naglowek.jpg
 
Dziś jest: Niedziela, 12-7-2020
Imieniny: Brunona, Jana, Wery
Portal
Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk - Porty
18-04-2016
Załączniki:
W dniach 31.07.2015 r. - 10.08.2015 r. odbywał się odbiór dokumentacji wykonanej w ramach zadania pn. "Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 - Zduńska Wola Wschód i przebudowy wiaduktu w ciągu ulicy Kolejowej w Zduńskiej Woli, wraz z operatem szacunkowym nieruchomości, dokumentacją geologiczno-techniczną, ekspertyzą stanu technicznego wiaduktu drogowego oraz prognozą ruchu". Zamówienie zostało podzielone na 5 zadań. Wykonawcą dokumentacji jest firma Biuro Konstrukcyjne REJPROJEKT z siedzibą w Siołkowej. Cena umowna za wykonanie dokumentacji wyniosła 213 282 zł, z czego 90% jest dotowane ze środków Unii Europejskiej i budżetu Państwa, a pozostałe 21 328,20 zł stanowi wkład własny ponoszony przez realizatorów Projektu.

W dniu 3 czerwca odebrano, opracowany przez firmę Grontmij Polska Sp. z o.o., program funkcjonalno-użytkowy portu przeładunkowego, projektowanego na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola - Karsznice.
Dokument został zrealizowany w ramach zamówienia publicznego pn. "Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego portu przeładunkowego wraz z wykonaniem operatu dendrologicznego oraz operatu wodno-prawnego w zakresie nieruchomości przeznaczonych pod budowę portu multimodalnego w Zduńskiej Woli - Karsznicach".
Cena umowna za wykonanie dokumentacji wyniosła 139 506,60 zł, z czego 90% jest dotowane ze środków Unii Europejskiej i budżetu Państwa, a pozostałe 13 950,66 zł stanowi wkład własny ponoszony przez realizatorów Projektu.

Trwają prace nad opracowaniem kolejnych dokumentów związanych z rozwojem Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola - Karsznice.
W dniu 15.05.2015 r. odebrano dwa dokumenty związane z badaniami podłoża gruntowego nieruchomości przeznaczonych pod budowę portu multimodalnego, tj. "Opinię geotechniczną dla realizacji portu multimodalnego" oraz "Dokumentację badań podłoża gruntowego terenu przeznaczonego pod port multimodalny".
W ramach badań wykonano 50 otworów badawczych do głębokości 10 m oraz 50 sondowań statycznych do głębokości 10 m.
 
Wykonawcą dokumentów była firma GEOTEKO Projekt i Konsultacje Geotechniczne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Cena badań wyniosła 52 250,40 zł, z czego 47 025,36 zł stanowi dotacja ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Państwa.
Z kolei 22 maja 2015 r. odebrano operaty szacunkowe nieruchomości położonych w Zduńskiej Woli przy ul. Kolejowej i ul. Karsznickiej. Dokument opisuje położenie, rodzaj i wartość poszczególnych działek, wchodzących w zakres analizowanych nieruchomości. Celem wyceny, sporządzonej w ramach opracowywania operatów szacunkowych było określenie wartości prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynków na potrzeby inwestycji planowanych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola - Karsznice.
Dokumenty zostały opracowane przez firmę WGZ Wanda Godlewska-Zimny z Łodzi, za cenę 8 487,00 zł, z czego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżet Państwa dotował 90%, tj. 7 638,30 zł. 
W chwili obecnej trwają prace nad opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego portu przeładunkowego wraz z wykonaniem operatu dendrologicznego oraz operatu wodno-prawnego w zakresie nieruchomości przeznaczonych pod budowę portu multimodalnego w Zduńskiej Woli-Karsznicach oraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięć związanych z budową drogi powiatowej, łączącej węzeł drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice i dotychczasową drogę krajową 12(14), przebudową ul. Spółdzielczej, ul. Jodłowej, ul. Staszica i ul. Świerkowej a także budową portu multimodalnego.
Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowywany jest przez firmę Grontmij Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. PFU ma posłużyć do ustalenia planowanych zakresów i kosztów prac projektowych i robót budowlanych z podziałem na branże, określać zakres rzeczowy inwestycji z określeniem parametrów technicznych, technologicznych, funkcjonalnych i użytkowych portu multimodalnego wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów inwestycji oraz analizą powiązania terenu budowy przyszłego portu z instniejącą infrastrukturą techniczną oraz propozycją docelowych rozwiązań.
Umowny termin zakończenia prac związanych z opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego: 04.06.2015 r.
Nad uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wybranych przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola-Karsznice pracuje firma ekovert Łukasz Szkudlarek z Wrocławia. Obecnie trwają uzgodnienia pomiędzy Wykonawcą a Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Łodzi.
Termin zakończenia prac: 27.06.2015 r.

30 marca 2015 r. odebrano dokument pn. "Studium Wykonalności dla wybranych przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola - Karsznice". Studium wykonalności zawiera obszerną charakterystykę MOF Zduńska Wola - Karsznice, obejmującą m.in. lokalizację, umiejscowienia na mapie drogowej i kolejowej Polski i Europy, sytuację społeczno-gospodarczą jednostek administracyjnych wchodzących w skład MOF, opis infrastruktury drogowej i kolejowej. W treści dokumentu znajdują się również analizy sektorowe dotyczące poszczególnych planowanych przedsięwzięć, to jest utworzenia portu multimodalnego, stworzenia i uzbrojenia terenów inwestycyjnych oraz przedsięwzięć związanych z infrastrukturą drogową (budową i przebudową). Ponadto studium wykonalności zawiera wyniki przeprowadzonych we wrześniu ubiegłego roku konsultacji społecznych oraz analizy finansowe i ekonomiczne wybranych przedsięwzięć inwestycyjnych.
Wykonawcą dokumentu było konsorcjum firm WYG Consulting Sp. z o.o. i WYG International Sp. z o.o. z Warszawy.
Dokument kosztował 50 895,58 zł, z czego dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Państwa 45 806,02 zł.

25 listopada 2014 r. podpisany został Aneks nr 1 do umowy DPT/BDG-II/POPT/108/13 pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Powiatem Zduńskowolskim, którego przedmiotem jest wydłużenie okresu realizacji projektu, z pierwotnie zakładanego, 31.12.2014 r. na termin 30.06.2015 r.

 
W dniach 2, 3 i 4 września 2014 r. odbyły się konsultacje społeczne, poświęcone kolejnemu etapowi projektu pn. „Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk-Porty”, czyli studium wykonalności.

Celem konsultacji, prowadzonych przez realizatorów projektu oraz wykonawcę studium wykonalności, konsorcjum firm WYG International Sp. z o.o. i WYG Consulting Sp. z o.o. z Warszawy, było zebranie informacji, uwag i opinii mieszkańców powiatu zduńskowolskiego i łaskiego dotyczących wybranych przedsięwzięć inwestycyjnych, planowanych do realizacji na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola-Karsznice.

W pierwszej części spotkań wykonawca przedstawiał zarówno metodologię opracowania dokumentu, jak i charakterystykę wybranych przedsięwzięć inwestycyjnych, poddawanych analizie w opracowywanym studium, tj. budowy portu multimodalnego, budowy łącznika drogowego pomiędzy drogą ekspresową S8 a drogą krajową 12(14) oraz utworzenia terenów inwestycyjnych, a podczas prezentacji multimedialnej uczestnicy konsultacji mogli zapoznać się z najistotniejszymi wnioskami, zawartymi w studium wykonalności.

Podczas każdego ze spotkań odbywał się panel dyskusyjny, w trakcie którego wszyscy zainteresowani mogli wypowiedzieć swoje opinie, sugestie i uwagi odnośnie opracowywanego dokumentu.

Wśród mieszkańców przeprowadzono również ankietę, mającą posłużyć pozyskaniu informacji od uczestników konsultacji społecznych, przede wszystkim w zakresie zainteresowania realizacją wybranych przedsięwzięć inwestycyjnych, ale również dotyczących oceny aktualnego stanu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola-Karsznice.

Na podstawie przeprowadzonych ankiet stwierdzono, że ogólna ocena stanu istniejącego na obszarze MOF Zduńska Wola-Karsznice niezadawalająco. Szczególnie nisko ocenione zostały: stan chodników oraz ścieżki rowerowe. Respondenci, w przeważającej większości, zauważali potrzebę przeprowadzania proponowanych inwestycji, dostrzegając w nich szansę na poprawę jakości życia w regionie, zwłaszcza poprzez pojawienie się nowych miejsc pracy, spadek bezrobocia, wzrost zarobków, podniesienie atrakcyjności życia, podniesienie bezpieczeństwa na drogach, poprawę komunikacji drogowej w regionie.

  

Konsultacje społeczne odbyły się w następujących terminach i miejscach:

2 września 2014 r. (wtorek) godz. 10.00 – 15.00

Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41

3 września 2014 r. (środa) godz. 16.00 – 20.00

Sala Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie, ul. Łaska 5

4 września 2014 r. (czwartek) godz. 9.00 – 12.00

Starostwo Powiatowe w Łasku, ul. Południowa 1

4 września 2014 r. (czwartek) godz. 15.00 – 18.00

Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli, Filia w Karsznicach, ul. 1 Maja 5-7

Łącznie w konsultacjach we wrześniu 2014 wzięło udział 220 osób. 

 

Starosta Zduńskowolski, Starosta Łaski, Prezydent Miasta Zduńska Wola oraz Wójtowie Gminy Zduńska Wola i Gminy Sędziejowice zapraszają wszystkich mieszkańców powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego zainteresowanych rozwojem Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola – Karsznice, jako terenu o szczególnym znaczeniu inwestycyjnym do udziału w konsultacjach społecznych

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE

w dniach:

 

2 września 2014 r. (wtorek) godz. 10.00 – 15.00

Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41

 

3 września 2014 r. (środa) godz. 16.00 – 20.00

Sala Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie, ul. Łaska 5

 

4 września 2014 r. (czwartek) godz. 9.00 – 12.00

Starostwo Powiatowe w Łasku, ul. Południowa 1

 

4 września 2014 r. (czwartek) godz. 15.00 – 18.00

Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli, Filia w Karsznicach, ul. 1 Maja 5-7

 

 

Projekt pn. „Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk-Porty” jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

 


 

 

 

Rozpoczynamy prace nad studium wykonalności.

W dniu 30 czerwca 2014 roku w siedzibie Starostwa Powaitowego w Zduńskiej Woli nastąpiło uroczyste podpisanie umowy dotyczącej opracowania studium wykonalności dla wybranych przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola - Karsznice.

Wykonawcą usługi jest konsorcjum firmy WYG Consulting Sp. z o.o. oraz WYG International Sp. z o.o. z Warszawy.

Analizie w studium wykonalności zostaną poddane następujące przedsięwzięcia:

1. budowa drogi tzw. "łącznika drogowego S8"

2. przebudowa dróg powiatowych, wpływających na poprawę dostępności komunikacyjnej pomiędzy miastem Zduńska Wola a Miejskim Obszarem Funkcjonalnym

3. przebudowa lub budowa dróg, stanowiących uzupełniający układ komunikacyjny w stosunku do łącznika S8 oraz projektowanych terenów inwestycyjnych

4. budowa portu multimodalnego wraz z przebudową istniejącego układu kolejowego w zakresie tzw. Karsznickiego Węzła Kolejowego

5. tworzenie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych.

Powyższe przedsięwzięcia zostaną przeanalizowane pod kątem wykonalności, korzyści społeczno-ekonomicznych, zakresu projektowanych przedsięwzięć a także nakładów inwestycyjnych niezbędnych do zrealizowania inwestycji.

W ramach opracowania studium wykonalności przewidziane są konsultacje społeczne, podczas których mieszkańcy powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego będą mogli przekazać realizatorom projektu i wykonawcy dokumentu swoje uwagi i opinie dotyczące planowanych przedsięwzięć. O terminach konsultacji będziemy odrębnie informować na stronach powiatu zduńskowolskiego i partnerów projektu a także za pośrednictwem lokalnych mediów i ogłoszeń.

Dokument ma zostać opracowany w terminie do 15 września 2014 r.

 

 

 


 

 Przedstawiamy Państwu projekt Koncepcji Zagospodarowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola - Karsznice, jako drugi, po Planie Rozwoju MOF, dokument o charakterze studyjno-koncepcyjnym. Głównym celem opracowania jest przedstawienie wypracowanej wizji zagospodarowania obszaru w granicach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola - Karsznice. Dokument zawiera m.in.: ocenę stanu istniejącej infrastruktury technicznej i lokalnej sieci dróg oraz wstępną analizę kosztów uzbrojenia terenu i skomunikowania potencjalnych obszarów inwestycyjnych z węzłem drogi ekspresowej S8, drogą krajową nr 12(14) i Karsznickim Węzłem Kolejowym stanowiącym element magistrali kolejowej Śląsk - Porty (linia kolejowa nr 131).

Dokument został wypracowany przy wykorzystaniu metodologii skutecznego wdrożenia zrównoważonej urbanistyki - warsztatów urbanistycznych charrette, które odbyły się w dniach 14-16.01.2014 r. w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Zduńskiej Woli. W dyskusij warsztatowej nad Koncepcją Zagospodarowania brali udził m.in. przedstawiciele lokalnych samorządów, mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele działających w Karsznicach spółek kolejowych, przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz podmiotów związanych z branżą transportową i logistyczną.

Koncepcja Zagospodarowania będzie przedmiotem obrad Radnych na sesjach Rad wszystkich JST biorących udział w Projekcie w marcu br.

Zapraszamy do analizy przedstawionego projektu.

 

 


 

30-01-2014

 


PODSUMOWANIE TRZYDNIOWYCH
WARSZTATÓW  "CHARRETTE"


W dniach 14-16 stycznia 2014 r. w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Zduńskiej Woli odbyły się warsztaty „charrette”, będące częścią konsultacji społecznych w ramach projektu pn. „Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym

 

na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i  Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk – Porty”.

Warsztaty „charrette”, jako narzędzie projektowe w procesie planistycznym, są częścią etapu realizacji projektu mającego na celu opracowanie Koncepcji Zagospodarowania Miejskiego Obszaru Funkcjo

 

nalnego Zduńska Wola Karsznice. Podczas trzech dni warsztatów uczestniczyło w nich ponad 200 osób, w tym: przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących aktywnie w projekcie, przedstawiciele władz samorządów objętych bezpośrednim i pośrednim oddziaływaniem Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, lokalna społeczność, przedstawiciele instytucji takich jak: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Zarząd Dróg Wojewódzkich, przedstawiciele spółek PKP, przedsiębiorcy i potencjalni inwestorzy, działacze społeczni. Dyskutowano na temat wykorzystania potencjału inwestycyjnego wyznaczonego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz możliw

 

ości, szans i zagrożeń rysujących się przed tym obszarem. 

Dzięki aktywnemu uczestnictwu wszystkich zainteresowanych osób wypracowano kilka rozwiązań dotyczących zagospodarowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola Karsznice. Uzgodniono m.in.:

1. warianty przebiegu łącznika drogowego pomiędzy drogą ekspresową S8 a drogą krajową 12(14);
2. umiejscowienie i warunki aktywizacji potencjalnych terenów inwestycyjnych;
3. umiejscowienie planowanego portu multimodalnego. 
 
 

Wyznaczono także perspektywę dalszego rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola Karsznice, w której znalazły się takie działania jak:

1. budowa Parku Technologicznego B+R na obecnych terenach PKP Cargo,
2. współpraca z lotniskiem wojskowym w Łasku – możliwość wprowadzenia usług cywilnych CARGO,
3. współpraca z ośrodkami akademickimi  z terenu województwa łódzkiego i kraju,
4. możliwość współpracy w ramach podobnych projektów o charakterze transportowym, logistycznym, badawczym w zakresie transportu mulitmodalnego,
5. współpraca z innymi portami przeładunkowymi w całym kraju, a w szczególności na magistrali kolejowej 131 Śląsk
 
Porty (TEN-T Bałtyk – Adriatyk) w celu tworzenia sieci usług transportowych,
6. wykorzystanie całego potencjału węz
 
ła kolejowego Zduńska Wola – Karsznice, przede wszytkim w zakresie połączeń Wschód-Zachód.

MOF Zduńska Wola – Karsznice – koncepcja zagospodarowania
widok z lotu ptaka (kierunek Południe) 

 

 

 

Źródło: MAU Mycielsk

 

i Architecture & Urbanism

 

Warsztaty „charrette” prowadziła pracownia MAU Mycielski Architecture&Urbanism współpracująca z wykonawcą Planu Rozwoju i Koncepcji Zagospodarowania MOF Zduńska Wola Karsznice – konsorcjum firm MConnection oraz Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego.

Szeroki opis warszatów dostępny na:
 
 

13-01-2014
 ZAPROSZENIE - Warsztaty "charrette" - 14, 15, 16.01.2014 r.


W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Koncepcji Zagospodarowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu „Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk –Porty”, serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego do udziału w cyklu spotkań projektowych – „warsztatach charrette”, które odbędą się w dniach 14, 15, 16 stycznia 2014 r. w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Zduńskiej Woli. Dokładny program warsztatów dostępny w załączeniu.

Szczególnie ważna będzie Państwa obecność w pierwszym dniu warsztatów tj. 14.01.2014 r. (wtorek) o godz. 1600, kiedy to zostaną omówione i przedyskutowane z Państwem wszystkie najważniejsze zagadnienia, które będą brane pod uwagę w procesie projektowania urbanistycznego. Kolejnym z ważnych dla Państwa paneli w trakcie warsztatów będzie spotkanie w dniu 16.01.2014 r. (czwartek) o godz. 1600, kiedy zostaną zaprezentowane i przedyskutowane z Państwem wyniki prac projektowych.

Warsztaty będą prowadzone przez firmę MAU Mycielski Architekture & Urbanism przy udziale konsorcjum firm: MConnection z Łodzi oraz Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

W spotkaniach wezmą udział przedstawiciele władz wszystkich jednostek samorządowych biorących udział w projekcie, przedstawiciele sfery biznesu, specjaliści w branży kolejowej, drogowej i logistycznej.

Poprzez udział w prowadzonych pracach uzyskują Państwo realny wpływ na kształt proponowanych rozwiązań i dalsze kierunki rozwoju tego obszaru. Mają Państwo również możliwość zgłoszenia potrzeb podmiotów, które Państwo reprezentują oraz propozycji na konkretne projekty, które mogłyby być realizowane w przyszłości.


02-01-2014


 
Projekt Planu Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola Karsznice

W związku z realizacją projektu pn. „Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk – Porty” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 przedstawiamy projekt Planu Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola Karsznice, jako dokumentu o charakterze koncepcyjno-studyjnym, określającego nadrzędne cele długoterminowe, priorytety rozwoju oraz możliwe kierunki działań władz samorządów skupionych w partnerstwie, tj. Powiatu Zduńskowolskiego, Powiatu Łaskiego, Miasta Zduńska Wola, Gminy Zduńska Wola oraz Gminy Sędziejowice. Dokument zarysowuje ramy działań prowadzących do osiągnięcia wyznaczonych celów oraz prezentuje przykłady inicjatyw jakie można podjąć w ramach każdego strategicznego kierunku rozwoju.

Zapraszamy do analizy przedstawionego projektu oraz zgłaszania uwag dotyczących jego treści. Uwagi prosimy przekazywać na adres: inwestycje@powiatzdunskowolski.pl.

Państwa opinie oraz uwagi pomogą wypracować dokument zgodny z naszymi wspólnymi oczekiwaniami, uwzględniający potrzeby lokalnych społeczności, samorządów oraz podmiotów gospodarczych.

 
21-11-2013

Zapraszamy do udziału w ankiecie


Serdecznie zapraszamy mieszkańców i przedsiębiorców z terenu Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego do udziału w ankiecie w ramach projektu "Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk - Porty".

Ankieta ma na celu poznanie Państwa opinii w kwestii rozwoju społeczno-gospodarczego projektowanego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola Karsznice.

 

Poprzez udział w badaniu uzyskacie Państwo realny wpływ na kształt i kierunek rozwoju planowanego obszaru, możecie zgłaszać potrzeby i propozycje projektów do realizacji na terenie przyszłego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Badanie jest anonimowe, a jego wyniki zostaną przedstawione wyłącznie w formie zbiorczych zestawień statystycznych.

Wypełnioną ankietę prosimy przesłać do 30 listopada 2013 r. na jeden z podanych niżej adresów e-mail:

bądź dostarczyć do Biura Projektu na adres:

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

ul. Złotnickiego 25

98-220 Zduńska Wola

pok. nr 11, I p. (Referat ds. Inwestycji i Rozwoju)


18-11-2013

Tydzień konsultacji na temat MOF

18 XI w sali PMOS odbyło się pierwsze z czterech zaplanowanych spotkań konsultacyjnych, na których każdy zainteresowany może wyrazić swą opinię na temat projektowanego obszaru funkcjonalnego w rejonie Karsznic. W poniedziałek, niestety, niewiele osób skorzystało z tej możliwości, ale będą jeszcze trzy okazje: w sali OSP w Marzeninie (19 XI w g. 16.00–20.00), w Starostwie Powiatowym w Łasku (20 XI w g. 10.00–15.00) i w MDK w Karsznicach (22 XI w g. 16.00–20.00).

Przedstawiciele konsorcjum, które wygrało przetarg na opracowanie planu rozwoju i koncepcji zagospodarowania miejskiego obszaru funkcjonalnego (MOF), zrelacjonowali przebieg dotychczasowych prac: dokonano oglądu terenu, przeanalizowano istniejącą dokumentację, przystąpiono do ankiet i wywiadów. Przygotowywane opracowanie ma wskazać kierunki rozwoju MOF w perspektywie 20–30 lat. Możliwości inwestycyjne wynikają z wyjątkowo korzystnego położenia Karsznic na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych. Priorytetem jest wybudowanie łącznika między węzłem na drodze ekspresowej S8 a drogą krajową 12 (14) – łącznik powinien być uzbrojony w media, by w jego sąsiedztwie można było wyznaczyć tereny inwestycyjne. Żelazną osią MOF będzie magistrala Śląsk-Porty, która zaczyna wracać do dawnej świetności. Projektanci obszaru funkcjonalnego muszą znaleźć odpowiedź na pytanie, czy na bazie zduńskowolskiego węzła kolejowego mógłby powstać i prosperować port przeładunkowy. W ramach nowej perspektywy finansowej będą się liczyły projekty spełniające kryteria innowacyjnej gospodarki – transport kolejowy to drzemiący potencjał Polski.

W trakcie spotkania rozważano także potencjalny wpływ MOF na zmianę kierunków kształcenia w lokalnym szkolnictwie; przypomniano dawne plany związane z wykorzystaniem źródeł geotermalnych dla potrzeb miasta Zduńska Wola.

 

 

Projekt MOF uwzględni również możliwości wynikające z istnienia skansenu kolejowego w Karsznicach. Akurat 18 listopada skansen przeżywał swój wielki dzień: o g. 14.43 do Karsznic przyjechał z Tarnowskich Gór skład zabytkowych wagonów, prowadzony przez parowóz Ty42 107 – w ten sposób uczczono 80-lecie parowozowni i 20-lecie skansenu. Magistrala węglowa, jedna z najpoważniejszych inwestycji II Rzeczpospolitej, wpisuje się obecnie w europejską sieć transportową jako część korytarza Bałtyk-Adriatyk – jej rewitalizacja ma ogromne znaczenie także dla naszego regionu.


08-11-2013

Starosta Zduńskowolski zaprasza na konsultacje społeczne związane z utworzeniem Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola Karsznice

 

Realizatorzy projektu pn.


„Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego
o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola - Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk – Porty”


zapraszają
wszystkich mieszkańców powiatu zduńskowolskiego i łaskiego
zainteresowanych powstaniem Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola – Karsznice, jako terenu o szczególnym znaczeniu inwestycyjnym do udziału w konsultacjach społecznych.


Konsultacje społeczne będą odbywać się w następujących terminach:


18 listopada 2013 r.
(poniedziałek), godz. 10.00 – 15.00
Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41


19 listopada 2013 r. (wtorek), godz. 16.00 – 20.00
Sala Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie, ul. Łaska 5


20 listopada 2013 r.
(środa), godz. 10.00 – 15.00
Starostwo Powiatowe w Łasku, ul. Południowa 1

 

22 listopada 2013 r. (piątek), godz. 16.00 – 20.00
Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli, Filia w Karsznicach, ul. 1 Maja 5-7


Wszystkie opinie zebrane podczas konsultacji będą szczególnie ważne dla samorządów realizujących projekt, chcących wyznaczyć nowe kierunki rozwoju dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola - Karsznice obejmującego tereny gmin: miasto Zduńska Wola, gmina Zduńska Wola i gmina Sędziejowice.


Projekt wspólnie realizowany przez Powiat Zduńskowolski, Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gminę Zduńska Wola i Gminę Sędziejowice jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013, w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

 13-09-2013
Karsznickie eldorado dla inwestorów
 


12 września w sali domu kultury w Karsznicach miało miejsce niezwykle ważne wydarzenie – w konferencji inaugurującej realizację partnerskiego projektu pn. „Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk-Porty” wzięli udział przedstawiciele parlamentu: wicemarszałek Sejmu RP Cezary Grabarczyk i senator Andrzej Owczarek – inicjator konferencji – oraz rządu: minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska i podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzej Massel, także marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień, reprezentanci lokalnych samorządów oraz instytucji biznesowych.


Projekt, w którym uczestniczy 5 samorządów: Powiat Zduńskowolski, będący liderem projektu, Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola i Gmina Sędziejowice, otwiera perspektywę rozwoju nie tylko dla lokalnych wspólnot, lecz także dla całego regionu łódzkiego. Karsznice już są gorącym punktem na gospodarczej mapie kraju, o czym świadczy zainteresowanie ze strony najwyższych władz.


Program konferencji zawierał szereg wystąpień dotyczących perspektyw wykorzystania węzła transportowego w Karsznicach w kontekście „rewolucji infrastrukturalnej”, jaka dokonuje się w Polsce po jej wejściu do Unii Europejskiej.


Profesor Remigiusz Kozłowski z Uniwersytetu Łódzkiego nakreślił bardzo optymistyczną wizję rozwoju Karsznic jako węzła drogowo-kolejowego – jest to jedyne miejsce w Polsce z tak korzystnym układem komunikacyjnym (sąsiedztwo drogi ekspresowej, drogi krajowej i dwóch krzyżujących się linii kolejowych, leżących w transeuropejskich korytarzach), nieodkryte jeszcze eldorado dla firm logistycznych. Jeśli powstanie tu port multimodalny, to w jego zasięgu znajdą się pozostałe węzły transportowe w województwie łódzkim, poza tym przy ożywieniu magistrali kolejowej (tradycyjnie nazywanej węglową, choć obecnie znacznie zwiększyły się przewozy kontenerowe) Karsznice będą korzystnie wpływać na rozwój gospodarki na Śląsku i na wybrzeżu gdańskim.


Podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzej Massel, przedstawiając plany rozwoju infrastruktury kolejowej w latach 2014–2020, stwierdził, że rewitalizacja magistrali Śląsk-Porty jest na samym początku listy zadań przewidzianych do realizacji w tym okresie. W III RP nastąpiła degradacja linii kolejowej 131, lecz od trzech lat trwają prace przy jej rewitalizacji; na niektórych odcinkach osiągnięto już zamierzony standard: 160 km/h dla przewozów osobowych i 120 km/h dla transportowych. Już teraz magistrala jest jedną z najlepiej funkcjonujących linii, a kolej ma ok. 40% udziału w przewozie kontenerów. Rozwój czystego transportu jest jednym z priorytetów w nowej perspektywie finansowej, ale trzeba być dobrze przygotowanym do czerpania z unijnych funduszy, pierwszeństwo będą miały zaawansowane projekty.

 

„Infrastruktura to klucz do przyszłości” – powiedział wicemarszałek Cezary Grabarczyk. Suchy port w Karsznicach zdynamizuje wzrost gospodarczy w regionie i umożliwi wykorzystanie potencjału sojuszników; w grę wchodzi nawet współpraca z lotniskiem w Łasku, gdyż wojsko nie wyklucza otwarcia lotniska dla przewozów cargo.


Minister Elżbieta Bieńkowska przypomniała o niedawnej decyzji rządu, która pozwala na pominięcie przy wyliczaniu poziomu zadłużenia samorządów projektów unijnych mających min. 60% dofinansowania – jest to znaczne ułatwienie dla jst, które chcą inwestować. Nawiązując bezpośrednio do tematu konferencji omówiła wspieranie samorządów w ramach PO Pomoc Techniczna – odchodzi się od modelu konkurencyjnego, w nowej perspektywie największe szanse będą miały projekty partnerskie, nastawione na przedsięwzięcia ponadlokalne. Karsznice w tym kontekście jawią się jako obszar z ogromnym potencjałem. Trzeba dobrze wykorzystać ostatni tak dobry dla Polski budżet unijny i nie zrażać się trudnościami proceduralnymi.

 

Marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień w krótkim wystąpieniu zaprosił do „okienka kasowego” tych wszystkich, którzy będą mieli dobre pomysły – województwo łódzkie otrzyma w nowej perspektywie finansowej ponad 2 mld euro.


W pierwszej części konferencji głos zabrali także przedstawiciele samorządów uczestniczących w „karsznickim” projekcie. Starosta Wojciech Rychlik – jako reprezentant lidera projektu i współgospodarz konferencji – przedstawił najważniejsze założenia projektu i podziękował pani minister Elżbiecie Bieńkowskiej za to, że pieniądze z PO Pomoc Techniczna trafiły do samorządów („karsznicki” projekt otrzymał ponadmilionową dotację). Pozyskane dofinansowanie pozwoli na dobre przygotowanie się do konkursów w nowej perspektywie budżetowej: już w najbliższych dniach Powiat Zduńskowolski ogłosi przetarg na realizację pierwszej części projektu, obejmującej przygotowanie planu rozwoju i koncepcji zagospodarowania obszaru funkcjonalnego w rejonie Karsznic.


Starosta łaski Cezary Gabryjączyk oraz inni samorządowcy, wójt gminy Zduńska Wola Henryk Staniucha i wójt gminy Sędziejowice Jerzy Koterski, podkreślali wartość partnerstwa, sprawdzonego już w poprzednich działaniach, wyrażali także zadowolenie z uczestnictwa w tak dobrze rokującym projekcie.


Współgospodarz spotkania – prezydent miasta Zduńska Wola Piotr Niedźwiecki mówił o konieczności wykorzystania cywilizacyjnej szansy, jaką daje obecność w UE, a także o przesłaniu płynącym z karsznickiej konferencji: „Jest energia w Centralnej Polsce”.


W ramach panelu dyskusyjnego w drugiej części konferencji zebrani obejrzeli prezentację prowadzoną przez przedstawiciela Koncernu LOTOS – firmy, która już zainwestowała w Karsznice, gdyż zbudowała tu jedną z najnowocześniejszych dyspozytur kolejowych.


Senator Andrzej Owczarek stwierdził w podsumowaniu, że konferencja spełniła swoje zadanie, ale trzeba kontynuować działania promujące Karsznice jako miejsce perspektywiczne, dobre do lokowania inwestycji.

Po zkończeniu konferencji grupa uczestników odbyła krótką wycieczkę autokarową, odwiedzając siedziby spółek Lotos Kolej oraz PKP Cargo Tabor Karsznice, a także budowę węzła Zduńska Wola Karsznice na drodze S8.
http://www.popt.gov.pl/ZPFE/Documents/1_POPT_UE_EFRR_kolor.jpg

Szanowni Państwo,


mamy zaszczyt poinformować o konferencji inaugurującej projekt pn. Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk - Porty realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.


Poniżej przedstawiamy program konferencji.


Zduńska Wola, 12 września 2013 r.


Miejsce konferencji: Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli, Filia w Karsznicach,


ul. 1 Maja 5-7, Zduńska Wola

 


9.30 - 10.00 - Rejestracja uczestników


10.00 - 10.10 - Powitanie uczestników konferencji: Wojciech Rychlik - Starosta Zduńskowolski, Piotr Niedźwiecki, Prezydent Miasta Zduńska Wola


CZĘŚĆ I:


10.10 - 10.20 - Otwarcie konferencji - Andrzej Owczarek - Senator Rzeczypospolitej Polskiej


10.20 - 10.30 - Karsznicki Węzęł Kolejowy - historia, znaczenie, perspektywy - prezentacja - Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola


10.30 - 10.40 - Założenia projektu pn. Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk-Porty: Radosław Stefaniak, Katarzyna Stanisławska, Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli


10.40 - 11.00 - Koncepcja zagospodarowania węzła drogowo-kolejowego Zduńska Wola Karsznice dla rozwoju regionu: prof. Remigiusz Kozłowski (Katedra Logistyki, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego)


11.00 - 11.25 - Nowa perspektywa finansowa w Unii Europejskiej 2014-2020 - szanse i wyzwania polskich regionów a rozwój infrastruktury transportowej - Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego


11.25 - 11.50 - Plany rozwoju infrastruktury kolejowej w okresie 2014-2020 - Andrzej Massel - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej


11.50 - 12.05 - Wystąpienie Wicemarszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Cezarego Grabarczyka


12.05 - 12.20 - Wystąpienie Marszałka Województwa Witolda Stępnia


12.20 - 12.35 - Wystąpienia przedstawicieli władz samorządów biorących udział w realizacji projektu


12.35 - 13.15 - Przerwa na lunch


CZĘŚĆ II


13.15 - 14.25 - Panel dyskusyjny Nowe rozwiązania w logistyce szansą dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim - wystąpienia przedstawicieli podmiotów prywatnych i instytucji okołobiznesowych


14.25 - 14.35 - Zakończenie konferencji: Piotr Niedźwiecki - Prezydent Miasta Zduńska Wola, Wojciech Rychlik - Starosta Zduńskowolski


14.35 - 15.35 - Prezentacja możlwości technicznych infrastruktury kolejowo-drogowej węzła Zduńska Wola Karsznice - przejazd autokarowy

 http://www.popt.gov.pl/ZPFE/Documents/1_POPT_UE_EFRR_kolor.jpg

W dniu 31 lipca 2013 r. została podpisana umowa z Ministrem Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk - Porty" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.


Liderem projektu jest Powiat Zduńskowolski, natomiast Partnerami: Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola i Gmina Sędziejowice.


Celem projektu jest opracowanie dokumentacji mającej wyznaczyć zintegrowany przestrzennie i funkcjonalnie miejski obszar funkcjonalny położony na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego (w tym równeiż na ternie gmin-partnerów), przy czym nacisk zostanie położony na tereny potencjalnie inwestycyjne wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz Karsznickiego Węzła Kolejowego. Cechą wspólną terenow objętych projektem jest istnienie kluczownych węzłów transportowych oraz potencjalnych terenów inwestycyjnych.


Projekt został podzielony na dwie zasadnicze fazy. W fazie pierwszej ma zostać opracowany Plan Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Koncepcja Zagospodarowania MOF. Dokumenty te określą granice wyznaczonego terenu wraz z inwentaryzacją istniejącej infrastruktury technicznej oraz analizą powiązań, cele i kierunki rozwoju obszaru, umiejscowienie korytarza przebiegu łącznika drogowego pomiędzy węzłem S8 Zduńska Wola Karsznice a Drogą Krajową 12(14) wraz z siecią dróg lokalnych, koncepcja odwodnienia i uzbrojenia terenów, propozycje zmian przeznaczenia gruntów rolnych na inne z uwzględnieniem klas bonitacyjnych, kwestię wykupu gruntów oraz założenia do planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego.


W fazie drugiej mają zostać opracowane: studium wykonalności, zawierające opis planowancyh przedsięwzięć inwestycyjnych, analizę wariantowości przebiegu planowanych inwestycji infrastrukturalnych, wstępną analizę środowiskową, analizę ekonomiczną i finansową realizacji planowanych inwestycji; dokumentacji ado celów przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko; dokumentacja do celów projektowych, wraz z takimi elementami jak wstępny projekt podziału nieruchomości, dokumentacja geodezyjno-kartograficzna; dokumentacja budowlano-wykonawcza wymagana do uzyskania pozwoleń na budowę oraz kosztorysy inwestorskie na wykonanie planowanych robót budowlanych.


Na każdym etapie opracowywane dokumenty będą konsultowane ze społecznością lokalną, objętą oddziaływaniem Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, w ramach tzw. konsultacji społecznych.

W wyniku realizacji projektu zostanie utworzony Miejski Obszar Funkcjonalny, który przyczyni się do zwiększenia spójności terytorialnej powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego wokół kluczowych węzłów transportowych i potencjalnych terenów inwestycyjnych a także powstanie zintegrowany system zarządzania tym obszarem, który zostanie wdrożony we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego biorących udział w projekcie, jako system planowania i monitoringu dalszego funkcjonowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, również po zakończeniu projektu.

 

Projekt będzie realizowany od 1 września 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.

 


Całkowita wartość realizacji projektu to 1 499 321,52 zł, w tym: dotacja w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna: 1 349 389,37 zł (90% kosztów kwalifikowanych projektu) i wkład własny ponoszony solidarnie przez Lidera i wszystkich Partnerów: 149 932,15 zł (10% kosztów kwalifikowanych).

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg