naglowek.jpg
 
Dziś jest: Niedziela, 12-7-2020
Imieniny: Brunona, Jana, Wery
Portal
Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON
01-02-2017

Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON

 

Pracodawca może ubiegać się o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zduńskiej Woli jako osoba bezrobotna bądź poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu do wysokości piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy.

 

Warunki ubiegania się i przyznawania środków:

 

1. O przyznanie zwrotu kosztów może ubiegać się pracodawca, który:

 • prowadzi działalność co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych,
 • zobowiąże się do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej przez okres co najmniej 36 miesięcy
  w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej,
 • w stosunku do którego nie toczy się postępowanie upadłościowe i nie został zgłoszony
  wniosek o jego likwidację
 • nie posiada zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON, ZUS, US,

2. Warunkiem ubiegania się o przyznanie środków jest złożenie wniosku Wn-W wraz z wymaganymi załącznikami. W terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku , jednak nie wcześniej niż w dniu otrzymania przez Urząd uchwały Rady Powiatu o podziale środków Funduszu, Starosta pisemnie informuje Pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia:

 •  w przypadku negatywnego rozpatrzenia sporządza uzasadnienie,
 •  w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wzywa Pracodawcę do negocjacji warunków umowy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. Umowę w sprawie przyznania środków PFRON na refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy zawiera się w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia zakończenia negocjacji.

 

4. Zakup wyposażenia Pracodawca dokumentuje fakturami VAT, rachunkami lub dowodem zapłaty, z udokumentowanym sposobem płatności, wystawionymi po dniu podpisania umowy. Zwrotowi podlegają w szczególności koszty poniesione przez pracodawcę na zakup środków trwałych stanowiących bezpośrednie wyposażenie stanowiska pracy.

Refundacji nie podlegają koszty poniesione przed dniem podpisania umowy o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON.

 

5. Refundacja zostaje dokonana po złożeniu wniosku w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, przedstawieniu kopii umowy o pracę zawartej z osobą zatrudnioną na refundowanym stanowisku, orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność tej osoby oraz pod warunkiem wydania przez Państwową Inspekcje Pracy pozytywnej opinii o przystosowaniu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na wyposażonym stanowisku pracy lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku.

 
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Instrumentów i Programów Rynku Pracy
Przyjmowanie wniosków i sporządzanie umów: pok.18 tel. (43) 823-23-27 wew. 279
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg