naglowek.jpg
 
Dziś jest: Niedziela, 12-7-2020
Imieniny: Brunona, Jana, Wery
Portal
Projekt Arka
20-11-2015

W związku z zakończeniem prac na ternie byłej Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli przy ulicy Dąbrowskiego 15, w dniu 15 października 2015 r. odbyła się konferencja zamykająca projekt pn. „Projekt Arka – rewitalizacja terenu  byłej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli na potrzeby funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w powiecie zduńskowolskim”.

W ramach projektu wykonane zostały:

-          termomodernizacja dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, wymianą stropów, wykonaniem ścian działowych;

-          wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

-          renowacja i ocieplenie ścian zewnętrznych;

-          roboty instalacyjne w zakresie wod-kan., co. i elektryki;

-          roboty montażowo-instalacyjne dotyczące windy;

-          zagospodarowanie terenu, w tym: wyburzenie budynków nadających się do rozbiórki, utworzenie terenów zieleni, rozmieszczenie obiektów małej architektury.

Wszystkie prace wykonywane były w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, na podstawie dokumentacji projektowej (koncepcyjnej i wykonawczej) opracowanej przez wykonawcę, firmę BUDMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim.

Okres realizacji projektu: 24.05.2011 r. – 30.10.2015 r.

Całkowita wartość projektu: 4 683 297 PLN

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dofinansowanie Unii Europejskiej ze środków EFRR: 3 879 364 PLN (85% wydatków kwalifikowanych)

Dofinansowanie ze środków Powiatu Zduńskowolskiego: 803 933 PLN.

W zrewitalizowanym budynku mieścić się będą: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej. Obiekt jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dzięki realizacji projektu możliwe będzie udostępnienie klientom pomocy społecznej z terenu powiatu zduńskowolskiego pomieszczeń nowocześnie wyposażonych, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. 


W dniu 9 września 2015 r. odbył się odbiór drugiego etapu prac w ramach umowy na wykonanie zadania pn. Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj rewitalizacji terenu byłej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.

W ramach robót wykonane zostały:

- termomodernizacja dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, wymianą stropów, wykonaniem ścian działowych;


- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

- renowacja i ocieplenie ścian zewnętrznych;

- roboty instalacyjne w zakresie wod-kan., co. i elektryki;

- roboty montażowo-instalacyjne dotyczące windy;

- zagospodarowanie terenu, w tym: wyburzenie budynków nadających się do rozbiórki, utworzenie terenów zieleni, rozmieszczenie obiektów małej architektury.

 


 

 

W dniu 29 maja 2015 r. odbył się odbiór I etapu prac w ramach umowy na wykonanie zadania pn. Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj rewitalizacji terenu byłej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli. W siedzibie Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli odebrano następującą dokumentację:

- projekt budowlany w branżach: ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej

- projekt wykonawczy w branżach: ogólnobudowlanej, konstrukcyjnej, elektrycznej i sanitarnej

- kosztorysy inwestorskie

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiORB)

- uzyskane decyzje: pozwolenia na rozbiórkę oraz pozwolenia na budowę.

Etap został zrealizowany przez wykonawcę umowy, firmę BUDMAR sp. z o.o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim.

Cena umowna wykonania pierwszego etapu: 848 700 zł.

 


 

Trwają prace koncepcyjno-projektowe oraz uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń, opinii i uzgodnień.

W dniu 27 lutego 2015 r. wykonawca zadania dotyczącego rewitalizacji terenu po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, firma BUDMAR Sp. z o.o. z Tomaszowa Mazowieckiego, przekazał Projekt Koncepcyjny adaptacji, przebudowy oraz modernizacji nieruchomości położonej przy ul. Dąbrowskiego 15.

Po analizie, weryfikacji i wprowadzeniu poprawek przedstawiciele Zamawiającego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaakceptowali opracowanie projektowe.

Zaakceptowany projekt będzie podstawą do opracowania dokumentacji projektowej, która zgodnie z umową ma zostać wykonanana do dnia 30 kwietnia 2015 r.

 

 


 

W dniu 29 stycznia 2015 r. podpisana została umowa na zadanie pn. "Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj rewitalizacji terenu byłej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli". Wykonawcą zadania będzie firma BUDMAR Sp. z o.o., mająca siedzibę w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Krańcowa 31-33A.

Przedmiot umowy obejmuje m.in.:

a. sporządzenie opracowania projektowego (koncepcyjnego) zawierającego wstępną koncepcję zagospodarowania terenu, renowacji i aranżacji pomieszczeń, ze wskazaniem podstawowych materiałów i urządzeń, jakie zostaną zastosowane;

b. projekt budowlany wielobranżowy wraz z uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót;

c. projekty wykonawcze wielobranżowe;

d. kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;

e. projekt zagospodarowania terenu oraz projekt infrastruktury technicznej; 

f. wykonanie robót budowlanych, polegających w szczególności na: termomodernizacji dachu ze zmianą konstrukcji i wymianą pokrycia dachowego, wymianą stropów drewnianych, wykonaniem ścian działowych, prac wykończeniowych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, renowacji i ociepleniu ścian zewnętrznych, robotach instalacyjnych w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i elektrycznych, robotach montażowo-instalacyjnych dotyczących windy, zagospodarowaniu terenu w tym: wyburzenie budynków nadających się do rozbiórki, modernizacja utwardzenia terenu, modernizacja istniejących miejsc postojowych, utworzenie terenów zieleni, rozmieszczenie obiektów małej architektury,

g. opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w zakresie umożliwiającym oddanie i dopuszczenie budynku do użytkowania.

Zadanie zostało podzielone na dwa etapy. Etap pierwszy, zawierający wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji, uzgodnień, opinii, w tym w szczególności pozwolenia na budowę zakończy się do dnia 30 kwietnia 2015 r., natomiast etap drugi, obejmujący wykonanie robót budowlanych - do dnia 15 września 2015 r.

Cena umowna brutto: 4 495 650,00 zł, z czego:

dofinansowanie ze środków EFRR: 3 821 302,50 zł

wkład własny Powiatu Zduńskowolskiego: 674 347,50 zł.

 

 


 

"Projekt Arka - rewitalizacja terenu byłej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli na potrzeby funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w powiecie zduńskowolskim" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja budynku położonego przy ul. Dąbrowskiego 15 (była Komenda Powiatowa Policji) w Zduńskiej Woli. Obiekt ten, ze względu na swój historyczny charakter znajduje się pod opieką Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

Powstanie budynku datuje się na początek XX wieku. Pierwotnie pełnił on funkcję szpitala zakaźnego, natomiast po II wojnie światowej mieścił się w nim posterunek Milicji Obywatelskiej, po transformacji ustrojowej w 1989 r. budynek przekształcono w Komisariat Policji w Zduńskiej Woli.


Gruntowna przebudowa obiektu ma pozwolić na umiejscowienie w nim dwóch instytucji pełniących funkcję związaną z udzielaniem pomocy społecznej, tj. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy.

Prace objemą m.in. termomodernizację i wymianę konstrukcji dachu, wymianę istniejących stropów, wyburzenie ściałek działowych celem dostosowania pomieszczeń do nowych funkcji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, renowację i ocieplenie elewacji, wymianę instalacji oraz montaż windy. Ponadto planowane jest utworzenie w podwórku kamienicy skweru zieleni.

Całkowity koszt projektu: 5 052 280 zł.

Dofinansowanie z EFRR: 4 292 336 zł.

Wkład własny Powiatu Zduńskowolskiego: 757 471 zł.

Okres realizacji projektu: IV kwartał 2014 r. - III kwartał 2015 r.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg