naglowek.jpg
 
Dziś jest: Czwartek, 25-2-2021
Imieniny: Almy, Cezarego, Jarosława
Portal
Instrumenty rynku pracy
20-12-2016

 

POŚREDNICTWO  PRACY

Istotą pośrednictwa pracy jest:

 • udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
 • pozyskiwanie ofert pracy,
 • upowszechnianie ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnionej przez ministra właściwego do spraw pracy,
 • udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
 • informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
 • inicjowanie i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,
 • współdziałanie powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania,
 • informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

 

Pośrednictwo pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców realizowane przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy jest prowadzone nieodpłatnie, zgodnie z zasadami:

 • dostępności usług pośrednictwa pracy dla poszukujących pracy oraz dla pracodawców
 • dobrowolności - oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy,
 • równości - oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym
  i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną,
 • jawności - oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy.

 

Pośrednictwo Pracy prowadzone jest w formie:

 • indywidualnych kontaktów pośrednika pracy z bezrobotnym lub poszukującym pracy,
 • giełdy pracy, która umożliwia bezpośredni kontakt pracodawcy z grupą kandydatów do pracy dobraną przez pośrednika pracy. Organizowane są w sytuacji, gdy pracodawca wyraża chęć bezpośredniego spotkania z większą grupą kandydatów do pracy na zgłoszone stanowisko pracy i w tym samym zawodzie,
 • targów pracy, które są zbiorową prezentacją ofert pracy zawierających dane umożliwiające identyfikację pracodawcy. Informacje o wszelkich wolnych miejsca pracy dostępne są w jednym miejscu.

 

Pracodawca ma możliwość zgłoszenia oferty pracy poprzez:

 • zgłoszenie krajowej oferty pracy przez internet
 • zgłoszenie krajowej oferty pracy przez e-mail
 • zgłoszenie krajowej oferty pracy w sposób tradycyjny
 • zgłoszenie krajowej oferty pracy poprzez stronę www:praca.gov.pl

Szczegółowych informacji  udzielają pracownicy

Referatu Usług Rynku Pracy

pok. 1 tel. 43 823 23 27 wew. 265
           
pok. 8 tel.43 823 23 27 wew. 264

pok. 9 tel. 43 823 23 27 wew. 262

Bezpośredni numer telefonu do pośrednika pracy, który obsługuje pracodawców:

43  824 71 33,  

nr telefonu komórkowego  516 497 214    

Jednocześnie informujemy, że każdy doradca klienta ma przydzieloną grupę klientów podzieloną wg alfabetycznego wykazu nazwisk.

 

 

Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30. roku życia

 


CEL:

Celem tego rozwiązania jest zachęcenie pracodawców i przedsiębiorców do zatrudniania osób młodych poprzez gwarantowanie refundacji części kosztów pracy do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od pracodawcy.

Refundacja może być przyznana za zatrudnienie skierowanego do pracy bezrobotnego do 30. roku życia, który podjął to zatrudnienie oraz ustalono dla niego II profil pomocy i zaplanowano tę formę pomocy w indywidualnym planie działania.

 

Refundację może otrzymać pracodawca lub przedsiębiorąca. Warunkiem przyznania refundacji jest:

 • zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30. roku życia przez okres 24 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym 12 miesięcy refundacji;
 • niezmniejszenie w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy

 

JAKIE SĄ OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRZEDSIĘBIORCY:

Pracodawca i przedsiębiorca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 12 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji pod rygorem zwrotu otrzymanych środków.

 

WYSOKOŚĆ POMOCY FINANSOWEJ:

Starosta zwraca Wnioskodawcy, który zatrudnił w ramach przyznanej refundacji skierowanego bezrobotnego do 30. roku życia na okres 12 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia (przy czym minimalne wynagrodzenie będzie podstawą do refundacji) w przypadku proponowanego wynagrodzenia w wysokości powyżej minimalnego wynagrodzenia, a w przypadku proponowanego wynagrodzenia  w wysokości minimalnego lub poniżej (dotyczy pierwszej pracy), podstawą  do refundacji będzie 95% proponowanego wynagrodzenia.

 

Więcej informacji: pok. 20, numer telefonu 43 823 23 27 wew. 260

 

 

BON SZKOLENIOWY

Bon szkoleniowy stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.

Bon może otrzymać zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy osoba bezrobotna, która:

 • o nie ukończyła 30. roku życia,
 • o złożyła wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego,
 • o uprawdopodobniła podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej po zakończeniu szkolenia.

Bony szkoleniowe nie są przewidziane dla osób poszukujących pracy.

W ramach bonu szkoleniowego starosta finansuje bezrobotnemu (do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia) koszty:

 1. jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;
 2. niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;
 3. przejazdu na szkolenia – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:
  1. do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,
  2. powyżej 150 zł do 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;
 4. zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:
  1. do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,
  2. powyżej 550 zł do 1100 zł – w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin,
  3. powyżej 1100 zł do 1500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.

Maksymalna wartość kosztów związanych ze szkoleniem, które można pokryć z bonu szkoleniowego wynosi 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego.

 Więcej informacji: pok. 2, numer telefonu 43 823 23 27 wew. 257


Bon stażowy

Bon stażowy dla osoby bezrobotnej do 30. roku życia.

 Przyznanie bonu stażowego następuje na podstawie Indywidualnego Planu Działania.

 • Bon wydany na wniosek bezrobotnego stanowi gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy.
 • W ramach bonu stażowego starosta finansuje:
  • koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu - w formie ryczałtu, do wysokości 600 zł, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł, łącznie ze stypendium
  • koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych - w formie wpłaty na konto wykonawcy badania.
 • Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, starosta wypłaca premię w wysokości 1500 zł.
  • Premia stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.
  • Kwota premii oraz maksymalna kwota ryczałtu podlegają waloryzacji z dniem 1 czerwca o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku. Nie dokonuje się waloryzacji w przypadku gdy średnioroczny poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem nie zmienił się lub uległ zmniejszeniu.
  • Minister właściwy do spraw pracy, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, kwoty premii i kosztów przejazdu po waloryzacji.
 • Stypendium stażowe wypłacane jest na zasadach art. 53. ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • Staż odbywany w ramach bonu stażowego podlega zasadom i ustaleniom dotychczas stosowanych do stażu odbywanego na podstawie art. 53 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Więcej informacji: pok. 19, numer telefonu 43 823 23 27 wew. 280

 


Bon na zasiedlenie

Na wniosek bezrobotnego do 30. roku życia starosta, na podstawie umowy, może przyznać bon na zasiedlenie w związku z podjęciem przez niego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:

1) z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym;

2) odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;

3) będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

 2. Środki Funduszu Pracy przyznane w ramach bonu na zasiedlenie, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę, przeznacza się na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

 3. Bezrobotny, który otrzymał bon na zasiedlenie, jest obowiązany w terminie:

1) do 30 dni od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;

2) do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przedstawić powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;

3) do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy.

 4. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. 3, mogą być przekazywane w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu przepisów o prawie pocztowym lub w postaci elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą właściwego urzędu pracy.

 5. W przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w ust. 3:

1) pkt 1 i 2 – kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi w całości w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty;

2) pkt 3 – kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi proporcjonalnie do udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. )

 

Więcej informacji: pok. 18, numer telefonu 43 823 23 27 wew. 279

 

 

Staże

Staż – oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.


Starosta może skierować do odbywania stażu osoby bezrobotne przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy, natomiast osoby bezrobotne, które nie ukończyły 30 roku życia na okres do 12 miesięcy.


Osobę bezrobotną Starosta może skierować do odbywania stażu do:

 1. pracodawcy,
 2. rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
 3. pełnoletniej osoby fizycznej, zamieszkującej i prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej.

Warunki odbywania stażu:

 1. Staż w miejscu pracy odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Starostę z pracodawcą według programu określonego w umowie. Przy ustaleniu programu powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego,
 2. Nadzór nad odbywaniem stażu przez bezrobotnego sprawuje starosta. Pracodawca po zakończeniu realizacji programu wydaje opinię zawierającą informację o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego. Starosta wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu,
 3. Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych,
 4. Bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywał staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych,
 5. U organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Natomiast u organizatora stażu, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny,
 6. Bezrobotnemu odbywającemu staż przysługuje prawo do okresów odpoczynku na zasadach przewidzianych dla pracowników oraz prawo do równego traktowania na zasadach przewidzianych w przepisach rozdziału IIa w dziale pierwszym ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy,
 7. Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż, pracodawca jest zobowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu,

Informacje dla osoby bezrobotnej odbywającej staż

Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Bezrobotnemu uprawnionemu do zasiłku dla osób bezrobotnych, za okres, w których przysługuje stypendium z tytułu odbywania stażu, zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje.


 • Osoba bezrobotna, która z własnej winy nie ukończyła stażu:
  • Jest obowiązana do zwrotu kosztów zorganizowania stażu: koszty przejazdu i koszty badań lekarskich, jeżeli były refundowane przez Urząd Pracy,
  • Zostaje pozbawiona statusu bezrobotnego na okres:
   - 120 dni – w przypadku pierwszej odmowy,
   - 180 dni – w przypadku drugiej odmowy,
   - 270 dni – w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy,

  Starosta:

 • pozbawia statusu bezrobotnego, który pozostaje niezdolny do pracy wskutek choroby lub przebywania w zamkniętym ośrodku odwykowym przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego.
 • nie może pozbawić statusu bezrobotnego kobiety w ciąży oraz w okresie 30 dni po dniu porodu z powodu ,związanej z ciążą i porodem, niezdolności do pracy trwającej przez nieprzerwany okres 90 dni, z wyłączeniem przypadku złożenia wniosku pozbawienie tego statusu przez samą bezrobotną.

 

Okres pobierania stypendium:

 • Wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Nie wlicza się jednak do:
  - okresów wymaganych do nabycia prawa i długości okresu pobierania zasiłku,
  - okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego,
  - stażu pracy określonego w odrębnych przepisach, wymaganego do wykonywania niektórych zawodów.

 

Więcej informacji: pok. 19, numer telefonu 43 823 23 27 wew. 280

 


Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

 

Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej może otrzymać osoba:

 • zarejestrowana jako bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy, absolwent centrum integracji społecznej albo absolwentem klubu integracji społecznej;
 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, prac społecznie użytecznych, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych, a także udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja;
 • nie przerwała z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych, indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja lub innej formy pom  ocy określonej w ustawie;
 • po skierowaniu podjęła szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie;
 • nie otrzymała dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
 • nie prowadziła działalności gospodarczej i nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej; nie była w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
 • nie złożyła wniosku do innego urzędu.

UWAGA:

Przyznanie wsparcia jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy sytuacji i szans na rynku pracy osoby bezrobotnej oraz indywidualnego planu działania ustalonego z doradcą w urzędzie.

 

Osoba powinna złożyć w powiatowym urzędzie pracy (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej) kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek oraz przedstawić zabezpieczenie prawne na wypadek zwrotu dotacji. Możliwość uzyskania dotacji uzależniona jest od środków finansowych, którymi dysponuje powiatowy urząd pracy.

 

Po otrzymaniu dotacji należy założyć własną działalność gospodarczą (w terminie wskazanym w umowie), a otrzymane środki wykorzystać zgodnie ze złożonym wnioskiem. Osoba będzie zobowiązana do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od jej rozpoczęcia oraz nieskładania w tym okresie wniosku o jej zawieszenie. Na udokumentowanie i rozliczenie poniesionych wydatków będzie miała 2 miesiące od dnia podjęcia działalności. Osoba będzie zmuszona otrzymane środki wraz z odsetkami zwrócić w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, jeżeli będzie prowadziła działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszy inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków.

 

Więcej informacji: pok. 18, numer telefonu 43 823 23 27 wew. 279


Prace interwencyjne

 

Prace interwencyjne to zatrudnienie skierowanego bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej między Pracodawcą a Starostą z upoważnienia którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy i ma na celu wsparcie bezrobotnych.

Prace interwencyjne stanowią wsparcie dla osób bezrobotnych, w stosunku do których został ustalony profil pomocy II.

 Prace interwencyjne w zależności od decyzji Powiatowego Urzędu Pracy mogą trwać do 6 lub 12 miesięcy. Pracodawca jest zobowiązany stosownie do zawartej umowy do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego analogicznie przez okres 3 miesięcy lub 6 miesięcy po zakończeniu refundacji.

Niewywiązanie się z warunku utrzymania zatrudnienia po zakończeniu refundacji lub naruszenie innych warunków umowy powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu wymaganego zatrudnienia po zakończeniu refundacji kieruje się na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

W przypadku odmowy przyjęcia skierowania bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca zwraca uzyskaną pomoc w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca nie zwraca uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.

 Refundacja części kosztów w ramach prac interwencyjnych jest udzielana zgodnie                            z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

Więcej informacji: pok. 18, numer telefonu 43 823 23 27 wew. 279

 

 

Prace społecznie użyteczne

 

Do wykonywania prac społecznie – użytecznych może być skierowana osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku korzystająca ze świadczeń z pomocy społecznej.

Prace te mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo.

 

Więcej informacji: pok. 19, numer telefonu 43 823 23 27 wew. 280

 

 


Roboty publiczne

 

 

Roboty publiczne polegają na zatrudnieniu osób bezrobotnych w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez:

   -  powiaty (z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy)

   -  gminy,

   -  organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i  turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej,

   -  spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

 Do robót publicznych będą kierowane jedynie osoby mogące korzystać z tej formy na podstawie art. 33 ust. 2c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 Powiatowy Urząd Pracy w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia i podjętej decyzji. W przypadku, gdy wniosek jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny Urząd wyznacza wnioskodawcy co najmniej 7 dniowy termin na jego uzupełnienie. Wniosek nieuzupełniony we wskazanym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

 Organizator robót publicznych może wskazać pracodawcę, u którego będą wykonywane roboty publiczne. W przypadku wskazania pracodawcy beneficjentem pomocy publicznej jest wskazany pracodawca jeżeli zgodnie z zawartą umową będzie on uzyskiwał refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody, oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych.

 Organizator załącza do wniosku oświadczenie o niezaleganiu w dniu jego złożenia z zapłatą wynagrodzeń pracownikom, należnych składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznoprawnych

 Zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych następuje na podstawie umowy zawartej przez Urząd ze wskazanym przez organizatora pracodawcą .

 Pomoc udzielana pracodawcom i przedsiębiorcom w ramach robót publicznych jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 


 Więcej informacji: pok. 19, numer telefonu 43 823 23 27 wew. 280

 

 


Refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy

 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego jest instrumentem rynku pracy mającym na celu wsparcie zatrudnienia osób bezrobotnych. Oznacza zwrot kosztów poniesionych przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego na to stanowisko przez PUP.

O refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, nie wyższą niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia, może ubiegać się:

 • podmiot prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku (do wskazanego okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu jej zawieszenia) 
 • producent rolny zatrudniający w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej 1 pracownika na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • niepubliczne przedszkole i szkoła prowadzące działalność przez okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może być przez Starostę uwzględniony, w przypadku spełniania przez podmiot łącznie następujących warunków:

 • w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku podmiot nie mógł zmniejszyć wymiaru czasu pracy pracownika i rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników,
 • nie zalega  w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych,
 • nie zalega w dniu złożenia wniosku z opłacaniem w terminie innych danin publicznych,
 • nie posiada w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,
 • nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony.

Umowa o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zawiera zobowiązanie podmiotu do:

 • zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku, w pełnym wymiarze czasu pracy, skierowanego bezrobotnego przez okres 24 miesięcy,
 • utrzymania przez okres 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją,
 • zwrotu w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Starosty, otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi, w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudniania na utworzonych stanowiskach pracy skierowanych bezrobotnych w przypadku:
  • zatrudniania na utworzonym stanowisku skierowanego lub skierowanych bezrobotnych w pełnym wymiarze czasu pracy łącznie przez okres krótszy niż 24 miesiące.
  • naruszenia innych warunków umowy o refundację,
 • zwrotu w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Starosty, otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi, w przypadku:
  • naruszenia pozostałych warunków umowy.
 • zwrotu równowartości odzyskanego podatku od zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej refundacji.

 

Więcej informacji: pok. 18, numer telefonu 43 823 23 27 wew. 279

 

 

 

Szkolenia

Cel:

 • umożliwienie osobie bezrobotnej uzyskania, uzupełnienia lub doskonalenie  umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy,
 • zagwarantowanie zatrudnienia osobie przeszkolonej na podstawie trójstronnej umowy
  szkoleniowej zawartej pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową.

Czas trwania:

 • szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem  szkolenia w danym zawodzie do 12 miesięcy,
 • w przypadku osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej  niż 24 miesięcy.

Wysokość pomocy finansowej:

 • koszt szkolenia jednej osoby bezrobotnej w danym roku nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia,
 • osobie bezrobotnej uczestniczącej w szkoleniu skierowanej przez starostę przysługuje stypendium, którego wartości wynosi miesięcznie 120% kwoty zasiłku, jeżeli       
  miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku  
  niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się  proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% kwoty zasiłku.

 

Więcej informacji: pok. 2, numer telefonu 43 823 23 27 wew. 257

 

 

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

 

Środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przeznaczone są na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców.

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

 

Kto może skorzystać ze środków KFS?

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy. PRACODAWCA to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika

Środki KFS można przeznaczyć na:

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku
  z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS;
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

W ramach KFS starosta może przyznać pracodawcy środki na sfinansowanie kosztów kształcenia w wysokości:

 • do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EUR).

Uwaga! Przy wyliczaniu wkładu własnego pracodawcy:

 • uwzględnia się wyłącznie koszty samego kształcenia ustawicznego
 • nie uwzględnia się innych kosztów, które pracodawca ponosi w związku z udziałem pracowników w kształceniu ustawicznym, np. wynagrodzenia za godziny nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w zajęciach, kosztów delegacji
  w przypadku konieczności dojazdu do miejscowości innej niż miejsce pracy itp.
 • pracodawca winien zawrzeć z pracownikiem , któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego, umowę określającą prawa i obowiązki stron.
 • pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) zobowiązany jest zwrócić pracodawcy poniesione koszty, na zasadach określonych w umowie, a następnie on zwraca je do urzędu.
 • świadczenie przyznawane jest na pisemny wniosek pracodawcy. Wypełnione i podpisane wnioski należy składać w sekretariacie PUP (pok. 12) lub pocztą.
 • PUP będzie rozpatrywać wnioski pracodawców zgodnie z kolejnością ich wpływu
  i w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku informować pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.

 

Jak starać się o środki z KFS?

Pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. We wniosku należy podać dane pracodawcy, wskazać działania do dofinansowania, liczbę osób, których finansowanie dotyczy, koszty kształcenia ustawicznego ogółem i wnioskowaną kwotę dofinansowania.

 

W jaki sposób przyznawane są pracodawcy środki z KFS?

Wnioski są rozpatrywane w kolejności zgłoszeń - do wyczerpania limitu środków KFS, jakim dysponuje powiatowy urząd pracy.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta (urząd pracy w imieniu starosty) zawiera z pracodawcą umowę o finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i/lub pracodawcy.

 

W umowie ustala się m.in.:

 • wysokość środków KFS na finansowanie kształcenia,
 • sposób i termin rozliczenia otrzymanych środków,
 • warunki zwrotu przez pracodawcę środków w przypadku nieukończenia kształcenia ustawicznego przez uczestnika,
 • warunki zwrotu przez pracodawcę środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
 • zobowiązanie pracodawcy do przekazania na żądanie starosty danych do monitoringu wydatkowania środków.

 

Starosta ma prawo kontrolować realizację umowy.

Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Pracodawca będący przedsiębiorcą dołącza do wniosku o zawarcie umowy na dofinansowanie kształcenia ustawicznego dokumenty pozwalające na ocenę spełniania warunków dopuszczalności pomocy de minimis.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać u specjalisty ds. rozwoju zawodowego

pokój nr 2, tel. 43 823 23 27, wew. 257

 

 

Wszelkie inne informacje oraz pliki do pobrania znajdują się na stronie

Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli

http://pupzdwola.pl/

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg