naglowek.jpg
 
Dziś jest: Środa, 03-3-2021
Imieniny: Kingi, Maryna, Tycjana
Portal
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
10-11-2016
Załączniki:

Wyciąg z Regulaminu Pracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr  149/2013 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 17 grudnia 2013 r.

§ 1. Celem utworzenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego zwanego dalej „Centrum” jest wspomaganie działań Starosty Zduńskowolskiego w realizacji zadań z zarządzania kryzysowego oraz zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji Starosty i organów uprawnionych do uruchamiania i realizacji zadań ujętych w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Powiatu.

 

§  2. Centrum współdziała z innymi Centrami Zarządzania Kryzysowego, służbami, strażami i inspekcjami, instytucjami publicznymi i podmiotami prywatnymi oraz osobami
w realizacji powyższych zadań.

 

§ 3. Zasięg działania Centrum obejmuje administracyjny obszar Powiatu Zduńskowolskiego.

 

§  6. Do zadań Centrum należy:

1) pełnienie całodobowych dyżurów w celu zapewnienia przepływu informacji dla potrzeb zarządzania kryzysowego,

2) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;

3) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;

4) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze
i humanitarne;

5) dokumentowanie zadań prowadzonych przez Centrum;

6) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa.

 

§ 7. 1. Centrum współpracuje z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej oraz współdziała z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne, a w szczególności z:

1) Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Łódzkiego;

2) Gminnymi Centrami Zarządzania Kryzysowego Powiatu Zduńskowolskiego;

3) Powiatowymi Centrami Zarządzania Kryzysowego powiatów ościennych: poddębickiego, sieradzkiego, łaskiego;

4) osobami pełniącymi całodobowy dyżur w gminach: Zduńska Wola, Zapolice, Szadek, miasto Zduńska Wola;

5) Powiatowym stanowiskiem Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli;

6) Całodobowymi służbami dyżurnymi: Komendy Powiatowej Policji, Pogotowia Ratunkowego,  Zakładu energetycznego, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
w Sieradzu;

7) Dyżurnymi: Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego;

8) mediami lokalnymi.

2. W przypadkach, o których mowa w § 10, Centrum współpracuje ponadto ze sztabami i innymi zespołami zadaniowymi powołanymi w związku z zaistniałą sytuacją.

 

§ 8. Na Centrum spoczywa obowiązek podjęcia działań w zakresie zarządzania kryzysowego od chwili otrzymania informacji o wystąpieniu zagrożenia do czasu ustania przesłanek kwalifikujących dane zdarzenie jako sytuację kryzysową. Centrum niezwłocznie informuje o zaistniałym zdarzeniu organy odpowiednio wyższego i niższego szczebla, przedstawiając jednocześnie swoją ocenę sytuacji oraz informacje o zamierzonych działaniach.

 

§ 10. W czasie obowiązywania stanu klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego, stanu wojennego oraz wystąpienia przesłanek do sytuacji kryzysowej, o której mowa w art. 2 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, do pracy w Centrum mogą być skierowani pracownicy innych wydziałów Starostwa.

 

§ 11. 1. Obsługę Centrum Zapewnia Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego Starostwa .

2. W godzinach urzędowania Starostwa dyżur pełni wyznaczony pracownik Wydziału.

3. Po godzinach pracy oraz w dni wolne od pracy pełniony jest dyżur domowy prowadzony przez wyznaczonego pracownika Starostwa.

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 149 /2013

 STAROSTY ZDUŃSKOWOLSKIEGO

 z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie zasad funkcjonowania Powiatowego Centrum

Zarządzania Kryzysowego 


           Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. z 2013 r. poz. 1166) oraz § 18 pkt. 3 pkt 4) lit. a) Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli zarządzam, co następuje:


§ 1. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego realizuje zadania Starosty z zakresu zarządzania kryzysowego. W szczególności pełni całodobowy dyżur w celu zapewnienia przepływu informacji oraz realizuje obowiązek podjęcia działań w zakresie zarządzania kryzysowego w przypadku otrzymania informacji o wystąpieniu zagrożenia (art. 21 ustawy o zarządzaniu kryzysowym).


§ 2. Siedziba Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli ul. Złotnickiego 25.


§ 3. Obsługę Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego zapewnia Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.


§ 4. Nadzór nad Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego sprawuje Kierownik Referatu ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa.


§ 5. Zadania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, strukturę oraz szczegółową organizację pracy, określa Regulamin Pracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.


§ 7. Traci moc Zarządzenie Nr 2/2012 Starosty Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie zasad funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.


§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 roku


Starosta Zduńskowolski

                                                                                                                      Wojciech Rychlik


 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg