naglowek.jpg
 
Dziś jest: Niedziela, 12-7-2020
Imieniny: Brunona, Jana, Wery
Portal
Prace Interwencyjne
01-02-2017

Prace interwencyjne to zatrudnienie skierowanego bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej między Pracodawcą a Starostą z upoważnienia którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy i ma na celu wsparcie bezrobotnych.

 

Prace interwencyjne stanowią wsparcie dla osób bezrobotnych, w stosunku do których został ustalony profil pomocy II.

 

Prace interwencyjne w zależności od decyzji Powiatowego Urzędu Pracy mogą trwać do 6 lub 12 miesięcy. Pracodawca jest zobowiązany stosownie do zawartej umowy do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego analogicznie przez okres 3 miesięcy lub 6 miesięcy po zakończeniu refundacji.

 

Niewywiązanie się z warunku utrzymania zatrudnienia po zakończeniu refundacji lub naruszenie innych warunków umowy powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy.

 

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu wymaganego zatrudnienia po zakończeniu refundacji kieruje się na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

W przypadku odmowy przyjęcia skierowania bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca zwraca uzyskaną pomoc w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca nie zwraca uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.

 

Refundacja części kosztów w ramach prac interwencyjnych jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz.U. z 2016 r. poz. 645, z póżn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U. 2014 r. poz. 864).

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy:

Referatu Instrumentów i Programów Rynku Pracy.

Przyjmowanie wniosków i sporządzanie umów: pok. 18 tel. (43) 823-23-27 wew. 279

Pliki do pobrania na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli

http://pupzdwola.pl/strona/prace-interwencyjne/113

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg