naglowek.jpg
 
Dziś jest: Poniedziałek, 23-7-2018
Imieniny: Sawy, Sawosza, Elisawy
Portal
Działania profilaktyczne realizowane przez Starostwo Powiatowe
31-01-2012

 

 

 

Program badań przesiewowych dla wczesnej diagnostyki
raka szyjki macicy”

 
realizowany przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli finansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli – Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości


Dane światowe wskazują, że rak szyjki macicy jest drugim co do częstości występowania nowotworem złośliwym, który dotyka kobiety, i drugą co do częstości przyczyną zgonów wśród kobiet z powodu tej choroby. Szacuje się, że na świecie liczba kobiet chorych na raka szyjki macicy sięga 1,4 miliona. W Europie jest on drugim najczęściej występującym nowotworem złośliwym u młodych kobiet (w wieku 15–44 lata).

 

W skali europejskiej Polska należy do krajów o największej liczbie zarówno zachorowań, jak i zgonów spowodowanych rakiem szyjki macicy. Pod względem 5-letnich przeżyć chorych na tę chorobę zajmujemy ostatnie miejsce.


Z danych epidemiologicznych wynika, że w Polsce rocznie na ten typ raka zapada ponad 3200 kobiet, a niemal 2000 umiera. Jest to jeden z najwyższych wskaźników w Europie.


Umieralność z powodu raka szyjki macicy jest w Polsce zbyt wysoka, a wykrywalność za niska w porównaniu z innymi krajami. Dzieje się tak pomimo niskich kosztów badań cytologicznych. Wynika to ze słabej świadomości zdrowotnej społeczeństwa i braku zorganizowanej, kompleksowej i systematycznie prowadzonej profilaktyki. Właściwym rozwiązaniem wydaje się, oprócz rozszerzenia oświaty zdrowotnej, wystosowanie w stosunku do populacji kobiet aktywnej oferty, umożliwiającej łatwo dostępne i bezpłatne badania przesiewowe. Taką okazję mieszkankom powiatu zduńskowolskiego daje realizacja programu badań przesiewowych dla wczesnej diagnostyki raka szyjki macicy.


Badania tego typu mają duże znaczenie, ponieważ wcześnie wykryty rak szyjki macicy jest nowotworem w pełni wyleczalnym. Nowotwór szyjki macicy powstaje w wyniku toczących się w nabłonku szyjki dynamicznych procesów, które mogą przebiegać w kierunku atypii prowadzącej do powstania raka. Celem zamierzonej profilaktyki onkologicznej jest wykrycie zagrożenia nowotworem w możliwie jak najwcześniejszym stadium. W przypadku szyjki macicy zadanie to jest ułatwione faktem dostępności powierzchni szyjki podczas badania ginekologicznego. Dzięki temu poprzez zorganizowaną profilaktyczną diagnostykę możliwa jest skuteczna terapia.


Program badań przesiewowych dla wczesnej diagnostyki raka szyjki macicy wychodzi naprzeciw potrzebom zdrowotnym mieszkanek powiatu zduńskowolskiego. Będzie on znakomitym uzupełnieniem realizowanego przez NFZ „Programu profilaktyki raka szyjki macicy” przewidzianego dla kobiet z grupy wiekowej 25–59 lat ( 1 raz na 3 lata) oraz prowadzonej dotychczas rutynowo profilaktyki nowotworowej u kobiet – w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.


W programie wezmą udział kobiety zamieszkałe na terenie powiatu zduńskowolskiego, które z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć
w programie finansowanym przez

Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział w Łodzi. Podstawą udziału
w Programie będzie ankieta stanowiąca załącznik Nr 1 do Programu. Przebieg programu i jego efekty będą monitorowane, a uzyskane dane gromadzone w bazie komputerowej. Badaniom towarzyszyć będą również działania uświadamiające problematykę wczesnego wykrywania nowotworów, korzystania z diagnostyki i porad lekarskich.

Do współudziału w akcji zostaną zaproszone wszystkie zakłady podstawowej opieki zdrowotnej (publiczne i niepubliczne), tak by uzupełniały działania oświatowe, zachęcały do korzystania z badań i uświadamiały swoim pacjentkom wagę problematyki związanej
z wczesnym wykrywaniem choroby nowotworowej i związaną z tym wysoką skutecznością leczenia.

 


 

 


„Cukrzyca – Podaj dłoń osobie potrzebującej”


W roku 2010 rozpoczęło się wdrażanie programu profilaktycznego pn. „Cukrzyca – Podaj dłoń osobie potrzebującej”, jest on realizowany wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu zduńskowolskiego przez Wydział Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków – Zarządem Miejsko-Powiatowym
w Zduńskiej Woli.

 

Celem programu jest:

1. Poprawa stanu zdrowia i jakości życia dzieci i młodzieży powiatu zduńskowolskiego.

2. Zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu I i typu II.

3. Podniesienie świadomości zdrowotnej społeczeństwa oraz upowszechnienie wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia i możliwościach oddziaływania na własne zdrowie.

 

Publikacja1_-_Kopia.jpg

 


Cele szczegółowe programu:

 • Usprawnienie wczesnej diagnostyki cukrzycy typu I i typu II oraz zapobieganie ich rozwojowi poprzez propagowanie aktywnego trybu życia.


 • Intensyfikacja edukacji zdrowotnej społeczeństwa oraz promocji i profilaktyki zdrowia. Propagowanie stylu życia zmniejszającego ryzyko chorób cywilizacyjnych.


Efektem realizacji programu będzie szybsze wykrycie choroby u młodego człowieka i możliwość podjęcia leczenia choroby we wczesnym stadium, a tym samym poprawa zdrowia mieszkańców powiatu.

Zmniejszenie zachorowań na cukrzycę, wczesne jej wykrywanie to główne zadanie programu, upowszechnienie zdrowego stylu życia.

 

W ramach programu został dokonany pomiar poziomu cukru u wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu zduńskowolskiego, którzy wyrazili na to zgodę (w przypadku uczniów niepełnoletnich – na podstawie pisemnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna).

 

 

 

 

Badania po raz pierwszy odbyły się w roku 2010 wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i były realizowane w trzech etapach:

1) przeprowadzenie badań wśród wszystkich maturzystów szkół ponadgimnazjalnych

2) przebadanie młodzieży z klas I i II szkół ponadgimnazjalnych

3) przebadanie młodzieży klas pierwszych z nowego rocznika.


W pierwszym roku realizacji programu objęto badaniem około 3 tysięcy uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Natomiast w następnych latach, począwszy od 2011 roku, pomiar poziomu cukru we krwi obejmie uczniów klas pierwszych.

Realizacja programu finansowana jest ze środków własnych powiatu zduńskowolskiego.

 

 

 

 


Kampania profilaktyczno-edukacyjna

„Porozmawiajmy o HIV/AIDS”

 


W okresie od lutego do czerwca na terenie powiatu zduńskowolskiego odbywa się kolejna edycja kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Porozmawiajmy o HIV/AIDS”, realizowanej
w I klasach szkół ponadgimnazjalnych powiatu, którą finansuje Starostwo Powiatowe
w Zduńskiej Woli.

Realizatorem kampanii profilaktyczno-edukacyjnej jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli, natomiast koordynatorem – Pani Ewa Padzik.


Celem kampanii jest:

 • dostarczenie rzetelnej wiedzy o AIDS,
 • nauczenie jak uniknąć zakażenia,
 • przekazanie informacji o formach bezpiecznego kontaktu z zakażonym,
 • pomoc w kształtowaniu akceptującej postawy wobec żyjących z HIV i chorych na AIDS,
 • pobudzenie do samodzielnych przemyśleń i odpowiedzialnych wyborów życiowych.

 


W kampanii uczestniczą uczniowie klas pierwszych siedmiu szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu zduńskowolskiego (łącznie ok. 900 uczniów):

 • I Liceum Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli, 
 • II liceum Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli,
 • Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli,
 • Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli,
 • Zespołu Szkół w Karsznicach,
 • Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach,
 • Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli.


 

Spotkania mają charakter warsztatowy i są realizowane tak, aby stworzyć szeroką płaszczyznę do samodzielnych przemyśleń idyskusji, wyrażenia własnych odczuć i opinii, by dawały szansę podejmowania odpowiedzialnych decyzji oraz pomogły trenować uniezależnienie się od presji otoczenia.


W treści spotkań występują elementy wychowania seksualnego, a także profilaktyki uzależnień. Problematyka zachowań seksualnych potraktowana jest ze szczególna uwagą, jako główna droga zakażenia AIDS na świecie. Na zakończenie każdych zajęć przeprowadzana jest ankieta ewaluacyjna.

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
Beznazwy-1.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
co gdzie kiedy.jpg
baner niska jakość.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
baner_right3.png
bez tytułu.JPG
EDUKACJA.pdf.01.jpg
paragrafy.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg