naglowek.jpg
 
Dziś jest: Czwartek, 16-8-2018
Imieniny: Joachima, Nory, Stefana
Portal
Aktywna Dolina Rzeki Warty
23-04-2018


20.04.2018 r.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych w Beleniu, 24 kwietnia br.
20.04.2018 r.

W dniu 11.04.2018 r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 projektu Aktywna Dolina Rzeki Warty. Na spotkaniu zaprezentowano mieszkańcom projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego od skrzyżowania w Porębach do drogi w kierunku Belenia i Strońska oraz przebudowy drogi nr 4908E w Piaskach.

Podczas spotkania uczestnicy mogli zapoznać się z planami dotyczącymi budowy wjazdów do posesji oraz zakresem niezbędnych do wykonania inwestycji wykupów nieruchomości. Mogli też wnosić swoje uwagi do projektów.

Ciąg pieszo rowerowy w Piaskach będzie częścią szlaku turystycznego wiodącego od Wojsławic w gminie Zduńska Wola do Strońska w gminie Zapolice. W ramach projektu zbudowanych zostanie 13 km ciągów pieszo-rowerowych.

 

 


 

 

9.04.2018 r.

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych w Piaskach, 11 kwietnia br.


 


 

 

15. 03. 2018 r.

 

W dniu 15.03.2018r. w Szkole Podstawowej w Wojsławicach odbyły się konsultacje społeczne dotyczące  projektu budowy ścieżki pieszo - rowerowej prowadzącej wzdłuż drogi powiatowej nr 4903 od Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach, przez Korczew do Tymienic. Dokumentacja przedstawiona na spotkaniu stanowi jeden z odcinków ciągów pieszo – rowerowych budowanych w ramach  projektu "Aktywna Dolina Rzeki Warty". Mieszkańcom zaprezentowano mapy, na których można było zobaczyć przebieg ciągu, działki przeznaczone do wykupu, usytuowanie zjazdów czy wycięcie drzew.

Pozostałe odcinki, na których będą budowane ciągi pieszo – rowerowe w ramach ADRW to: Poręby - Piaski, Piaski – Strońsko oraz odcinek miejski Piwna – Paprocka.

 

 

 

07.03.2017

 

 

 


 

 

15-09-2017

 

W dniu 11 września 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli podpisana została umowa pomiędzy Powiatem Zduńskowolskim a wykonawcą zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „ Zaprojektowanie i budowa ciągów rowerowo – pieszych wraz z wykonaniem infrastruktury szlaku turystycznego na terenie powiatu zduńskowolskiego” w ramach projektu „Aktywna Dolina Rzeki Warty”, konsorcjum firm składające się z Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., Czartki 60, 98-200 Sieradz – Lider konsorcjum oraz Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski – Partner konsorcjum.

 

Wartość umowy opiewa na kwotę 13 185 000,01 zł.

 

Projekt będzie realizowany w latach 2017-2019 i zakłada utworzenie i oznakowanie szlaku rowerowego i pieszego o długości niemal 27 km biegnącego z miejscowości Wojsławice przez Zduńską Wolę, Piaski, Strońsko do  Zapolic. W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę ponad 13 km ciągów pieszo – rowerowych, oznakowanie obiektów i atrakcji turystycznych, utworzenie  2 Punktów Informacyjnych i 8 Miejsc Odpoczynku Rowerzystów na trasie szlaku. Ponadto częścią projektu są inwestycje na terenie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego min. utworzenie wypożyczalni rowerów oraz kijków Nordic Walking, siłowni zewnętrznej, Punktu Informacyjnego i parkingu, tak aby ośrodek stał się bazą wypadową dla turystów.


Prace projektowe i roboty budowlane zostaną wykonane w 4 etapach:

Etap I obejmujący wykonanie kompletnej dokumentacji wraz z niezbędnymi decyzjami oraz uzgodnieniami i innymi zezwoleniami wymaganymi przepisami prawa oraz wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem Punktu Informacyjnego i Miejsca Odpoczynku Rowerzystów (MOR) na terenie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Dolnej 41 w Zduńskiej Woli oraz Punktu Informacyjnego przy ul. Getta Żydowskiego 4 w Zduńskie Woli.

w terminie do 15.06.2018r.

 

Etap II obejmujący wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy infrastruktury ciągu pieszo–rowerowego w miejscowości Piaski z uwzględnieniem przebudowy drogi powiatowej nr 4908E w miejscowości Piaski wraz z budową infrastruktury miejsca odpoczynku rowerzystów MOR 5 w miejscowości Piaski na działce nr 728,

w terminie do 16.11.2018r.

 

Etap III obejmujący wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy infrastruktury ciągu pieszo–rowerowego na odcinku od miejscowości Tymienice do miejscowości Wojsławice wraz z budową infrastruktury  miejsc odpoczynku rowerzystów: MOR 3 w Korczewie na działce nr 191/1, MOR 4 w Wojsławicach na terenie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego;

w terminie do 30.11.2018

 

Etap IV obejmujący wykonanie robót budowlanych w zakresie:

1. budowy infrastruktury ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od miejscowości Piaski do miejscowości Strońsko wraz z budową infrastruktury  miejsc odpoczynku rowerzystów:

-  MOR 7 w Strońsku na działce nr 194,

- MOR 8 w Zapolicach na terenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach,

2. budowy infrastruktury ciągów pieszo – rowerowych na odcinku ul. Piwna – ul. Paprocka,

3. wykonania oznakowania szlaku turystycznego rowerowego i pieszego wraz z oznakowaniem obiektów i atrakcji turystycznych;

w terminie do 31.07.2019 r.

 

 


04-05-2017

 

Powiat Zduńskowolski ogłasza przetarg na zaprojektowanie, wybudowanie i przekazanie Zamawiającemu wraz z dokumentacją zezwalającą na użytkowanie, wolnych od wad: infrastruktury ciągów pieszo – rowerowych w mieście i gminie Zduńska Wola oraz gminie Zapolice wraz z inwestycją w zakresie przebudowy drogi nr 4908E w miejscowości Piaski niezbędnej do budowy ciągów pieszo – rowerowych, utworzeniem i oznakowaniem szlaku turystycznego rowerowego i pieszego oraz budową i przebudową infrastruktury punktów informacyjnych i miejsc odpoczynku rowerzystów oraz zagospodarowaniem terenów do nich przyległych w ramach zamówienia „Zaprojektowanie i budowa ciągów pieszo – rowerowych wraz z wykonaniem infrastruktury szlaku turystycznego na terenie powiatu zduńskowolskiego” realizowanego w ramach projektu „Aktywna Dolina Rzeki Warty” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, w sekretariacie na I piętrze pok. nr 8
do dnia 08.05.2017 r. do godziny 11:00.

 Szczegółowy opis zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami dostępny na stronie internetowej www.bip.powiatzdunskowolski.pl

 


 

W imieniu realizatorów projektu pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Powiat Zduńskowolski informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu na opracowanie znaku graficznego (logo) projektu pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty” Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Starosty Zduńskowolskiego z dnia 08.02.2017 r. wyłoniła zwycięzcę. Najlepszy projekt został przygotowany przez pana Zbigniewa Pelona z Opola. Drugie miejce zajął pan Mirosław Wiśniewski z Gdańska za projekt nr 2. Miejsce trzecie zajął pan Piotr Felszyński z Krakowa. W konkursie zostało złożonych 26 prac. Organizator konkursu dziękuje wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w konkursie.


Kolorystyka i symbolika, nawiązująca do oznaczania szlaków, które powstaną w ramach realizacji projektu pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty” - to główne aspekty zwycięskiego logotypu w konkursie na opracowanie znaku graficznego projektu pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty." Jego autorem jest Zbigniew Pelon z Opola.

Szlak turystyczny pieszo – rowerowy utworzony w ramach projektu „Aktywna Dolina Rzeki Warty” nawiązuje do Planu Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aktywna Dolina Rzeki Warty i obejmuje odcinki tematyczne:

- Przyłbice i rogatywki – szlak patriotyczny,

- 3 Kultury/3 Religie – szlak kulturowo-historyczny,

- Sportowi w naturze – szlak sportowy.

Zastosowana symbolika nawiązuje zarówno do wymienionych odcinków tematycznych, jak i partnerstwa, stworzonego do realizacji projektu przez Powiat Zduńskowolski, Gminę Zduńska Wola i Gminę Zapolice - trzy fale. Kolory fal - niebieski, czerwony i zielony nawiązują natomiast do głównych kolorów herbów jednostek uczestniczących w partnerstwie.

Logo będzie miało zastosowanie m.in. na elementach oznakowania szlaku turystycznego (znaki i tablice informacyjne, tablice kierunkowe), na ulotkach, billboardach, gadżetach promocyjnych oraz w aplikacji mobilnej. Poniżej przedstawiono przykładowe wykorzystanie znaku.

 


 

Powiat Zduńskowolski zaprasza do udziału w Konkursie na opracowanie znaku graficznego (logo) projektu pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty”.

 Organizator:

Powiat Zduńskowolski

ul. Złotnickiego 25,

98-220 Zduńska Wola

 Cel konkursu:

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu znaku graficznego (logo), które stanie się oficjalnym elementem identyfikacji wizualnej Projektu. Logo będzie wykorzystywane w związku z działalnością promocyjno-informacyjną w ramach realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu.

 Warunki udziału:

Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy. Mogą w nim wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, a także osoby prawne (firmy), zajmujące się zarówno amatorsko jak i zawodowo grafiką, w szczególności: artyści plastycy, graficy, projektanci, agencje reklamowe, studenci uczelni artystycznych oraz uczniowie liceów plastycznych. Projekty wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2017 r. do godz. 12.00.

 

Nagroda:

Dla autora najlepszej pracy przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych).

 

Osobami do kontaktu w sprawie konkursu są:

- Katarzyna Tomczyk – pracownik Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych
i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, tel. 43 824 42 43, e-mail: inwestycje@powiatzdunskowolski.pl;

- Kinga Kras – pracownik Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych
i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, tel. 43 824 42 44, e-mail: inwestycje@powiatzdunskowolski.pl.

 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora www.powiatzdunskowolski.pl.

Szczegóły uczestnictwa w konkursie dotyczące organizatora, przedmiotu konkursu, kryteriów oceny prac, kryteriów kwalifikujących uczestników, nagrody i sposobu jej przekazania zwycięzcy, miejsca i terminu składania projektów, określa regulamin konkursu będący załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.powiatzdunskowolski.pl

 


 

W dniu 30 listopada 2016 r. Powiat Zduńskowolski podpisał z Zarządem Województwa Łódzkiego umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty”, w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2. Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Liderem projektu jest Powiat Zduńskowolski, natomiast Partnerami: Gmina Zduńska Wola i Gmina Zapolice.

Celem przedsięwzięcia jest rozwój gospodarki turystycznej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Aktywna Dolina Rzeki Warty poprzez budowę infrastruktury pozwalającej na kompleksowe i racjonalne wykorzystanie zasobów kulturowych i przyrodniczych regionu oraz promowanie jego walorów turystycznych. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej obszaru, co będzie generowało zwiększenie ruchu turystyczno – rekreacyjnego i wpłynie na rozwój sektora usług turystycznych.

 

Projekt zakłada utworzenie i oznakowanie szlaku rowerowego i pieszego o długości niemal 27 km biegnącego z miejscowości Wojsławice przez Zduńską Wolę, Piaski, Strońsko do  Zapolic. W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę ponad 13 km ciągów pieszo – rowerowych, oznakowanie obiektów i atrakcji turystycznych, utworzenie  2 Punktów Informacyjnych i 8 Miejsc Odpoczynku Rowerzystów na trasie szlaku. Ponadto częścią projektu są inwestycje na terenie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego m.in. utworzenie wypożyczalni rowerów oraz kijków Nordic Walking, siłowni zewnętrznej, Punktu Informacyjnego i parkingu, tak aby ośrodek stał się bazą wypadową dla turystów.

            Efekty projektu będą rozpowszechniane w regionie poprzez kampanię promującą ofertę turystyczną, której częścią będzie m.in. strona internetowa, aplikacja mobilna, film i spoty reklamowe oraz organizacja pikniku promującego projekt.

 

Okres realizacji projektu: lata 2017 r. - 2019 r.

 

Całkowity koszt realizacji Projektu: 10 439 508,00 zł.

Kwota dofinansowania z EFRR: 7 211 655,00 zł.

W dniu 11 września 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli podpisana została umowa pomiędzy Powiatem Zduńskowolskim a wykonawcą zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „ Zaprojektowanie i budowa ciągów rowerowo – pieszych wraz z wykonaniem infrastruktury szlaku turystycznego na terenie powiatu zduńskowolskiego” w ramach projektu „Aktywna Dolina Rzeki Warty”, konsorcjum firm składające się z Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., Czartki 60, 98-200 Sieradz – Lider konsorcjum oraz Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski – Partner konsorcjum.

 

Wartość umowy opiewa na kwotę 13 185 000,01 zł.

 

Projekt będzie realizowany w latach 2017-2019 i zakłada utworzenie i oznakowanie szlaku rowerowego i pieszego o długości niemal 27 km biegnącego z miejscowości Wojsławice przez Zduńską Wolę, Piaski, Strońsko do  Zapolic. W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę ponad 13 km ciągów pieszo – rowerowych, oznakowanie obiektów i atrakcji turystycznych, utworzenie  2 Punktów Informacyjnych i 8 Miejsc Odpoczynku Rowerzystów na trasie szlaku. Ponadto częścią projektu są inwestycje na terenie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego min. utworzenie wypożyczalni rowerów oraz kijków Nordic Walking, siłowni zewnętrznej, Punktu Informacyjnego i parkingu, tak aby ośrodek stał się bazą wypadową dla turystów.

 

Prace projektowe i roboty budowlane zostaną wykonane w 4 etapach:

Etap I obejmujący wykonanie kompletnej dokumentacji wraz z niezbędnymi decyzjami oraz uzgodnieniami i innymi zezwoleniami wymaganymi przepisami prawa oraz wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem Punktu Informacyjnego i Miejsca Odpoczynku Rowerzystów (MOR) na terenie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Dolnej 41 w Zduńskiej Woli oraz Punktu Informacyjnego przy ul. Getta Żydowskiego 4 w Zduńskie Woli. 

w terminie do 15.06.2018r.

 

Etap II obejmujący wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy infrastruktury ciągu pieszo–rowerowego w miejscowości Piaski z uwzględnieniem przebudowy drogi powiatowej nr 4908E w miejscowości Piaski wraz z budową infrastruktury miejsca odpoczynku rowerzystów MOR 5 w miejscowości Piaski na działce nr 728,

w terminie do 16.11.2018r.

 

Etap III obejmujący wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy infrastruktury ciągu pieszo–rowerowego na odcinku od miejscowości Tymienice do miejscowości Wojsławice wraz z budową infrastruktury  miejsc odpoczynku rowerzystów: MOR 3 w Korczewie na działce nr 191/1, MOR 4 w Wojsławicach na terenie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego;

w terminie do 30.11.2018

 

Etap IV obejmujący wykonanie robót budowlanych w zakresie:

1. budowy infrastruktury ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od miejscowości Piaski do miejscowości Strońsko wraz z budową infrastruktury  miejsc odpoczynku rowerzystów:

-  MOR 7 w Strońsku na działce nr 194,

- MOR 8 w Zapolicach na terenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach,

2. budowy infrastruktury ciągów pieszo – rowerowych na odcinku ul. Piwna – ul. Paprocka,

3. wykonania oznakowania szlaku turystycznego rowerowego i pieszego wraz z oznakowaniem obiektów i atrakcji turystycznych;

w terminie do 31.07.2019r.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
Beznazwy-1.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
co gdzie kiedy.jpg
baner niska jakość.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
baner_right3.png
bez tytułu.JPG
EDUKACJA.pdf.01.jpg
paragrafy.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg