naglowek.jpg
 
Dziś jest: Niedziela, 12-7-2020
Imieniny: Brunona, Jana, Wery
Portal
Łącznik S8
24-02-2017

 

Informujemy, iż wszystkie wiadomości, wydarzenia i aktualności dotyczące projektu pn. "Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego" znajdują się na stronie

http://www.mof-zdunskawola-karsznice.pl/

 


Zduńska Wola, dn. 15.06.2016 r.

 

Ogłoszenie o zmianie wyników konkursu

„Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”

 

IF.272.1.12.2016 

 W związku z uzyskaniem informacji o bardzo dużym podobieństwie projektu, który został wybrany jako najlepsza praca i zajął I miejsce w przedmiotowym  konkursie do funkcjonującego już na rynku znaku graficznego (logo), Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Starosty Zduńskowolskiego z dnia 16.05.2016 r. podjęła decyzję o wezwaniu w trybie pilnym autora zwycięskiej pracy do wyjaśnień zaistniałej sytuacji, w kontekście § 4 ust. 7 (cyt. ”Projekt Logo musi być dziełem samodzielnym i oryginalnym”) oraz § 10 ust. 2 (cyt.  „Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, iż przesłane prace stanowią jego wyłączną własność i nie naruszają praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa oraz, że zaproponowane projekty są nowe i oryginalne oraz nigdzie wcześniej niepublikowane. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną w razie nieposiadania uprawnień do zgłoszenia pracy do konkursu, bądź naruszenia praw autorskich i/lub dóbr osobistych osób trzecich”) regulaminu przedmiotowego konkursu.

Wyjaśnienia zostały złożone przez Uczestnika niezwłocznie, w formie pisemnej w dniu 9 czerwca 2016 r. Autor zapewnił w nich, że praca jest dziełem samodzielnym, oryginalnym i nie była inspirowana ani wzorowana na żadnym innym dziele, jednak z uwagi na wizualne podobieństwa oraz na wynikające z tego możliwe konsekwencje prawne złożył on rezygnację z udziału w konkursie i poprosił o wykreślenie z listy laureatów.  

Z uwagi na powyższe Komisja Konkursowa w dniu 15.06.2016 r. podjęła decyzję o wykreśleniu z listy laureatów pana Alberta Nogali ze Zduńskiej Woli i wybraniu jako miejsca I. pracy, która zajęła miejsce II. w ww. konkursie, tj. pracę panów Jakuba i Mateusza Koniecznych z Firmy Bracia Konieczni z Łasku. Miejsce II zajęła zatem w konsekwencji praca pana Tomasza Donata ze Zduńskiej Woli. Miejsce III zajęła praca pani Kingi Lenke ze Zduńskiej Woli.

Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany odrębnie o miejscu i terminie podpisania umowy, uprawniającej do odbioru nagrody pieniężnej w wysokości 2 000 zł brutto.

 


W imieniu realizatorów projektu pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu na opracowanie znaku graficznego (logo) projektu pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Starosty Zduńskowolskiego z dnia 16.05.2016 r. wyłoniła zwycięzcę. Najlepszy projekt został przygotowany przez pana Alberta Nogalę ze Zduńskiej Woli.

 

Drugie miejsce zajęli panowie Jakub i Mateusz Konieczni z firmy Bracia Konieczni
z Łasku. Miejsce trzecie zajął pan Tomasz Donat ze Zduńskiej Woli.

W konkursie zostało złożonych 12 prac przez 8 uczestników.

Organizator konkursu dziękuje wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w konkursie.

Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany odrębnie o miejscu i terminie podpisania umowy, uprawniającej do odbioru nagrody pieniężnej w wysokości 2 000 zł brutto.

 

 


 

Ogłoszenie o konkursie na opracowanie znaku graficznego (logo)

W imieniu realizatorów projektu pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Powiat Zduńskowolskiego zaprasza do udziału w:

 Konkursie na opracowanie znaku graficznego (logo) projektu pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” 

Organizator:

Powiat Zduńskowolski

ul. Złotnickiego 25,

98-220 Zduńska Wola

Cel konkursu:

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu znaku graficznego (logo), które stanie się oficjalnym elementem identyfikacji wizualnej Projektu. Logo będzie wykorzystywane w związku z działalnością promocyjno-informacyjną w ramach realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu.

Warunki udziału:

Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy. Mogą w nim wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, a także osoby prawne (firmy), zajmujące się zarówno amatorsko jak i zawodowo grafiką, w szczególności: artyści plastycy, graficy, projektanci, agencje reklamowe, studenci uczelni artystycznych oraz uczniowie liceów plastycznych. Projekty wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 maja 2016 r. do godz. 12.00.

 Nagroda:

Dla autora najlepszej pracy przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 2 000 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych).

Osobami do kontaktu w sprawie konkursu są:

- Katarzyna Tomczyk – pracownik Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych
i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, tel. 43 824 42 43, e-mail:
inwestycje@powiatzdunskowolski.pl;

- Sylwia Kaźmierczak – pracownik Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych
i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, tel. 43 824 42 44, e-mail:
inwestycje@powiatzdunskowolski.pl.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora www.powiatzdunskowolski.pl.

Szczegóły uczestnictwa w konkursie dotyczące organizatora, przedmiotu konkursu, kryteriów oceny prac, kryteriów kwalifikujących uczestników, nagrody i sposobu jej przekazania zwycięzcy, miejsca i terminu składania projektów, określa regulamin konkursu będący załącznikiem do niniejszego zgłoszenia.

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.powiatzdunskowolski.pl oraz na stronach internetowych partnerów Projektu: www.lask.com.pl, www.zdunskawola.pl, www.gminazdunskawola.pl, www.gminasedziejowice.eu.

 


Pierwsze spotkanie realizacyjne partnerów projektu

W dniu 26 kwietnia 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu poświęcone kwestiom związanym z realizacją projektu.


Uczestniczyli w niej partnerzy zadania: Powiat Zduńskowolski, Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola, Gmina Sędziejowice.Ustalono harmonogram działań dotyczący realizacji projektu. Omówiono również kwestie uzyskania koniecznych decyzji administracyjnych i uzgodnień, w tym uzgodnień na włączenie do istniejącego ronda na węźle S8 Zduńska Wola Wschód z Generalną dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Dyskusja dotyczyła również kwestii organizacji zamówień publicznych, zarządzania projektem, czy nadzorem na inwestycją. Po spotkaniu zorganizowano konferencję prasową w którym uczestniczyli przedstawiciele samorządów i lokalne media. Poinformowano opinię publiczną o podpisaniu umowy o dofinansowanie i ustaleniach podjętych w trakcie spotkania.

Prace przy budowie łącznika rozpoczną się we wrześniu 2017 roku i potrwają do grudnia 2018 roku.

 

 


Podpisana umowa o dofinansowanie

W dniu 31 marca 2016 r. Powiat Zduńskowolski w imieniu realizatorów projektu pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” podpisał z Zarządem Województwa Łódzkiego umowę o dofinansowanie projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Liderem projektu jest Powiat Zduńskowolski, natomiast Partnerami: Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola i Gmina Sędziejowice.

Głównymi celami projektu są:

  • poprawa powiązań i dostępności regionalnej sieci dróg województwa łódzkiego z siecią dróg krajowych oraz transeuropejską siecią transportową TEN-T,
  • likwidacja „wąskiego gardła” w sieci transportowej regionu,
  • poprawa dostępności komunikacyjnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia spójności przestrzennej, gospodarczej i społecznej regionu, podniesienia atrakcyjności terenów wokół węzła drogi ekspresowej S8, a co za tym idzie aktywizacji lokalnego rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu. Dzięki realizacji otwarte zostaną tereny inwestycyjne wokół węzła drogi ekspresowej S8 na terenie Gminy i Miasta Zduńska Wola oraz Gminy Sędziejowice a także zapewniony zostanie bezpośredni dostęp do planowanej do realizacji platformy multimodalnej.

W ramach realizacji projektu planuje się zaprojektowanie i wybudowanie 4,3 km nowej drogi powiatowej między węzłem drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Wschód a drogą wojewódzką (dotychczasową drogą krajową 12 (14)). Administracyjnie 2,645 km drogi znajdować się będzie na terenie powiatu zduńskowolskiego a 1,655 km na terenie powiatu łaskiego.

W korytarzu drogi planuje się umieszczenie: jezdni, zieleni izolacyjnej, ścieżki rowerowej, chodnika, rowów przydrożnych, oświetlenia drogowego, pasa infrastrukturalnego, przeznaczonego na przyszłą budowę infrastruktury technicznej w zależności od potrzeb (energetyczną, gazową, wodną i kanalizacyjną, kanał teletechniczny). Infrastruktura ta będzie wykonana w ramach odrębnych projektów inwestycyjnych i nie stanowi zakresu rzeczowego Projektu.

Termin realizacji projektu to: kwiecień 2016 r. - grudzień 2018 r.

 

Całkowity koszt realizacji Projektu: 32 045 210,65 zł.

Wartość dofinansowania na poziomie 85 % wydatków kwalifikowalnych wynosi
26 643 429,04 zł.

Koszty kwalifikowalne Projektu:                31 345 210,64 zł.

Koszty niekwalifikowalne Projektu:           700 000,01 zł.

Wkład własny realizacji Projektu:             5 401 781,61 zł

Wkład własny zostanie pokryty przez wszystkich Partnerów Projektu w wysokościach:

Powiat Zduńskowolski:  2 700 890,81 zł,

Powiat Łaski:               540 178,16 zł,

Gmina Zduńska Wola:   810 267,24 zł,

Gmina Sędziejowice:     810 267,24 zł,

Miasto Zduńska Wola:   540 178,16 zł.

W imieniu realizatorów projektu pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Powiat Zduńskowolskiego zaprasza do udziału w:

Konkursie na opracowanie znaku graficznego (logo) projektu pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”.

 

Organizator:

Powiat Zduńskowolski

ul. Złotnickiego 25,

98-220 Zduńska Wola

 

Cel konkursu:

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu znaku graficznego (logo), które stanie się oficjalnym elementem identyfikacji wizualnej Projektu. Logo będzie wykorzystywane w związku z działalnością promocyjno-informacyjną w ramach realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu.

 

Warunki udziału:

Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy. Mogą w nim wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, a także osoby prawne (firmy), zajmujące się zarówno amatorsko jak i zawodowo grafiką, w szczególności: artyści plastycy, graficy, projektanci, agencje reklamowe, studenci uczelni artystycznych oraz uczniowie liceów plastycznych. Projekty wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 maja 2016 r. do godz. 12.00.

 

 

 

Nagroda:

Dla autora najlepszej pracy przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 2 000 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych).

 

Osobami do kontaktu w sprawie konkursu są:

- Katarzyna Tomczyk – pracownik Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych
i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, tel. 43 824 42 43, e-mail:
inwestycje@powiatzdunskowolski.pl;

- Sylwia Kaźmierczak – pracownik Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych
i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, tel. 43 824 42 44, e-mail:
inwestycje@powiatzdunskowolski.pl.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora www.powiatzdunskowolski.pl.

 

Szczegóły uczestnictwa w konkursie dotyczące organizatora, przedmiotu konkursu, kryteriów oceny prac, kryteriów kwalifikujących uczestników, nagrody i sposobu jej przekazania zwycięzcy, miejsca i terminu składania projektów, określa regulamin konkursu będący załącznikiem do niniejszego zgłoszenia.

 

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.powiatzdunskowolski.pl oraz na stronach internetowych partnerów Projektu: www.lask.com.pl, www.zdunskawola.pl, www.gminazdunskawola.pl, www.gminasedziejowice.eu.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg