naglowek.jpg
 
Dziś jest: Niedziela, 12-7-2020
Imieniny: Brunona, Jana, Wery
Portal
Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski
04-05-2017

Informuję, że w przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie Planu promocji gospodarczej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2017-2025 wraz z przeprowadzeniem niezbędnych analiz dotyczących jego sytuacji gospodarczej oraz wskazaniem kierunków rozwoju szkół zawodowych zlokalizowanych na jego terenie w ramach realizacji projektu pn.: „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski”, o wartości poniżej 30 tys. euro, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

 „EU-CONSULT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Toruńska 18C lok. D, 80-747 Gdańsk – oznaczona przez Zamawiającego jako oferta nr 2.

Cena ofertowa brutto realizacji zamówienia wynosi 16 728,00 zł (słownie zł: szesnaście tysięcy siedemset dwadzieścia osiem 00/100) w tym VAT 23%.

Termin realizacji: do 8 września 2017 r.

 ZBIORCZE ZESTAWIENIE

OFERT Z PUNKTACJĄ

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Punktacja w kryterium cena (waga 100%, skala 10 pkt)

Uwagi

1

„ASM – CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno

8,34 pkt

-

2

„EU-CONSULT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Toruńska 18C lok. D, 80-747 Gdańsk

 

10 pkt

-

3

2MGROUP S.C., ul. Jednorożca 59 lok. 8, 80-299 Gdańsk

9,58 pkt

-

4

BWCG Mateusz Witański, ul. Marcina Radockiego 52 lok. 6, 40-645 Katowice.

 

4,61 pkt

-

 


Powiat Zduńskowolski ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na usługę hotelową polegającą na zapewnieniu miejsc noclegowych ze śniadaniem dla 3-osobowej delegacji Powiatu Zduńskowolskiego w dniach 10-12 maja 2017 r., w hotelu o standardzie minimum 3 – gwiazdkowej kategorii w ramach realizacji projektu pn.: „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, w sekretariacie na I piętrze pok. nr 8
do dnia 24.04.2017 r. do godziny 13:00.

 Szczegółowy opis zamówienia zawiera Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami dostępne na stronie internetowej www.bip.powiatzdunskowolski.pl

 


 

Powiat Zduńskowolski ogłasza przetarg na opracowanie Planu promocji gospodarczej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2017-2025 wraz z przeprowadzeniem niezbędnych analiz dotyczących jego sytuacji gospodarczej oraz wskazaniem kierunków rozwoju szkół zawodowych zlokalizowanych na jego terenie w ramach realizacji projektu pn.: „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, w sekretariacie na I piętrze pok. nr 8
do dnia 03.04.2017 r. do godziny 11:00.

 Szczegółowy opis zamówienia zawiera OWZ wraz z załącznikami dostępny na stronie internetowej www.bip.powiatzdunskowolski.pl

 


 

W dniu 10 marca 2017 r. Powiat Zduńskowolski podpisał z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy umowę o dofinansowanie projektu nr RPLD.02.02.02-10-0008/16 pn. „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, działania 2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania II.2.2 Promocja gospodarcza regionu.

Projekt realizowany będzie od kwietnia 2017 r. do  końca 2020 r.  i zakłada przeprowadzenie szeregu działań mających  na celu  stworzenie oraz promocję marki „Powiat Zduńskowolski” jako kojarzonego z innowacjami i nowoczesnymi ideami biznesowymi. „Powiat Zduńskowolski” ma stać się forum wymiany wiedzy, doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami z regionu i kraju. Projekt ma zwiększyć rozpoznawalność regionu pośród mieszkańców województwa, kraju oraz promocję lokalnego zduńskowolskiego biznesu ze szczególnym uwzględnieniem regionalnych specjalizacji województwa łódzkiego, takich jak przemysł włókienniczy i mody, innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno
-spożywcze oraz zaawansowane materiały budowlane. Projekt skierowany jest m.in na pomoc lokalnym przedsiębiorcom w zdobywaniu nowych rynków zbytu oraz nawiązywaniu współpracy międzynarodowej. W wyniku realizacji projektu ma powstać  pełna oferta promocji gospodarczej i inwestycyjnej powiatu. Z programu będą mogli skorzystać zarówno przedsiębiorcy, jak i przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu oraz podmioty odpowiedzialne za rozwój gospodarczy regionu, w tym przedstawiciele samorządu, a także uczniowie szkół zawodowych z powiatu.

Projekt przewiduje szereg elementów ściśle ze sobą powiązanych stanowiących zintegrowany przekaz marketingowy.

Głównym celem projektu: jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP regionu poprzez wzrost powiązań gospodarczych i kreowanie innowacji.

Cel ten będzie osiągnięty poprzez realizację następujących celów bezpośrednich:

  • tworzenie przestrzeni spotkań dla pionierów i innowatorów pochodzących z różnych branż i dziedzin;
  • wzrost liczby inwestycji zagranicznych na terenie powiatu
    i w regionie;
  • zwiększenie konkurencyjności lokalnych produktów i usług poprzez tworzenie powiązań korporacyjnych;
  • promowanie rozwiązań ukierunkowanych na budowę międzynarodowej przewagi konkurencyjnej powiatu i regionu poprzez wzrost innowacyjności;
  • wspieranie specjalizacji regionalnych

Całkowity koszt realizacji Projektu: 2 103 642,00 zł.

Kwota dofinansowania z EFRR: 1 464 227,00 zł.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg