naglowek.jpg
 
Dziś jest: Wtorek, 27-6-2017
Imieniny: Cypriana, Emanueli, Władysława
Portal
Przewodnik inwestora po urzędzie
30-07-2015

PRZEWODNIK INWESTORA


Godziny pracy wydziałów:
 poniedziałek - piątek: 7.30 – 15.30


I. Pierwszy kontakt Inwestora  

 

Wydział Spraw Społecznych

i Wspierania Przedsiębiorczości

Starostwo Powiatowe

Zduńska Wola, ul. Żeromskiego 3a, pokój 27 D
Tel./fax
+48 43 672-29-52, wew. 15
E-mail: w.is@powiatzdunskowolski.pl


NaczelnikMagdalena Szymczak

 

Wydział Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości zapewnia obsługę w zakresie:

1. Bieżącej współpracy z inwestorami zagranicznymi, krajowymi w zakresie możliwości inwestowania na terenie powiatu.

2. Prowadzenia i promowania oferty inwestycyjnej powiatu.

3. Tworzenia banku informacji o stanie gospodarczym powiatu, podmiotach gospodarczych oraz projektowanych zamierzeniach gospodarczych.

4.Prowadzenia bieżącej współpracy z podmiotami gospodarczymi na terenie powiatu.

5. Organizacji konferencji i szkoleń z zagadnień związanych z rozwojem przedsiębiorczości w powiecie zduńskowolskim.

6. Aktywnego wspierania inicjatyw społeczności lokalnej w zakresie tworzenia i rozwijania małych i średnich przedsiębiorstw.

7. Aktywnej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w celu wspierania samo-zatrudnienia wśród osób bezrobotnych, przeciwdziałania bezrobociu, aktywizacji lokalnego rynku pracy.

8.Współpracy z innymi organizacjami (samorządowymi, prywatnymi, pozarządowymi itp.) w celu tworzenia wspólnej płaszczyzny do działań na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego regionu.

9. Wydział zajmuje się również promocją i ochroną zdrowia oraz pomocą społeczną.

10. W ramach wydziału funkcjonuje Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.II. Ustalenie lokalizacji Inwestycji

 

Znalezienie odpowiedniej lokalizacji dla firmy jest jednym z najważniejszych problemów przy tworzeniu oddziału lub przedstawicielstwa firmy. Należy wziąć pod uwagę szereg czynników, takich jak:

- charakter przedsięwzięcia – związany z koniecznością uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (por. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U. Nr 213, poz. 1397),

- przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

- możliwość uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

- odpowiednie uzbrojenie terenu,

- status prawny nieruchomości.


Dopiero po uwzględnieniu tych czynników można rozważać nabycie danej nieruchomości i budowę na jej terenie zakładu produkcyjnego lub usługowego.

Jeśli inwestor nie ma wybranego miejsca na rozpoczęcie działalności i chce szybko uzyskać informacje na temat terenów inwestycyjnych w powiecie zduńskowolskim, może znaleźć takie informacje na stronie powiatu bądź też udać się po takie informacje bezpośrednio do:

 


Wydziału Spraw Społecznych

i Wspierania Przedsiębiorczości

Starostwo Powiatowe

Zduńska Wola, ul. Żeromskiego 3a, pokój 27D
Tel./fax
+48 43 672-29-52, wew. 15


  

III. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

Jeśli inwestor posiada wstępnie „upatrzoną” działkę, którą chciałby kupić, pierwszym krokiem jaki należy zrobić jest wgląd do planu działki w MPZP. Plan ten zawiera dane na temat przeznaczenia danego obszaru znajdującego się na terenie gminy. Można też na jego podstawie dowiedzieć się, jakie jest obecne i potencjalne sąsiedztwo działki, którą inwestor chce nabyć.

Wgląd do Planu Zagospodarowania Przestrzennego  jest bezpłatny – jest to wstępne rozeznanie. Informacją wiążącą na temat przeznaczenia działki będzie dopiero wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który jest wydawany odpłatnie.


Wymagane dokumenty


1. wniosek i wydanie wpisu i wyrysu z zamiejscowego plan zagospodarowania przestrzennego;
2. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Instytucje, w których należy załatwić sprawę:

Biuro Gospodarki Przestrzennej

Urząd Miasta Zduńska Wola

ul. Złotnickiego 12

Tel. +48 43 825 02 17
Tel.
+48 43 825 02 18
Tel.
+48 43 825 02 19
Tel.
+48 43 825 02 20
Tel.
+48 43 825 02 21
E-mail: j.owczarz@zdunskawola.pl
Budynek nr 2, II piętroUrząd Gminy Zduńska Wola

ul. Zielona 30

98-220 Zduńska Wola

Tel. +48 43 823 41 20, 823 41 29

Tel./fax +48 43 823 57 45

www.ugzw.com.pl

 


Urząd Gminy i Miasta Szadek

ul. Warszawska 3

98-240 Szadek

Tel. +48 43 821 50 04

Tel./fax +48 43 821 57 73

www.szadek.net

 


Urząd Gminy Zapolice

Pl. Strażacki 5

98-161 Zapolice

Tel./fax +48 43 823 19 82

www.zapolice.pl

 IV. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI

 

Kolejną kwestią jest ustalenie stanu prawnego nieruchomości, która nas interesuje. Musimy ustalić, kto jest jej właścicielem, czy nieruchomość nie jest obciążona, czy są z nią związane jakieś prawa. Wszystkie te dane znajdziemy w Księdze Wieczystej danej nieruchomości.


Numer księgi wieczystej ustalamy na podstawie danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez:


Wydział Geodezji, Kartografii,

Katastru i Gospodarki Nieruchomości

Starostwo Powiatowe

Zduńska Wola, ul. Królewska 10, pokój 5a
Tel.
+48 43 823 20 79

Fax +48 43 823 20 79
E-mail: geodezja@powiatzdunskowolski.pl


Znając numer Księgi Wieczystej o wydanie wypisu z księgi należy wystąpić do:


Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli

V Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Żeromskiego 19

Tel. +48 43824 18 11

Przewodniczący: Sławomir Górny

Kierownik Sekretariatu: Alina Kolano

 


V. FORMA I PROCEDURA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomości pod inwestycję możemy pozyskać nabywając prawo własności bądź też prawo do jej użytkowania wieczystego. Przy czym proces nabycia nieruchomości będzie uzależniony od tego, kto jest właścicielem interesującej nas działki. Właścicielem działki może być:

- osoba fizyczna (lub inny prywatny podmiot prawa cywilnego),

- osoba prawna (gmina, powiat, Skarb Państwa, instytucja).

Zakup nieruchomości od gminy, powiatu lub Skarbu Państwa może się odbyć w drodze przetargu lub w formie bezprzetargowej. Jeśli wybrana przez nas nieruchomość objęta jest przetargiem, należy stosować się do zasad przetargu.VI. REALIZACJA INWESTYCJI

  

Inwestor posiadający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na terenie, na którym chce zrealizować plany inwestycyjne, może przystąpić do realizacji inwestycji.

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy:

1) uzyskać wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub – w przypadku braku planu miejscowego – decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

2) uzyskać, w razie potrzeby, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach;

3) wykonać projekt budowlany;

4) posiadać/uzyskać prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

5) wystąpić o pozwolenie na budowę.VI.1. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypis z planu jest dokumentem niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę. Po jego uzyskaniu możemy zacząć współpracę z projektantem, który będzie wykonywał projekt budowlany naszej inwestycji.


VI.2. Decyzja środowiskowa

Decyzja środowiskowa to decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Decyzja ta jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę – w przypadku, gdy przedsięwzięcie takie znajduje się na liście przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

Organ właściwy do wydania decyzji wskazano w art. 75 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).


VI.3. Projekt budowlany

   Urząd zatwierdzi tylko projekt opracowany i podpisany przez uprawnionego projektanta (osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane oraz wpisaną do izby samorządu zawodowego) – dotyczy to wszystkich projektów.

W tym celu należy:

- uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypis i wyrys z obowiązującego na terenie inwestycji planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego (patrz punkt VI.1);

- sporządzić mapę do celów projektowych – jej opracowanie zlecamy uprawnionemu geodecie, który na podstawie pomiarów w terenie oraz dokumentacji nanosi aktualny stan zagospodarowania działki, zmiany w konfiguracji terenu (np. nasypy, doły), istniejące sieci uzbrojenia terenu oraz rosnące drzewa;

- uzyskać zapewnienie dostawy np. energii elektrycznej, gazu wody, odbioru ścieków sanitarnych i opadowych (deszczowych) oraz warunki techniczne podłączenia projektowanego obiektu do sieci (będą załącznikami do projektu budowlanego), które wydają różne jednostki organizacyjne, uzgodniwszy sprawy dotyczące:

 • energii elektrycznej – z zakładem energetycznym,
 • wody – z zakładem gospodarki komunalnej (jeżeli jest wodociąg) lub z innym dostawcą,
 • ścieków – zakładem gospodarki komunalnej,
 • wywozu odpadów – z zajmującą się tym firmą,
 •  warunków dojazdu lub wjazdu na działkę – z zarządem dróg lub z właścicielem drogi,
 • gazu – z zakładem gazownictwa lub dostawcą gazu w butlach,
 • energii cieplnej w celach grzewczych – z odpowiednim dostawcą,
 • telefonizacji – z zakładem telekomunikacji lub innym operatorem istniejącej sieci telefonicznej.

 

VI.4. Tryb postępowania przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę

 

VI.4.1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli jest wymagana)

Inwestor składa wniosek o wydanie decyzji do właściwego organu wskazanego w art. 75 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), tj. do:

1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi – w przypadku:

a) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:
– dróg
– linii kolejowych
– napowietrznych linii elektroenergetycznych
– instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu
– sztucznych zbiorników wodnych
– obiektów jądrowych
– składowisk odpadów promieniotwórczych,
b) przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych,
c) przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich,
d) zmiany lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa w użytek rolny,
e) przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego,
f) inwestycji w zakresie terminalu,
g) inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi,
h) przedsięwzięć polegających na zmianie lub rozbudowie przedsięwzięć wymienionych w lit. a–g,
i) przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;

2) Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – w przypadku inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej i inwestycji towarzyszących, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;

3) Starosty Zduńskowolskiego – w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów;

4) Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi – w przypadku zmiany lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, na użytek rolny;

5) wójta, burmistrza, prezydenta miasta – w przypadku pozostałych przedsięwzięć.


Do wniosku należy dołączyć dokumenty wskazane w art. 74 wyżej wymienionej ustawy, tj.:

1) w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (przedkłada się w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych) a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 – kartę informacyjną przedsięwzięcia;

2) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia (przedkłada się w trzech egzemplarzach wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych);

3) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar, na który inwestycja będzie oddziaływać;

4) w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5 ustawy, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli zamiast kopii mapy, o której mówi pkt 3 – mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

5) dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi – wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji w zakresie terminalu, dla inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi oraz dla budowli przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;

6) dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska – wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej lub inwestycji towarzyszącej;

7) wypis z rejestru gruntów obejmujący teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar, na który inwestycja będzie oddziaływać oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od decyzji w wysokości 205 zł na rachunek Urzędu Miasta Zduńska Wola, nr 95 9263 0000 0544 0021 2005 0001.

 


VI.4.2. Decyzja o warunkach zabudowy

Inwestor składa wniosek o wydanie warunków zabudowy. Wnioski można pobrać ze stron internetowych urzędu miasta/urzędu gminy lub bezpośrednio w siedzibie tych urzędów.

 Wymagane dokumenty:

1. wnisek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy;
2. 3 egz. kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 (dla inwestycji liniowych dopuszczalna jest skala 1:2000);
3. przedstawiony w sposób graficzny (2 egz. mapy) planowany sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych;
4. opinie, warunki techniczne, umowy właściwych gestorów sieci zewnętrznych i zarządców dróg (w zależności od  konkretnego przypadku);
5. inne, np.: w przypadku spółki do wniosku należy dołączyć aktualny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorstw i ewentualne pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora,
6. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości (z wyjątkiem spraw dotyczących budownictwa mieszkaniowego).

Termin załatwienia sprawy:
1 miesiąc od dnia wszczęcia postępowania.
Do powyższego terminu nie wlicza się czasu na dokonanie uzgodnień przewidzianych przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 


VI.4.3. Sporządzenie projektu budowlanego inwestycji

Inwestor zleca projektantowi wykonanie projektu budowlanego zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy. Projektant zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych sprawdzeń, uzgodnień i opinii do projektu.


VI.4.4. Pozwolenie na budowę

Podstawa prawna: art. 28, 33 ust. 1, 34 ust. 4, i 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). 

Wydział Architektury i Budownictwa

Starostwo Powiatowe

Zduńska Wola, ul. Królewska 10, pokój 2A
Tel.
+48 43 823 37 52
E-mail: architektura@powiatzdunskowolski.pl


Wydział Architektury i Budownictwa zapewnia obsługę w zakresie:
- udzielania pozwoleń na budowę,
- rozbiórki obiektów,
- zmiany sposobu użytkowania obiektów,
- przeniesienia decyzji o pozwolenie na budowę,
- decyzji zamiennych pozwolenia na budowę.


Wymagane dokumenty:
1) wniosek o pozwolenie na budowę;
2) załączniki:
- projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi (4 egzemplarze),
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- aktualna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym,
- pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora,

- specjalistyczna opinia, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane,

- postanowienie o uzgodnieniu z właściwym organem administracji architektoniczno- budowlanej projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33, ust. 2, pkt 4 ustawy – Prawo budowlane,

- pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.


Opłaty:
- opłata skarbowa – zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej (Dz. U. 225 poz. 1635 z dnia 16 listopada 2006 r.).

Termin załatwienia sprawy – do 65 dni.


Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do wojewody za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie starosty). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. (Pozwolenie na rozbiórkę – podstawa prawna: art. 28 w powiązaniu z art. 32 ust. 1 i art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).VI.4.5. Pozwolenie na rozbiórkę

 

Wydział Architektury i Budownictwa

Starostwo Powiatowe

Zduńska Wola, ul. Królewska 10, pokój 2A
Tel.
+48 43 823 37 52
E-mail: architektura@powiatzdunskowolski.pl


Wymagane dokumenty:
- zgoda właściciela obiektu,
- szkic usytuowania obiektu budowlanego,
- opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
- opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
- pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, wymagane przepisami szczególnymi,
- w zależności od potrzeb – projekt rozbiórki obiektu (wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia),
- upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora.

Opłata za pozwolenie na rozbiórkę – 36,00 zł.

Termin odpowiedzi – stosownie do art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.– Prawo budowlane – organ powinien wydać decyzję w terminie 65 dni.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie ogólnym starostwa). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Opłata skarbowa – bez opłat.


VI.5. Rozpoczęcie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

Podstawa prawna art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.– Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami).

 

Wydział Architektury i Budownictwa

Starostwo Powiatowe

Zduńska Wola, ul. Królewska 10, pokój 2A
Tel.
+48 43 823 37 52
E-mail: architektura@powiatzdunskowolski.pl

 


Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
Wymagane dokumenty:
1) zgłoszenie robót budowlanych/rozbiórkowych/nie wymagających pozwolenia na budowę, w których należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia;
2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
3) w zależności od potrzeb – odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami;

4) projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadkach określonych w art. 30 ust. 3 i 4;
5) upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Opłaty – bez opłat.

 

VI.6. Zgłoszenie robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Zduńska Wola

ul. Łaska 61 a
Tel.
+48 43 823 41 39

Fax +48 43 823 41 39


Przyjęcie zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych, na które wymagane jest pozwolenie na budowę. Wymagane dokumenty:

 • zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych (rozbiórki);
 • oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy (rozbiórki);
 • oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego;
 • dziennik budowy (rozbiórki) ostemplowany w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli; 
 • zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz kserokopia uprawnień budowlanych kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego;
 • kserokopia prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę;
 • upoważnienie udzielone osobie występującej w imieniu inwestora.


Inwestor powinien zawiadomić o rozpoczęciu robót budowlanych co najmniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia robót budowlanych.

 


VII. Tablica informacyjna budowy

Podstawowe informacje, jakie powinny być umieszczone na tablicy informacyjnej – zgodnie z § 13 rozporządzenia min. infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953):

1. rodzaj robót budowlanych;
2. adres prowadzenia robót budowlanych;
3. nr pozwolenia na budowę;
4. imię i nazwisko (lub nazwa firmy) inwestora;
5. imię i nazwisko (lub nazwa firmy) wykonawcy;
6. imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:

 • kierownika budowy
 • inspektora nadzoru
 • projektanta;

7. Numery telefonów:

 • Policji
 • Państwowej Straży Pożarnej
 • Pogotowia Ratunkowego
 • Okręgowej Inspekcji Pracy.


Dodatkowe informacje:

 • Inwestor jest obowiązany do zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych (rozbiórki) co najmniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia robót budowlanych (art. 41 ust. 4 ustawy – Prawo budowlane – Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).
 • Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zmianie osoby wykonującej samodzielną funkcję techniczną na budowie.

Podstawa prawna:

Art. 41, ust. 4 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).VIII. Zakończenie Robót Budowlanych

O zakończeniu robót budowlanych należy powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Zduńska Wola

 ul. Łaska 61 a
Tel.
+48 43 823 41 39

Fax. +48 43 823 41 39

 


Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych, na które wymagane jest pozwolenie na budowę.


Wymagane dokumenty:

 • zawiadomienie o terminie zakończenia robót budowlanych;
 • oświadczenie kierownika budowy (rozbiórki) o zakończeniu budowy;
 • oryginał dziennika budowy (robót) zarejestrowany w wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli;
 • protokół kontroli przewodów kominowych;
 • protokół odbioru wewnętrznej instalacji gazowej – próba szczelności;
 • protokół odbioru zewnętrznej sieci gazowej lub umowa o dostawie gazu;
 • protokół odbioru wewnętrznej instalacji elektrycznej lub oświadczenie elektryka + kopia uprawnień;
 • protokół odbioru zewnętrznej sieci elektrycznej lub umowa o dostawie prądu;
 • protokół odbioru zewnętrznej sieci wodnej lub umowa o dostawie wody;
 • protokół odbioru zewnętrznej sieci kanalizacji lub szamba;
 • mapa zasadnicza w geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (budynków) oraz sieci uzbrojenia terenu (przyłączy);
 • kserokopia decyzji o pozwoleniu na budowę;
 • stanowisko organów wymienionych w art. 56 ustawy – Prawo budowlane, tj. PIS, PIP, PSP;
 • kopia rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami lub projekt powykonawczy.

 

Dodatkowe informacje:

 • W razie zmian nieodbiegających w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę do zawiadomienia o zakończeniu budowy należy dołączyć kopię rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami. W razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.
 • Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie.
 • Właściciel lub zarządca obiektu jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy.
 • Obowiązek, o którym mowa w poprzednim punkcie, nie obejmuje właścicieli lub zarządców budynków mieszkalnych jednorodzinnych budownictwa zagrodowego, letniskowego oraz obiektów budowlanych wymienionych w art. 29, ust. 1 ustawy –Prawo budowlane.

 

Podstawa prawna:

 • Art. 54 i art. 57 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z poźn. zm.).
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
NOTATNIK POWIATOWY 2015 ost.pdf.01.jpg
Baner na strone kalendarz imprez.jpg
animator sportu.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
bez tytułu.JPG
baner_right3.png
Reklama na strone.jpg
zajawka WS.JPG
EDUKACJA.pdf.01.jpg
logo term.jpg
paragrafy.jpg
b2.png
logo wystawa2.JPG
ajax,download,6.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg