naglowek.jpg
 
Aktualności
Przetarg
22-01-2021

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) §3 ust. 1, §4 ust. 1 i 2, §6 ust. 1, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 189/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości Skarbu Państwa

 

 

STAROSTA ZDUŃSKOWOLSKI OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 na sprzedaż na własność nw. nieruchomości

 

 

1)   Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 619/3 o pow. 0,4485 ha, obręb 18 Polków, położona w gminie Zduńska Wola, pow. zduńskowolski, stanowiąca własność Skarbu Państwa, dla której w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta SR1Z/00037386/6. Nieruchomość pokryta jest roślinnością trawiastą oraz w przewadze sosnowym i częściowo mieszanym lasem, usytuowana na terenie wyłączonym z zabudowy. Oznaczenie gruntu zgodnie z zapisem ewidencyjnym odnoszącym się do klasyfikacji użytków gruntowych: LsV lasy o pow. 0,4432 ha, W-LsV grunty pod rowami o pow. 0,0053 ha. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Pośredni dojazd do ww. nieruchomości zapewnia droga, stanowiąca własność gminy Zduńska Wola, wykonana częściowo z masy bitumicznej i częściowo stabilizowanej żwirem.

 

2)   Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży jest wolna od wszelkich zobowiązań oraz obciążeń.

 

3)   Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zduńska Wola zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola Nr XXV/181/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. ww. nieruchomość położona jest na obszarze rolnym o niższej klasie bonitacyjnej i terenach leśnych.

 

4)   Cena wywoławcza: 15 700,00 zł netto + należny podatek VAT 23%

 

5)   Forma oddania nieruchomości: własność

 

6)   Termin i miejsce przetargu:

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 4 marca (czwartek) 2021 r. o godz. 12 00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola.

 

7) Wadium:

 

Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w kwocie 800,00 zł w formie pieniężnej na konto Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli:

Nr 30102034370000190200182014

Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział w Zduńskiej Woli, nie później niż do dnia 1 marca (poniedziałek) 2021 r., przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczania odsetek od zdeponowanej kwoty. Przez wniesienie wadium w terminie należy rozumieć uznanie w dniu 1 marca 2021 r. ww.  rachunku bankowego Starostwa wymaganą kwotę wadium.

 

8)   Osoba reprezentująca w przetargu jednostkę organizacyjną/instytucję/firmę zobowiązana jest przedłożyć w dniu przetargu, pełnomocnictwo wystawione przez organ zarządzający tej jednostki/instytucji/firmy oraz ewentualnie wyciąg z właściwego rejestru, a wszyscy uczestnicy przetargu – aktualny dowód osobisty. Pełnomocnik działający w imieniu mocodawcy winien legitymować się pełnomocnictwem poświadczonym notarialnie.

 

9)   Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

10)    Oferent, który wygrał przetarg zobowiązany jest do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu, powiększonej o należny podatek VAT 23% z uwzględnieniem punktu 9 niniejszego ogłoszenia.

 

11)    Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu z zastrzeżeniem §4 ust. 8 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, jego zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym.

 

12)    Koszty notarialne oraz koszty związane z wpisem w księdze wieczystej ponosi Nabywca.

 

13)    Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i  terminie zawarcia umowy notarialnej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

14)    Jeżeli osoba ustalona w przetargu jako Nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia przed notariuszem w podanym w zawiadomieniu terminie i miejscu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali wadium zostanie wypłacone nie później, niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

 

15)    Starosta Zduńskowolski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, o czym poinformuje niezwłocznie poprzez wywieszenie informacji na tablica ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz na stronach internetowych urzędu.

 

16)    Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność ww. nieruchomości odbył się w dniu 17 września (czwartek) 2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

 

17)    Więcej informacji można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, ul. Królewska 10, tel. 043-824-48-50. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicach ogłoszeń w budynkach Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli przy ul. Złotnickiego 25 i ul. Królewskiej 10, stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, www.bip.powiatzdunskowolski.pl

 

 

 

 

Hanna Iwaniuk

Starosta Zduńskowolski

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg