naglowek.jpg
 
Dziś jest: Niedziela, 07-3-2021
Imieniny: Flicyty, Kajetana, Pauli
Portal
Przedsiębiorca 50+
24-04-2015
Załączniki:

 

 

 

 

Lista rankingowa beneficjentów ubiegających się o wsparcie pomostowe przedłużone w ramach projektu pn. "Przedsiębiorca 50+".

 

Plik do pobrania: Lista rankingowa pdf.

 


18-03-2015


Zduńska Wola, dnia 04.03.2015r.

 

 

                                                           Pan/Pani

                                                           Beneficjenci Programu „Przedsiębiorca 50+”

                                                           według rozdzielnika


IF.042.2.1.2015


Dotyczy: wniosku o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego


W związku ze zbliżającym się zakończeniem okresu wypłaty podstawowego wsparcia  pomostowego informuję, iż zgodnie z zapisami § 17 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach  projektu  „Przedsiębiorca 50+” istnieje możliwość wydłużenia ww. okresu o kolejne 2 miesiące, tj. na okres od 24.04.2015r. do 24.06.2015r.

 

Wsparcie pomostowe przedłużone przyznawane będzie na podstawie wniosków o jego udzielenie, którego wzór stanowi Załącznik Nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach  projektu  „Przedsiębiorca 50+”
(w załączeniu).

 

Mając powyższe na uwadze w przypadku zainteresowania ww. formą wsparcia należy przedłożyć wypełniony wniosek, o którym wyżej mowa, wraz z wymaganymi dokumentami w terminie do dnia 24.03.br. w biurze projektu (Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, p. Kinga Kras lub ul. Żeromskiego 3a, p. Barbara Lisik).


Do wniosku winny zostać załączone następujące dokumenty:

a) dokumenty umożliwiające ocenę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa: sprawozdanie finansowe- uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat lub kopia księgi przychodów i rozchodów za pierwsze cztery kalendarzowe miesiące prowadzenia działalności w celu oceny sytuacji finansowej beneficjenta pomocy,

b) szacunkowe zestawienie wydatków, na które mają być przeznaczone środki przedłużonego wsparcia pomostowego,

c) oświadczenie o nieposiadaniu zaległości w zapłacie podatków, składek na  ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz oświadczenie, że przeciwko wnioskodawcy nie jest prowadzona egzekucja,

d) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października  2014r. (Dz.U. z 2014r. poz. 1543), według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach  projektu  „Przedsiębiorca 50+” (w załączeniu).

 

Zgodnie z zapisami § 17  ust. 6 Regulaminu przyznawania środków finansowych (…) przy ocenie zasadności przyznania wsparcia pomostowego przedłużonego pod uwagę brane będą następujące kryteria:

a) wsparcie pomostowe przedłużone w pierwszej kolejności kierowane jest do osób, które w momencie przystąpienia do projektu znajdowały się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy tj. osobom, dla których nowo otwarta działalność gospodarcza jest podstawowym źródłem utrzymania;

b) wsparcie kierowane będzie do tych przedsiębiorstw, które uzyskują najniższe przychody, a jednocześnie ich właściciele wykazują aktywność w obszarze prowadzonej działalności.

 

 

Biorąc pod uwagę fakt, iż w ramach projektu „Przedsiębiorca 50+” dopuszczalne jest udzielenie wsparcia pomostowego przedłużonego tylko grupie 15 beneficjentów o przyznaniu wsparcia decydować będzie liczba punktów przyznanych w ocenie złożonego wniosku, na podstawie której opublikowana zostanie Lista Rankingowa.

 

Dodać również należy, iż procedura składania zabezpieczenia i podpisania umowy o udzielenie wsparcia pomostowego przedłużonego będzie przebiegała analogicznie jak procedura składania zabezpieczenia  i podpisania umowy w sprawie udzielenia wsparcia pomostowego podstawowego, o czym szerzej poinformujemy po pozytywnej ocenie przedłożonego wniosku i zakwalifikowaniu go do dofinansowania.

 

Wymienione w niniejszym piśmie wnioski i formularze w wersji elektronicznej znajdują się na stronie internetowej www.powiatzdunskowolski.pl w zakładce „Przedsiębiorca 50+”.

 

 

 

 


 

 

Dotyczy: rozliczenia wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego finansowego oraz wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej.

 

Poniżej zamieszczono wzór tabeli rozliczeniowej wsparcia pomostowego finansowego wraz ze wzorem oświadczenia o jego wykorzystaniu zgodnie z umową o przyznanie wsparcia. Proszę o składanie ww. dokumentów za każdy miesiąc otrzymanego wsparcia w terminie do 15-tego dnia kolejnego miesiąca w biurze projektu (Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, pok. 11 lub 12). Tabela pozwoli na monitorowanie poziomu wydatkowania przyznanych Państwu kwot wsparcia.

Informujemy, że złożenie przedmiotowej tabeli wraz z oświadczeniem za ostatni miesiąc wypłacania wsparcia będzie traktowane jako złożenie całościowego rozliczenia wsparcia pomostowego.

Poniżej zamieszczono również wzór tabeli rozliczeniowej wsparcia finansowego wraz ze wzorem oświadczenia   o wykorzystaniu ww. wsparcia zgodnie z harmonogramem finansowo – rzeczowym oraz umową o udzielenie wsparcia finansowego. Proszę o składanie ww. dokumentów w terminie 30 dni od daty poniesienia ostatniego wydatku sfinansowanego w ramach umowy o udzielenie wsparcia finansowego w biurze projektu.

 

Pliki do pobrania:

- Rozliczenie pomostówki oświadczenie

- Rozliczenie wsparcia finansowego oświadczenie

- Rozliczenie wsparcia finansowego

- Rozliczenie wsparcia pomostowego

 

 


 

 


 

Powiat Zduńskowolski ogłasza

nabór dodatkowy

w dniach 10.10.2014-17.10.2014

do projektu „Przedsiębiorca 50+” 

 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia,
Priorytet VI rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

Do udziału w naborze zapraszamy osoby zainteresowane założeniem własnej działalności gospodarczej:

 •  powyżej 50 roku życia,
 • zamieszkujące teren powiatu zduńskowolskiego,
 • bezrobotne lub pozostające bez zatrudnienia.

 

Warunkiem uczestnictwa w naborze dodatkowym jest gotowość do założenia działalności gospodarczej w terminie do 31 października 2014r.

 

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia dla jego uczestniczek/uczestników wyłonionych w naborze dodatkowym:

 

 •  wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości 30 000 zł,
 • wparcie pomostowe podstawowe: comiesięczna pomoc finansowa
  w wysokości do 1 600 zł przez okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia.

 

Zasady przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz zasady dodatkowego naboru wniosków reguluje „Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Przedsiębiorca 50+” stanowiący załącznik do Uchwały nr IV/88/14 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 czerwca 2014r. dostępny na stronie internetowej www.powiatzdunskowolski.pl w zakładce „Przedsiębiorca 50+” oraz w biurze projektu- pokój nr 11 w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25.

 

Wnioskując o wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej należy złożyć następujące dokumenty:

 1.  Formularz wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej - załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Przedsiębiorca 50+”,
 2. Harmonogramu rzeczowo–finansowego planowanego przedsięwzięcia - załącznik nr 4 do Regulaminu,
 3. Biznesplan - załącznik nr 5 do Regulaminu,
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, będący Załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. (Dz.U. Nr 53, poz. 311) - załącznik nr 6 do Regulaminu, wraz z kopiami zaświadczenia o wcześniej udzielonej pomocy de minimis o ile ta została udzielona,
 5. Kwestionariusz osobowy - załącznik nr 1 do Regulaminu

 

Wnioskując o podstawowe wsparcie pomostowe finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej należy złożyć następujące dokumenty: 

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej stanowiący załącznik nr 11 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Przedsiębiorca 50+”. Wniosek winien  zawierać załącznik w postaci szacunkowego zestawienia wydatków, na które będzie przeznaczone finansowe wsparcie pomostowe.

 

 

Dokumenty należy składać w terminie od 10.10.2014 r. do 17.10.2014 r. w godzinach 8.00 – 15.00 w Biurze Projektu- pokój nr 11 Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru i warunków uczestnictwa w projekcie można uzyskać również na stronie internetowej www.powiatzdunskowolski.pl oraz pod numerem tel. 43 823 22 04 wew. 107

 

Osoba do kontaktu: Kinga Kras

 


 

 


 

 

Pytania uczestników projektu „Przedsiębiorca 50+” zadane na spotkaniach doradztwa grupowego w dniach 11-22.08.2014r.

 

 

1. Czy można wypłacić w październiku wsparcie finansowe w wysokości do 30 tys. zł. osobie, która w październiku dokona wpisu do Ewidencji (...), gdzie data rozpoczęcia działalności będzie określona jako 01.11.2014?

 

Odpowiedź WUP w Łodzi: Zgodnie z Wytycznymi w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania 6.2 warunkiem wypłaty wsparcia finansowego jest pozytywna weryfikacja wpisu beneficjenta pomocy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarcze oraz podpisanie z uczestnikiem projektu umowy o udzielenie wsparcia finansowego. Jednocześnie data wpisu nie musi być tożsama z datą rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wypłata wsparcia finansowego może nastąpić  po podpisaniu umowy, natomiast faktyczne wydatkowanie środków powinno nastąpić dopiero po dacie rozpoczęcia działalności.

 

 

2. Czy w ramach wsparcia pomostowego możliwe są do ponoszenia wydatki jednorazowe, np. montaż instalacji LPG w samochodzie, a jeśli tak to jak to ująć we wniosku o wsparcie pomostowe?

 

Odpowiedź: Wsparcie pomostowe, co do zasady przeznaczone jest na cykliczne, bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej i te mają pierwszeństwo w składanym wniosku o przyznanie pomostowego wsparcia podstawowego. Niedopuszczalna jest sytuacja, aby w jednym z miesięcy pobierania wsparcia nie uwzględnić opłat cyklicznych, a ponieść wydatek jednorazowy.


Odpowiedź WUP w Łodzi: Wsparcie pomostowe finansowe ma na celu pokrycie niezbędnych i bieżących opłat bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, podatków, opłat administracyjnych. Instalacja LPG w samochodzie nie wpisuje się w definicję niezbędnych, bieżących i bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością opłat.

 

 

3. Czy w ramach wsparcia pomostowego można ponosić wydatki na paliwo? telefon?

 

Odpowiedź: Tak, wszystkie cykliczne koszty prowadzenia działalności gospodarczej mogą być ujęte w przedmiotowym wniosku.


Odpowiedź WUP w Łodzi: Jeżeli koszty związane z opłatami za paliwo czy telefon są związane bezpośredni z prowadzoną działalnością gospodarczą to jak najbardziej mogą one być w ramach takiego wsparcia finansowane.

 

 

4. Czy w ramach wsparcia finansowego pomostowego można sfinansować kurs dokształcający?


Odpowiedź: Nie jest możliwe finansowanie żadnych form podnoszenia kwalifikacji w ramach projektu „Przedsiębiorca 50+”.

 

 

5. Czy rejestrując działalność gospodarczą musi ona być zarejestrowana jedynie na PKD, które dotyczy wniosku o wsparcie (...), czy też może zawierać inne PKD ?


Odpowiedź: We wniosku o rejestrację działalności gospodarczej dopuszczalne jest podanie jedynie PKD zbieżnych, pokrewnych w stosunku do PKD działalności na którą składa się wniosek o wsparcie finansowe.


Odpowiedź WUP w Łodzi: Rejestrując działalność gospodarczą należy wskazać kody PKD działalności, na które uczestnik otrzymał wsparcie.  Dodatkowo może oczywiście wskazać inne, pokrewne kody PKD.

 

 

6. Czy w ramach wsparcia pomostowego uczestnicy mogą ponosić koszty składek płaconych za pracownika?

 

Odpowiedź WUP w Łodzi: Tak, w ramach wsparcia pomostowego mogą być finansowane składki ubezpieczenia za zatrudnionych pracowników.

 

 

7. Czy przedmiotem wsparcia pomostowego może być ryczałt za prywatny samochód używany na poczet prowadzenia działalności?

 

Odpowiedź WUP w Łodzi: Nie, ze wsparcia pomostowego muszą być finansowane wydatki faktycznie poniesione a nie zryczałtowane. 

 

 

8. Jak należy rozliczać wsparcie pomostowe- czy co miesiąc, czy całościowo za okres 6-ciu miesięcy?


Odpowiedź WUP w Łodzi: Weryfikacja wydatków ponoszonych ze wsparcia pomostowego musi odbywać się co miesiąc (na podstawie oświadczenia i zestawienia). Niemniej jednak można przyjąć takie rozwiązanie, że kwota wsparcia niewykorzystana w danym miesiącu powiększa pulę wsparcia w miesiącu kolejnym. W takiej sytuacji ewentualna "nadwyżka", która pozostała po 6 miesiącach podległa dopiero zwrotowi.

 

 

 


 

 

         Zduńska Wola, 21.08.2014 r.       

 

 

Informacja dot. uczestników projektu "Przedsiębiorca 50+"

Informujemy, że wnioski o środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości,
które składają się z:

 

 1. formularza wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Przedsiębiorca 50+”,
 2. harmonogramu rzeczowo – finansowego planowanego przedsięwzięcia stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu,
 3. biznesplanu stanowiącego załącznik nr 5 do Regulaminu,
 4. formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de mini mis, będącego Załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. (Dz.U. Nr 53, poz. 311), stanowiącego załącznik nr 6 do regulaminu, wraz z kopiami zaświadczenia o wcześniej udzielonej pomocy de mini mis o ile ta została udzielona,
 5. kwestionariusza osobowego, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu
  ( w przypadku zmiany danych osobowych w stosunku do podanych w dniu podpisania deklaracji udziału w projekcie).

 

oraz wnioski o wsparcie pomostowe podstawowe stanowiące załącznik nr 11 do Regulaminu, zawierające załącznik w postaci szacunkowego zestawienia wydatków, na które będzie przeznaczone finansowe wsparcie pomostowe.

 

Wnioski należy składać w dniach 01.09 – 12.09.2014 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli ul. Złotnickiego 25 w Biurze Projektu w pok. nr 11 w godzinach 8.00 – 15.00.

 

 


 

 

W dniu 30.06.2014r. Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego Uchwałą nr IV/88/14 zatwierdził Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pn. „Przedsiębiorca 50+” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007- 2013, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia”. Niniejszy dokument został również zatwierdzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

Powyżej znajdują się pliki Regulaminu i wybranych załączników do pobrania. Pozostałe załączniki będą publikowane niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

 


 


 


17-03-2014


Powiat Zduńskowolski ogłasza nabór do projektu „Przedsiębiorca 50+”

 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia,
Priorytet VI rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zainteresowane założeniem własnej działalności gospodarczej:

 • powyżej 50 roku życia,
 • zamieszkujące teren powiatu zduńskowolskiego,
 • bezrobotne lub pozostające bez zatrudnienia.

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia dla jego uczestniczek/uczestników:

 • szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej: aspekty prawne, podatki i ubezpieczenia, księgowość, tworzenie biznesplanu, reklama,
 • opracowanie Indywidualnego Planu Działania, w ramach którego zostanie przeprowadzona: analiza potrzeb uczestniczek/uczestników, indywidualna ocena zawodowa oraz „warsztaty samopoznania”,
 • doradztwo grupowe dotyczące wybranych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, w którego ramach przewidziano blok doradczy, uwzględniający potrzeby wynikające z Indywidualnego Planu Działania,
 • wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości 30 000 zł,
 • wparcie pomostowe podstawowe: comiesięczna pomoc finansowa w wysokości do 1 600 zł przez okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia.

 

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w terminie od 01.04.2014 r. do 15.04.2014 r.

w godzinach 8.00 – 15.00 w Punkcie Rekrutacyjnym w Starostwie Powiatowym

w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25,

Sekretariat Wicestarosty Zduńskowolskiego (pok. nr 10).

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i warunków uczestnictwa w projekcie można uzyskać również pod numerem tel. 43 823 22 04 wew. 123

 

 

 

 

 

 

Informacje dotyczące udzielania pomocy publicznej na rozwój przedsiębiorczości:

1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2.  Lista wykluczonych PKD

3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 379 z dnia 28.12.2006, str. 5)

 

Informacje dotyczące planowanego zabezpieczenia wykonania umowy o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej:

Warunkiem podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej będzie złożenie zabezpieczenia w postaci weksla z poręczeniem wekslowym (awal) oraz poręczenia według prawa cywilnego.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg