

 

Zajęcia  wolontarystyczne realizowane są w Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli, w których uczestniczy grupa przeszkolonych wolontariuszy- naszych wychowanków. Celem tych zajęć jest: samorealizacja, wykształcenie empatii, nabycie doświadczeń, zaspokojenie potrzeb kontaktu z innymi osobami.

 

Na zajęciach kulinarnych podopieczni z pomocą osoby prowadzącej przygotowują posiłki. Uczą się: racjonalnego  wykorzystywania produktów, bezpiecznego posługiwania się sprzętem AGD, zasad zdrowego żywienia, estetycznego nakrywania do stołu, przygotowywania dań obiadowych, sałatek, ciast, deserów itp.

 

Zajęcia przygotowujące do życia społecznego i rekompensujące braki wychowania w rodzinie prowadzone są z wychowankami i ich rodzicami. Ich celem jest: budowanie relacji rodzic-dziecko (odbudowanie, podtrzymywanie więzi), wspieranie przez rodzica procesu usamodzielnienia, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w rodzinie, motywowanie rodziców do pracy nad sobą oraz poprawy sytuacji materialno-bytowej.

 

Zajęcia komputerowe obejmują gry, zabawy, programy edukacyjne. Ich celem jest: zachęcanie do nauki poprzez zabawę wprowadzenie w świat nauki, nabywanie umiejętności korzystania z Internetu oraz programów komputerowych, rozwijanie zainteresowań, stymulowanie wyobraźni i twórczości.  

 

Praca terapeutyczna skierowana jest głównie na już zaburzone obszary wychowanka, rozbudzanie jego aktywności, uczenia radzenia sobie z napięciem i agresją.

 

 

 

 

 

 

 


PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg