naglowek.jpg
 
Dziś jest: Czwartek, 25-2-2021
Imieniny: Almy, Cezarego, Jarosława
Portal
OTWARTY KONKURS OFERT 2019
27-03-2019

20-03-2019
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA 2019 ROK
Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego podaje wyniki z rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań w zakresie:
- upowszechniania kultury fizycznej,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego.
 
 
Załączniki: 
 
 
- Załącznik nr 1 do uchwały zarządu (wyniki)

 


05-02-2019

OGŁOSZENIE KONKURSU NA 2019 ROK

Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań w zakresie:

 - upowszechniania kultury fizycznej,

 - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego.

 

- Uchwała nr VI/20/19 wraz z załącznikiem (TREŚĆ OGŁOSZENIA)

- Wzór oferty (zmiana wzoru oferty)


17-01-2019
ORGANIZACJO ZGŁOŚ SWOJEGO KANDYDATA DO PRAC W KOMISJI KONKURSOWEJ PRZY OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA 2019 ROK

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w sprawie zgłaszania kandydatów na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019 w następujących dziedzinach:

  1. upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
  2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego.

 

W związku z art. 15 ust. 2a i 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego informuje o możliwości wskazania przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy osób do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.

 

Zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, które napłynęły w ramach konkursu, zgodnie z kryteriami przyjętymi w otwartym konkursie ofert. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i zawarciu umowy na realizację przedmiotowego zadania lub odmowie zawarcia takiej umowy podejmuje w drodze uchwały Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia komisji.

 

Do komisji może przystąpić osoba, która:

  • została wskazana przez organizację pozarządową/podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie powiatu zduńskowolskiego,
  • jest obywatelem RP i nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne lub przestępstwo skarbowe,
  • ma nieposzlakowaną opinię,
  • korzysta z pełni praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • nie reprezentuje organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert,
  • nie pozostaje wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

 

Zgłoszenia (załącznik nr 1) do udziału w komisji można składać do dnia 25.01.2019 r. do godz. 13:30 osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli przy ul. Złotnickiego 25 lub przesłać pocztą na w/w adres Starostwa Powiatowego z dopiskiem: „Zgłoszenie do Komisji Konkursowej Opiniującej Oferty".

 

Członka Komisji Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego wyłoni spośród kandydatów na podstawie losowania.

 

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.


PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg