naglowek.jpg
 
Dziś jest: Piątek, 05-3-2021
Imieniny: Aurory, Fryderyka, Oliwii
Portal
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli
02-01-2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie


dyrektor - Mariusz Kubiak

98-220 Zduńska Wola
ul. Getta Żydowskiego 4A
tel.
  +48 43 824 99 99
+48 43 824 99 90
e-mail: pcpr.zdwola@neostrada.pl
www.pcprzdunskawola.pl

 Godziny pracy Powiatowego Centrum:
 poniedziałek - piątek - 7.30 - 15.30


Dyrektor przyjmuje interesantów codziennie, w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 7.30 do 15.30


I. Statut prawny, forma prawna

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zwane dalej "Powiatowe Centrum" jest jednostką organizacyjną Powiatu, wykonującą zadania Powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz
 z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych działającą w formie jednostki budżetowej.

 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli działa na podstawie:
 1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm./,
 2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /tj. Dz. U. z 2009r Nr 175, poz. 1362 z późn. zm./,
 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /tj. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm./,
 4) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./,
 5) uchwały Nr VIII/70/99 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 7 maja 1999 r. w sprawie powołania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli,
 6) statutu Powiatowego Centrum,
 7) regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum,
 8) innych przepisów prawa.

 Organizacje i zadania Powiatowego Centrum określa:
  Statut
  Regulamin organizacyjny


II. Struktura organizacyjna Powiatowego Centrum
 1.Powiatowym Centrum kieruje Dyrektor.
2. W strukturze organizacyjnej wyodrębnia się samodzielne jednoosobowe lub wieloosobowe stanowiska pracy:
 1) wieloosobowe stanowisko pracy do spraw pomocy społecznej realizujące zadania z zakresu:
 - domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, rozwiązywania problemów wybranych grup społecznych i współdziałania z organizacjami pozarządowymi, doradztwa metodycznego ośrodków pomocy społecznej i pracowników socjalnych oraz pomocy uchodźcom;
 placówek opiekuńczo - wychowawczych, opieki nad dziećmi pochodzącymi z rodzin patologicznych, udzielania pomocy osobom opuszczającym placówki opiekuńczo- wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich oraz tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie;
 opieki nad dzieckiem w rodzinach zastępczych, organizowania i prowadzenia poradnictwa specjalistycznego, terapii rodzinnej i interwencji kryzysowej.
Pracownicy:
 - Alicja Sowińska - starszy pracownik socjalny;
 - Zofia Tarczyńska - starszy pracownik socjalny;
-  Agnieszka Świercz – pomoc administracyjna;

 2) wieloosobowe stanowisko pracy do spraw rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.
Pracownicy:
 - Anna Piwowarska - specjalista;
- Katarzyna Ziółkowska - pracownik socjalny, stanowisko współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
3) stanowisko pracy do spraw organizacyjnych i kadr.
Pracownik:
 - Alina Parońska – specjalista;

 4) stanowisko pracy radcy prawnego.
Pracownik:
- Krzysztof Dobrowolski - radca prawny

 5) wieloosobowe stanowisko pracy ds. księgowości, sprawozdawczości i analiz.
Pracownicy:
 - Henryka Kowalska - główny księgowy.
- Edyta Ratajczyk - księgowa. Stanowisko współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

6) stanowisko pracy - pomoc administracyjna
   - Marcin Sławiński – pomoc administracyjna
   - Joanna Grabowska - pomoc administracyjna. Stanowisko współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie działa punkt konsultacyjny czynny w godzinach urzędowania instytucji. Pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej udzielają porad o prawach i uprawnieniach osobom zgłaszającym się do Centrum oraz podejmują wszelkie działania w rozwiązywaniu problemów wynikających z przemocy w rodzinie, alkoholizmu, konfliktów małżeńskich, niepełnosprawności oraz problemów opiekuńczo-wychowawczych z dziećmi, współpracując w tym zakresie z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób potrzebujących.


Na terenie powiatu Zduńskowolskiego funkcjonują dwa domy pomocy społecznej dla  182 osób:
-  przewlekle somatycznie chorych w Zduńskiej Woli dla 82 osób,
- dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Przatówku dla 100 osób;
- oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Przatówku dla przewlekle psychicznie chorych
i niepełnosprawnych intelektualnie dla 30 osób.


Zgodnie z art. 19 pkt. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) do zadań własnych powiatu należy prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób.


 Domy pomocy społecznej świadczą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających.


 Do domów pomocy społecznej przyjmowane są osoby, które wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.


 Wniosek o skierowanie do domu pomocy społecznej wraz z wymaganymi dokumentami osoba zainteresowana składa w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby. Decyzje o skierowaniu do domu pomocy społecznej oraz o odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje ośrodek pomocy społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej. Na podstawie otrzymanych dokumentów Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydaje decyzje o umieszczeniu w domu pomocy społecznej.


Środowiskowy Dom Samopomocy w Przatówku - jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego, realizującym zadania z pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej, przeznaczonym dla  30 uczestników przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest zapewnienie osobom oparcia społecznego pozwalającego na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną.


 Wniosek o skierowanie do środowiskowego domu samopomocy wraz z wymaganymi dokumentami osoba zainteresowana składa w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby.

Na podstawie otrzymanych dokumentów Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydaje decyzje o umieszczeniu w Środowiskowym Domu Samopomocy.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg