naglowek.jpg
 
Dziś jest: Wtorek, 20-2-2018
Imieniny: Anety, Lehca, Leona
Portal
Aktywna Dolina Rzeki Warty
20-12-2017

 


 

 

15-09-2017

 

W dniu 11 września 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli podpisana została umowa pomiędzy Powiatem Zduńskowolskim a wykonawcą zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „ Zaprojektowanie i budowa ciągów rowerowo – pieszych wraz z wykonaniem infrastruktury szlaku turystycznego na terenie powiatu zduńskowolskiego” w ramach projektu „Aktywna Dolina Rzeki Warty”, konsorcjum firm składające się z Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., Czartki 60, 98-200 Sieradz – Lider konsorcjum oraz Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski – Partner konsorcjum.

 

Wartość umowy opiewa na kwotę 13 185 000,01 zł.

 

Projekt będzie realizowany w latach 2017-2019 i zakłada utworzenie i oznakowanie szlaku rowerowego i pieszego o długości niemal 27 km biegnącego z miejscowości Wojsławice przez Zduńską Wolę, Piaski, Strońsko do  Zapolic. W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę ponad 13 km ciągów pieszo – rowerowych, oznakowanie obiektów i atrakcji turystycznych, utworzenie  2 Punktów Informacyjnych i 8 Miejsc Odpoczynku Rowerzystów na trasie szlaku. Ponadto częścią projektu są inwestycje na terenie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego min. utworzenie wypożyczalni rowerów oraz kijków Nordic Walking, siłowni zewnętrznej, Punktu Informacyjnego i parkingu, tak aby ośrodek stał się bazą wypadową dla turystów.


Prace projektowe i roboty budowlane zostaną wykonane w 4 etapach:

Etap I obejmujący wykonanie kompletnej dokumentacji wraz z niezbędnymi decyzjami oraz uzgodnieniami i innymi zezwoleniami wymaganymi przepisami prawa oraz wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem Punktu Informacyjnego i Miejsca Odpoczynku Rowerzystów (MOR) na terenie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Dolnej 41 w Zduńskiej Woli oraz Punktu Informacyjnego przy ul. Getta Żydowskiego 4 w Zduńskie Woli.

w terminie do 15.06.2018r.

 

Etap II obejmujący wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy infrastruktury ciągu pieszo–rowerowego w miejscowości Piaski z uwzględnieniem przebudowy drogi powiatowej nr 4908E w miejscowości Piaski wraz z budową infrastruktury miejsca odpoczynku rowerzystów MOR 5 w miejscowości Piaski na działce nr 728,

w terminie do 16.11.2018r.

 

Etap III obejmujący wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy infrastruktury ciągu pieszo–rowerowego na odcinku od miejscowości Tymienice do miejscowości Wojsławice wraz z budową infrastruktury  miejsc odpoczynku rowerzystów: MOR 3 w Korczewie na działce nr 191/1, MOR 4 w Wojsławicach na terenie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego;

w terminie do 30.11.2018

 

Etap IV obejmujący wykonanie robót budowlanych w zakresie:

1. budowy infrastruktury ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od miejscowości Piaski do miejscowości Strońsko wraz z budową infrastruktury  miejsc odpoczynku rowerzystów:

-  MOR 7 w Strońsku na działce nr 194,

- MOR 8 w Zapolicach na terenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach,

2. budowy infrastruktury ciągów pieszo – rowerowych na odcinku ul. Piwna – ul. Paprocka,

3. wykonania oznakowania szlaku turystycznego rowerowego i pieszego wraz z oznakowaniem obiektów i atrakcji turystycznych;

w terminie do 31.07.2019 r.

 

 


04-05-2017

 

Powiat Zduńskowolski ogłasza przetarg na zaprojektowanie, wybudowanie i przekazanie Zamawiającemu wraz z dokumentacją zezwalającą na użytkowanie, wolnych od wad: infrastruktury ciągów pieszo – rowerowych w mieście i gminie Zduńska Wola oraz gminie Zapolice wraz z inwestycją w zakresie przebudowy drogi nr 4908E w miejscowości Piaski niezbędnej do budowy ciągów pieszo – rowerowych, utworzeniem i oznakowaniem szlaku turystycznego rowerowego i pieszego oraz budową i przebudową infrastruktury punktów informacyjnych i miejsc odpoczynku rowerzystów oraz zagospodarowaniem terenów do nich przyległych w ramach zamówienia „Zaprojektowanie i budowa ciągów pieszo – rowerowych wraz z wykonaniem infrastruktury szlaku turystycznego na terenie powiatu zduńskowolskiego” realizowanego w ramach projektu „Aktywna Dolina Rzeki Warty” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, w sekretariacie na I piętrze pok. nr 8
do dnia 08.05.2017 r. do godziny 11:00.

 Szczegółowy opis zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami dostępny na stronie internetowej www.bip.powiatzdunskowolski.pl

 


 

W imieniu realizatorów projektu pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Powiat Zduńskowolski informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu na opracowanie znaku graficznego (logo) projektu pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty” Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Starosty Zduńskowolskiego z dnia 08.02.2017 r. wyłoniła zwycięzcę. Najlepszy projekt został przygotowany przez pana Zbigniewa Pelona z Opola. Drugie miejce zajął pan Mirosław Wiśniewski z Gdańska za projekt nr 2. Miejsce trzecie zajął pan Piotr Felszyński z Krakowa. W konkursie zostało złożonych 26 prac. Organizator konkursu dziękuje wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w konkursie.


Kolorystyka i symbolika, nawiązująca do oznaczania szlaków, które powstaną w ramach realizacji projektu pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty” - to główne aspekty zwycięskiego logotypu w konkursie na opracowanie znaku graficznego projektu pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty." Jego autorem jest Zbigniew Pelon z Opola.

Szlak turystyczny pieszo – rowerowy utworzony w ramach projektu „Aktywna Dolina Rzeki Warty” nawiązuje do Planu Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aktywna Dolina Rzeki Warty i obejmuje odcinki tematyczne:

- Przyłbice i rogatywki – szlak patriotyczny,

- 3 Kultury/3 Religie – szlak kulturowo-historyczny,

- Sportowi w naturze – szlak sportowy.

Zastosowana symbolika nawiązuje zarówno do wymienionych odcinków tematycznych, jak i partnerstwa, stworzonego do realizacji projektu przez Powiat Zduńskowolski, Gminę Zduńska Wola i Gminę Zapolice - trzy fale. Kolory fal - niebieski, czerwony i zielony nawiązują natomiast do głównych kolorów herbów jednostek uczestniczących w partnerstwie.

Logo będzie miało zastosowanie m.in. na elementach oznakowania szlaku turystycznego (znaki i tablice informacyjne, tablice kierunkowe), na ulotkach, billboardach, gadżetach promocyjnych oraz w aplikacji mobilnej. Poniżej przedstawiono przykładowe wykorzystanie znaku.

 


 

Powiat Zduńskowolski zaprasza do udziału w Konkursie na opracowanie znaku graficznego (logo) projektu pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty”.

 Organizator:

Powiat Zduńskowolski

ul. Złotnickiego 25,

98-220 Zduńska Wola

 Cel konkursu:

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu znaku graficznego (logo), które stanie się oficjalnym elementem identyfikacji wizualnej Projektu. Logo będzie wykorzystywane w związku z działalnością promocyjno-informacyjną w ramach realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu.

 Warunki udziału:

Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy. Mogą w nim wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, a także osoby prawne (firmy), zajmujące się zarówno amatorsko jak i zawodowo grafiką, w szczególności: artyści plastycy, graficy, projektanci, agencje reklamowe, studenci uczelni artystycznych oraz uczniowie liceów plastycznych. Projekty wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2017 r. do godz. 12.00.

 

Nagroda:

Dla autora najlepszej pracy przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych).

 

Osobami do kontaktu w sprawie konkursu są:

- Katarzyna Tomczyk – pracownik Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych
i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, tel. 43 824 42 43, e-mail: inwestycje@powiatzdunskowolski.pl;

- Kinga Kras – pracownik Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych
i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, tel. 43 824 42 44, e-mail: inwestycje@powiatzdunskowolski.pl.

 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora www.powiatzdunskowolski.pl.

Szczegóły uczestnictwa w konkursie dotyczące organizatora, przedmiotu konkursu, kryteriów oceny prac, kryteriów kwalifikujących uczestników, nagrody i sposobu jej przekazania zwycięzcy, miejsca i terminu składania projektów, określa regulamin konkursu będący załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.powiatzdunskowolski.pl

 


 

W dniu 30 listopada 2016 r. Powiat Zduńskowolski podpisał z Zarządem Województwa Łódzkiego umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty”, w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2. Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Liderem projektu jest Powiat Zduńskowolski, natomiast Partnerami: Gmina Zduńska Wola i Gmina Zapolice.

Celem przedsięwzięcia jest rozwój gospodarki turystycznej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Aktywna Dolina Rzeki Warty poprzez budowę infrastruktury pozwalającej na kompleksowe i racjonalne wykorzystanie zasobów kulturowych i przyrodniczych regionu oraz promowanie jego walorów turystycznych. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej obszaru, co będzie generowało zwiększenie ruchu turystyczno – rekreacyjnego i wpłynie na rozwój sektora usług turystycznych.

 

Projekt zakłada utworzenie i oznakowanie szlaku rowerowego i pieszego o długości niemal 27 km biegnącego z miejscowości Wojsławice przez Zduńską Wolę, Piaski, Strońsko do  Zapolic. W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę ponad 13 km ciągów pieszo – rowerowych, oznakowanie obiektów i atrakcji turystycznych, utworzenie  2 Punktów Informacyjnych i 8 Miejsc Odpoczynku Rowerzystów na trasie szlaku. Ponadto częścią projektu są inwestycje na terenie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego m.in. utworzenie wypożyczalni rowerów oraz kijków Nordic Walking, siłowni zewnętrznej, Punktu Informacyjnego i parkingu, tak aby ośrodek stał się bazą wypadową dla turystów.

            Efekty projektu będą rozpowszechniane w regionie poprzez kampanię promującą ofertę turystyczną, której częścią będzie m.in. strona internetowa, aplikacja mobilna, film i spoty reklamowe oraz organizacja pikniku promującego projekt.

 

Okres realizacji projektu: lata 2017 r. - 2019 r.

 

Całkowity koszt realizacji Projektu: 10 439 508,00 zł.

Kwota dofinansowania z EFRR: 7 211 655,00 zł.

W dniu 11 września 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli podpisana została umowa pomiędzy Powiatem Zduńskowolskim a wykonawcą zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „ Zaprojektowanie i budowa ciągów rowerowo – pieszych wraz z wykonaniem infrastruktury szlaku turystycznego na terenie powiatu zduńskowolskiego” w ramach projektu „Aktywna Dolina Rzeki Warty”, konsorcjum firm składające się z Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., Czartki 60, 98-200 Sieradz – Lider konsorcjum oraz Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski – Partner konsorcjum.

 

Wartość umowy opiewa na kwotę 13 185 000,01 zł.

 

Projekt będzie realizowany w latach 2017-2019 i zakłada utworzenie i oznakowanie szlaku rowerowego i pieszego o długości niemal 27 km biegnącego z miejscowości Wojsławice przez Zduńską Wolę, Piaski, Strońsko do  Zapolic. W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę ponad 13 km ciągów pieszo – rowerowych, oznakowanie obiektów i atrakcji turystycznych, utworzenie  2 Punktów Informacyjnych i 8 Miejsc Odpoczynku Rowerzystów na trasie szlaku. Ponadto częścią projektu są inwestycje na terenie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego min. utworzenie wypożyczalni rowerów oraz kijków Nordic Walking, siłowni zewnętrznej, Punktu Informacyjnego i parkingu, tak aby ośrodek stał się bazą wypadową dla turystów.

 

Prace projektowe i roboty budowlane zostaną wykonane w 4 etapach:

Etap I obejmujący wykonanie kompletnej dokumentacji wraz z niezbędnymi decyzjami oraz uzgodnieniami i innymi zezwoleniami wymaganymi przepisami prawa oraz wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem Punktu Informacyjnego i Miejsca Odpoczynku Rowerzystów (MOR) na terenie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Dolnej 41 w Zduńskiej Woli oraz Punktu Informacyjnego przy ul. Getta Żydowskiego 4 w Zduńskie Woli. 

w terminie do 15.06.2018r.

 

Etap II obejmujący wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy infrastruktury ciągu pieszo–rowerowego w miejscowości Piaski z uwzględnieniem przebudowy drogi powiatowej nr 4908E w miejscowości Piaski wraz z budową infrastruktury miejsca odpoczynku rowerzystów MOR 5 w miejscowości Piaski na działce nr 728,

w terminie do 16.11.2018r.

 

Etap III obejmujący wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy infrastruktury ciągu pieszo–rowerowego na odcinku od miejscowości Tymienice do miejscowości Wojsławice wraz z budową infrastruktury  miejsc odpoczynku rowerzystów: MOR 3 w Korczewie na działce nr 191/1, MOR 4 w Wojsławicach na terenie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego;

w terminie do 30.11.2018

 

Etap IV obejmujący wykonanie robót budowlanych w zakresie:

1. budowy infrastruktury ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od miejscowości Piaski do miejscowości Strońsko wraz z budową infrastruktury  miejsc odpoczynku rowerzystów:

-  MOR 7 w Strońsku na działce nr 194,

- MOR 8 w Zapolicach na terenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach,

2. budowy infrastruktury ciągów pieszo – rowerowych na odcinku ul. Piwna – ul. Paprocka,

3. wykonania oznakowania szlaku turystycznego rowerowego i pieszego wraz z oznakowaniem obiektów i atrakcji turystycznych;

w terminie do 31.07.2019r.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
NOTATNIK POWIATOWY 2015 ost.pdf.01.jpg
Baner na strone kalendarz imprez.jpg
animator sportu.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
bez tytułu.JPG
baner_right3.png
Reklama na strone.jpg
zajawka WS.JPG
EDUKACJA.pdf.01.jpg
logo term.jpg
paragrafy.jpg
b2.png
logo wystawa2.JPG
ajax,download,6.jpg
jumultithumb_joomla-ua.org.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg